Regulamin

A A A

Regulamin e-sklepu portalu agropolska.pl należącego do Agencji Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu, APRA Sp. z o.o.

§ 1.

WSTĘP

 1. Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA Sp. z o.o. z siedzibą w Myślęcinku, 
  ul. Bażancia 1 86-031 Osielsko, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017410, NIP 953-14-06-900, REGON:008004546 umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) na stronie portalu agropolska.pl w E-sklepie pod adresem https://www.agropolska.pl/sklep.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów E-sklepu znajdującego się pod adresem https://www.agropolska.pl/sklep oraz określa zasady dokonywania rejestracji
  i korzystania z konta E-sklepu, zasady składania zamówień w E-sklepie oraz zawierania umów sprzedaży. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  Dostęp do Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie E-sklepu.

 3. Informacje o Towarach w E-sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

§ 2.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

APRA Sp. z o.o. – oznacza Agencję Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu Sp. z o.o. z siedzibą
w Myślęcinku, ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017410 NIP 953-14-06-900, REGON:008004546, email: , Tel./fax.: 52 584 17 40.

E-sklep - oznacza sklep internetowy prowadzony przez APRA Sp. z o.o., dostępny na stronie portalu agropolska.pl pod adresem: https://www.agropolska.pl/sklep.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z E-sklepu pod adresem: https://www.agropolska.pl/sklep.

Koszyk –  element E-sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu.
Klient ma możliwość w dowolnym momencie dokonać zmiany wybranych przez siebie Towarów
na zamówienie, na które składają się: ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, formy płatności.

Towar - oznacza produkt przedstawiony na stronie E-sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

PayU – zewnętrzny w stosunku do APRA Sp. z o.o. podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności
za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

§ 3.

ZASADY KORZYSTANIA ZE E-SKLEPU

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze E-sklepu Klientem,
  a APRA Sp. z o.o..

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie
  i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (Faktura VAT). Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się m.in. ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002
  nr 141 poz. 1176 ze zm.) a także innych obowiązujących aktów prawnych.

 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z E-sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 4. Informacje zawarte w zamówieniu być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
  APRA Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku,
  gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia,
  w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki.

 5. Oferty produktowe znajdujące się w E-sklepie obowiązują do wyczerpania zapasów.

§ 4.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. E-sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT.

 3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty
  E-sklepu poprzez „dodanie” do koszyka.

 4. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Potwierdź zakup” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki faktury.

 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie E-sklepu oraz drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta.

§ 5.

DOSTAWA

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym
  E-sklepu kwoty ceny zgodnej z zamówieniem.

 2. Termin realizacji zamówienia w E-sklepie, umieszczany na podsumowaniu zamówienia
  jest czasem przygotowania Klientowi Towarów do wysyłki.

 3. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zamówiony towar wysyłany jest pod wskazany adres listem ekonomicznym.

 4. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć  10 dni roboczych.

 5. Koszty przesyłki pokrywa APRA Sp. z o.o..

 6. W przypadku zakupu prenumeraty, termin wysyłki prenumeraty  rozpocznie się zgodnie
  z wyborem miesiąca w zamówieniu. Reklamacje dotyczące braku dostawy konkretnego wydania prenumeraty należy zgłaszać nie później niż po 30 dniach od ukazania się danego numeru czasopisma na rynku. Reklamacje dotyczące wad jakościowych powinny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu, nie później niż 3 dni od daty dostawy.
  Jeżeli reklamacja nie zostanie zrealizowana z winy APRA Sp. z o.o., APRA Sp. z o.o. przedłuży prenumeratę o odpowiednią ilość egzemplarzy lub zwróci prenumeratorowi należną kwotę.

§ 6.

CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów w E-sklepie podawane są w złotych polskich, zawierają VAT i koszty wysyłki.

 2. Klient płaci za zamówione Towary według swego wyboru:

  1. przelewem bankowym;

  2. za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatności PayU.

 3. Rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda
  w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4. 000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem:  http://www.pok.payu.pl/regulamin-programu-ochrony-kupujących

 4. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy sklepu lub podmiotów pośredniczących
  w transakcji (serwisu PayU.pl) w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności
  za Towar.

 5. APRA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się
  w E-sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej E-sklepu.

§ 7.

GWARANCJA, REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Towary oferowane w E-sklepie są nowe i oryginalne.

 2. APRA Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz.827) oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz innymi odpowiednimi przepisami.

 3. APRA Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania
  E-sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 4. Klient może zgłosić drogą mailową, telefonicznie informacje o wszelkich niedogodnościach lub o przerwach w funkcjonowaniu E-sklepu.

