Rolnicy są prześladowani. Zamiast pracować, muszą walczyć z sąsiadami

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-06-2018,18:00 Aktualizacja: 17-06-2018,14:29
A A A

Z niepokojem obserwujemy zjawisko dyskryminacji ciężkiej i ważnej pod względem bezpieczeństwa żywnościowego pracy rolnika - wskazuje rolniczy samorząd. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako receptę wymienia: przestrzeganie przepisów, dobre planowanie przestrzenne i wzajemny szacunek na wsi.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministra rolnictwa o przygotowanie przepisów chroniących rolniczą przestrzeń produkcyjną.

Miałyby one powstrzymywać przed utrudnianiem pracy producentom rolnym na obszarach wiejskich przez ich mieszkańców niezwiązanych z rolnictwem.

gmina moszczenica, budowa chlewni, powiat piotrkowski, baby, trzoda chlewna

Mieszkańcy wiedzą swoje i protestują. To nie instytut, tylko zwykła chlewnia

Na terenach po byłej cegielni na granicy Bab i Moszczenicy (pow. piotrkowski, woj. łódzkie) ma powstać "Instytut hodowlano-dydaktyczny". Okoliczni mieszkańcy mówią, że pod nazwą kryje się zwykła chlewnia i protestują przeciw...
"Czynności takie, jak wywóz obornika, praca suszarni do ziarna czy kurz powstający podczas żniw coraz częściej zgłaszane są na policję, a rolnicy otrzymują mandaty lub są karani sądownie. W nawale prac rolnicy ciężko pracują do późnych godzin wieczornych, przez co są również karani za zakłócanie ciszy nocnej" - czytamy w wystąpieniu KRIR.

W odpowiedzi resort rolnictwa zapewnia, że wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, właściwym w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, dokłada wszelkich starań, aby rozwój funkcji nierolniczych na terenach wiejskich nie stanowił bariery dla funkcjonujących tam gospodarstw rolnych.

"Błędne planowanie przestrzenne może powodować konflikty społeczne na obszarach wiejskich. Z tego też powodu bardzo istotne jest, aby tworzone nowe regulacje prawne w zakresie planowania przestrzennego uwzględniały specyfikę obszarów wiejskich, wynikającą z konieczności pogodzenia w procesie ich rozwoju interesów producentów rolnych z pozostałymi grup społecznymi zamieszkującymi te tereny" - zaznacza resort.

drób, Mława, protest, blokada drogi nr 7, protest mieszkańców, mławski, produkcja drobiu

Nie chcą budowy nowych kurników, dlatego zablokowali drogę

"Ich zysk, nasz smród", "Dla was to biznes, nam chodzi o życie", "Zdrowie ludzi ważniejsze niż kury" - takie hasła pojawiły się na transparentach uczestników protestu przeciwko ekspansji kurzych ferm....
I wskazuje tu na ogromną rolę gmin, wyznaczających danym terenom przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ministerstwo wytyka też terenowym izbom rolniczym, że bardzo rzadko kierują się potrzebą utrzymania zwartych obszarów użytkowanych rolniczo, opiniując pozytywnie wnioski wójtów czy burmistrzów o przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze.

Ponadto resort wskazuje na podstawowy przepis regulujący stosunki sąsiedzkie, czyli art. 144 kodeksu cywilnego, stanowiący że: "właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych (immisja)".

"Pewnych immisji nie da się uniknąć, dlatego też nie wszystkie działania właściciela sąsiedniej działki są zabronione. Decydowało będzie tu społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości i stosunki miejscowe, tj. jakie jest przeznaczenie nieruchomości i jakie jest jej otoczenie (miejskie czy wiejskie). Podstawową funkcją obszarów wiejskich jest produkcja żywności. Tak więc przy określaniu działań ponad przeciętną miarę należy wziąć pod uwagę charakter tych terenów" - stwierdza ministerstwo.

zakaz stosowania nawozów naturalnych, Strzelce Opolskie, prawo, przepisy

Nie będzie zakazu nawożenia obornikiem w soboty i niedziele

Wracamy do głośnej sprawy uchwały przyjętej 21 grudnia ubiegłego roku przez radnych ze Strzelec Opolskich. Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jednoznacznie zakazywał rolnikom wywożenia na pola obornika w soboty,...
Według niego konflikty na obszarach wiejskich w dużej mierze zależą od przestrzegania przepisów oraz od wzajemnego poszanowania przez samych rolników, innych mieszkańców wsi i władze lokalne. I trudnym wydaje się wprowadzenie jednoznacznych przepisów chroniących obszary produkcji rolnej.

Resort zapowiada jednak poparcie dla kompleksowego uregulowania kwestii związanych z planowaniem przestrzennym na obszarach wiejskich, np. poprzez wykorzystanie nowego instrumentu, jakim jest plan urządzeniowo-rolny.

"Objęcie takim planem terenu całej gminy oraz jasne zdefiniowane możliwych do prowadzenia działalności ze wskazaniem ich możliwych lokalizacji, powinno przyczynić się do wprowadzenia ładu przestrzennego na obszarach wiejskich i ograniczenia niekorzystnych zjawisk" - podsumowuje ministerstwo.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu