Reklama na portalu

A A A

Reklama

Elżbieta Strokowska
tel. 52 584 17 48
tel. kom. 666 014 488

 

Opcje reklamowe na portalu Agropolska.pl

Na portalu www.agropolska.pl proponujemy następujące formy reklam internetowych

Banner w topie strony

Możliwy do zamieszczenia na stronie głównej i wszystkich podstronach lub na stronach wybranego działu na portalu Agropolska.pl

Banner w prawej kolumnie serwisu

Możliwy do zamieszczenia na stronie głównej i wszystkich podstronach lub na stronach wybranego działu na portalu Agropolska.pl

Banner typu pop-up

Wyskakujący baner o przykładowym rozmiarze. Możliwy do zamieszczenia na stronie głównej i wszystkich podstronach lub na stronach wybranego działu na portalu Agropolska.pl.

 

Banner w łamie głównym serwisu

Możliwośc zamieszczenia na stronie głównej oraz w wybranych działach głównych serwisu: Uprawa, Produkcja Zwierzeca, Technika Rolnicza, Zielona energia.

 

Akceptowane typy plików

Typy plików bannerów reklamowych to:

 •  pliki obrazu .jpg, .jpeg
 •  pliki obrazu .png
 •  pliki obrazu .tiff
 •  pliki obrazu dynamicznego .gif
 •  pliki obrazu dynamicznego Flash(Shockwave Flash Object) .swf

Typy plików do pobrania to:

 •  pliki tekstowe .txt
 •  pliki tekstowe .doc, .docx
 •  pliki obudowane .pdf, .ps
 •  pliki audio .mp3
 •  pliki video .mpeg, .mov

Uwarunkowania techniczne materiałów reklamowych

Baner dynamiczny .gif powinien zawierać maksymalnie 4 klatki kluczowe.

Przesłana reklama nie może odczytywać ani zmieniać cookie, zabronione jest też używanie skryptów śledzących interakcję użytkownika. Nie może też powodować występowania błędów czy ostrzeżeń podczas serwowania.

Baner nie może zawierać odwołań zewnętrznych (np. ściągać dodatkowych elementów animacji). Plik .swf nie może być zabezpieczony przed debugowaniem.

W celu zewnętrznego monitoringu ruchu dla wybranego bannera, dopuszczalne są narzędzia iFrame, HTML5, JS, lub http://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/

Banery nie powinny zawierać elementów graficznych upodabniających reklamę do szaty strony na której są wyświetlane - motywy kolorystyczne, nazewnictwo bloków treści etc.

 


 

 

Opisy pól reklamowych

Standardowe formy reklamy:

Multiportal Agropolska.pl oferuje możliwość zamieszczenia w obrębie serwisu następujących typów reklam:

 • Billboard w headerze (strona główna/podstrony kategorii) – reklama znajdująca się ponad paskiem treści, o szerokości całej główki (headera) i wysokości w zasadzie dowolnej. Jej umieszczenie powoduje obniżenie położenia całego serwisu. Możliwa forma Flash (dynamiczna).
 • Rectangle (strona główna/podstrony kategorii) – kwadratowa, prostokątna lub owalna na prostokątnym podkładzie. Reklama umieszczana w głównym lub prawym łamie serwisu
 • Wyskakujące okno (ang. pop-up) – jedna z funkcji stron WWW powodująca automatycznie uruchamianie nowego okienka (karty) z określoną treścią w przeglądarce internetowej. W tym okienku (karcie) może znaleźć się dodatkowe menu nawigacyjne, krótki tekst pomocy, wyjaśnienie terminu, powiększony obrazek, banner
 • Tekst sponsorowany - umieszczany w wybranych kategoriach serwisu
 • Embedding (osadzanie) filmów umieszczonych na YouTube lub przesłanych jako plik wideo
 • Mailing - reklama w formie bannera w newsletterze multiportalu agropolska.pl lub indywidualna wysyłka materiału zleconego przez zamawiającego.