 5. Każda rzecz kupiona w sklepie może zostać reklamowana z zachowaniem terminów
  i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową. Reklamacje można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w E-sklepie listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: E-sklep APRA Sp. z o.o. Myślęcinek, ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko,  z dopiskiem „Reklamacje E-sklep agropolska.pl”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową E-sklep wyśle do Klienta Towar pełnowartościowy, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci zapłaconą przez Klienta cenę za Towar.

 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z pisemnym podaniem powodów nie uwzględnienia reklamacji.

 7. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni
  od daty otrzymania Towaru oraz zwrócić Towar w najszybszym możliwym terminie do sklepu.
  W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego Towaru, Klient zobowiązany jest złożyć
  na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy (Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu) na adres E-sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  a następnie przesłać Towar w stanie nie zmienionym na adres: E-sklep APRA Sp. z o.o., Myślęcinek, ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko z dopiskiem „ Odstąpienie od umowy E-sklep agropolska.pl”. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zakup Towaru (Faktura VAT) oraz Oświadczenie. Koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Zwrot pieniędzy nastąpi na podany przez Klienta numer rachunku bankowego, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych licząc od daty zwrotu Towaru. 

§ 8.

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH

 

 1. APRA Sp. z o.o. opracowała niniejszy Regulamin mając na uwadze m.in. ochronę prywatności Klientów E-sklepu. 

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w E-sklepie znajdującym się na stronie portalu agropolska.pl jest APRA Sp. z o.o.

 3. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w E-sklepie są przetwarzane przez APRA Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. (Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust. 1 lit a, b i c).

 4. Podanie danych osobowych przez Klienta E-sklepu jest dobrowolne ale jest warunkiem realizacji kupna towarów, przekazywania informacji o produktach i usługach APRA Sp. z o.o. lub podmiotom współpracującym z APRA sp. z o.o. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem realizacji wybranej przez Klienta usługi.

 5. Klientowi E-sklepu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem.

 6. Klient prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Kontakt do inspektora Ochrony Danych w APRA sp. z o.o. .

 7. APRA Sp. z o.o. do w celu technicznej obsługi portalu agropolska.pl oraz E-sklepu, wysyłania towarów oraz wysyłania informacji o produktach i usługach angażuje specjalistycznych usługodawców, którzy przetwarzają dane osobowe Klientów na zlecenie i zgodnie z zaleceniami APRA Sp. z o.o. jedynie we wskazanym celu i zakresie, przestrzegając wymaganych prawem środków bezpieczeństwa.

 8. Dane osobowe konieczne dla realizacji umowy będą przetwarzane do dnia zakończenia trwania umowy lub do całkowitego rozliczenia stron oraz przez kolejne 7 lat w związku z obowiązkami księgowymi, zaś dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażono zgodę do czasu odwołania zgody.

 9. APRA Sp. z o.o. może przy tym indywidualizować treść wysyłanych informacji o towarach, produktach i usługach w taki sposób, aby zawierał zwłaszcza takie informacje, które  APRA Sp. z o.o. uzna za szczególnie interesujące dla Klientów. Do takiej indywidualizacji informacji APRA Sp. z o.o. uwzględnia m.in. historię zakupów, czyli to, jakie Klienci Towary kupili oraz jakie oglądali i wrzucili do koszyka zakupów w przeszłości na stronie portalu agropolska.pl.

§ 9.

KONTAKT

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące regulaminu, funkcjonowania lub warunków korzystania
z portalu agropolska.pl prosimy przesyłać na adres: e-mail: .

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.

 2. Korzystanie ze E-sklepu portalu agropolska.pl jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

 3. APRA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach portalu agropolska.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.

 4. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez E-sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w sklepie internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie
  do usunięcia konta w każdym czasie.

 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

 6. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przed Sądem Powszechnym właściwym dla siedziby APRA Sp. z o.o.

 

 Załącznik nr 1

 

Wzór Oświadczenia odstąpienia od umowy

 

Imię, Nazwisko, Miejscowość, Data

Adres

APRA Sp. z o.o. Myślęcinek

ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Oświadczam, że na podstawie art. 7  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz.827) odstępuję od umowy zawartej w dniu………………………… w E-sklepie na stronie portalu agropolska.pl dotyczącej zakupu…………………………………………………………………………..

Towar został mi dostarczony przez Pocztę Polską dnia ……………………………

Oświadczam, że zakupiony Towar wysyłam kurierem/Pocztą Polską do APRA Sp. z o.o. w stanie nienaruszonym. Jednocześnie oczekuję zwrotu wpłaconej przeze mnie kwoty stanowiącej równowartość ceny zakupionego towaru.

 

                                                                                                                                                         Czytelny Podpis Klienta