Regulamin reklamy na portalu agropolska.pl

1. Podstawą do publikacji reklam w czasopismach i na stronach internetowych wydawcy - Agencji Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA - jest zlecenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania zleceniodawcy.

2. Składający zlecenie po raz pierwszy, oprócz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, dostarcza wydawcy dokument stanowiący podstawę prowadzenia działalności gospodarczej zleceniodawcy: regon, wpis do KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej.

3. Zlecenie reklamy musi być złożone nie później niż w terminie określonym w obowiązującym cenniku.

4. Jeśli cennik zostanie zmieniony podczas realizacji długoterminowego zlecenia, nowe ceny wchodzą w życie po dwóch miesiącach od daty ich wprowadzenia. Zmiana cennika może nastąpić na przełomie roku.

5. Ewentualna rezygnacja z zamówienia, wyłącznie pisemna, może zostać złożona nie później niż dwa tygodnie przed ostatecznym terminem przyjmowania zleceń. Rezygnacja po tym terminie daje wydawcy prawo do obciążenia zleceniodawcy pełną wartością reklamy określoną w zleceniu.

6. Faktury są wystawiane po ukazaniu się reklamy, a płatność musi nastąpić w ciągu 14 dni od wystawienia faktury.

7. W przypadku opóźnienia płatności zleceniodawca zostaje obciążony ustawowymi odsetkami karnymi za każdy dzień zwłoki.

8. Wydawca ma prawo wstrzymać realizację zlecenia lub odmówić przyjęcia nowego zlecenia, jeśli wystawione dotychczas faktury nie zostały opłacone.

9. Zleceniodawca składający pierwsze zlecenie uiszcza przedpłatę w wysokości 50 proc. wartości zlecenia, w przypadku zleceń długoterminowych - 50 proc. wartości pierwszej emisji.

10. W przypadku rezygnacji z części reklam w cyklu długoterminowym wydawca koryguje kwoty udzielonych rabatów stosownie do zrealizowanych emisji.

11. Oczekiwania zleceniodawcy dotyczące wielkości i umiejscowienia reklamy w czasopiśmie lub na stronie internetowej mogą być spełnione, jeżeli zlecenie złożono w określonym w cenniku terminie i warunki techniczne umożliwiają spełnienie oczekiwań.

12. Ostateczny termin przyjmowania materiałów do druku jest określony w cenniku.

13. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu materiałów do publikacji wydawca nie gwarantuje spełnienia oczekiwań określonych w zleceniu, zwłaszcza dotyczących miejsca i terminu publikacji.

14. Opóźnienie w dostarczaniu materiałów do zleceń długoterminowych upoważnia wydawcę do opublikowania reklamy zamieszczonej w poprzednim numerze czasopisma.

15. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.

16. Wydawca nie odpowiada za przerwy w emisji reklamy w internecie wynikłe z okoliczności od wydawcy niezależnych.

17. Dostarczając znaki towarowe i inne materiały potrzebne do graficznego przygotowania reklamy zamawiający gwarantuje, że jest uprawniony do korzystania z nich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich ewentualne niezgodne z prawem użycie.

18. Wydawca może odmówić zamieszczenia reklamy, jeśli:
a) narusza ona przepisy prawa i dobre obyczaje,
b) jest sprzeczna z linią programową wydawcy, profilem wydawnictwa i charakterem publikacji,
c) stanowi konkurencję dla działalności prowadzonej przez wydawnictwo lub podmioty z nim powiązane,
d) nie odpowiada wymogom technicznym.

19. Reklamacje przyjmowane są tylko w formie pisemnej do końca miesiąca, w którym opublikowano reklamę.

20. W przypadku uzasadnionej reklamacji maksymalne odszkodowanie odpowiada wartości reklamy.

21. Zlecenie reklamy jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków zamawiania i publikacji reklam.