Regulamin Olimpiady

A A A

Regulamin OWiUR z dnia 01.09.2022

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY
WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH
 
Preambuła
 
Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej - teoretycznej i praktycznej. Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół ponadpodstawowych zadań stojących przed tym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją rolniczą, obszarami wiejskimi, miejscami przyszłej pracy, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodów niezbędnych dla funkcjonowania obszarów wiejskich.
Realizując zadania zawarte w programie olimpiady, młodzież może wzbogacić swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności przyczynić się do stałego unowocześniania i rozwoju polskiego rolnictwa.
 
Podstawa prawna
 
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – art. 21 (Dz.U. z 2020r. poz. 1327 z póżn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020r. poz. 1036).
 
Finansowanie
 
Podstawowym źródłem finansowania Olimpiady jest dotacja Ministra Edukacji Narodowej i Nauki na organizacje w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 turniejów i olimpiad tematycznych, których laureaci i finaliści, zgodnie z art. 44 zzze ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Komitet Główny i Komitety Okręgowe zabiegają o pozyskiwanie dodatkowych funduszy od sponsorów. Fundusze uzyskane od sponsorów są wydatkowane zgodnie z ustaleniami pomiędzy sponsorami a Komitetem Głównym lub Komitetami Okręgowymi zawartymi w umowie.
O możliwości przeprowadzenia poszczególnych etapów Olimpiady decyduje zaangażowanie szkół w zawodach pierwszego stopnia oraz współorganizatorów – uczelni akademickich w realizację etapu okręgowego i centralnego.
 
Cele
 
Celami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych są:
− rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej, ponad wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach ponadpodstawowych, kształcących na potrzeby obszarów wiejskich,
− umożliwienie młodzieży uzyskania „indeksu” szkoły wyższej na deficytowych kierunkach studiów bez postępowania kwalifikacyjnego dla laureatów lub finalistów (zgodnie z uchwałami senatów),
− ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi, które nie różni się standardem od życia w mieście,
− tworzenie z olimpijczyków nosicieli postępowych metod gospodarowania, w tym zwłaszcza szerzenie idei szeroko pojętego rolnictwa nowoczesnego,
− umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, jako podstawowej zasady nauczania w zawodach niezbędnych dla obszarów wiejskich,
− popularyzacja osiągnięć oraz perspektyw w rozwoju polskiego rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, przetwórstwa spożywczego, chowu i hodowli zwierząt, weterynarii z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego.
 
Olimpiada prowadzona jest równocześnie w 8 następujących blokach tematycznych:
− produkcja roślinna,
− produkcja zwierzęca,
− mechanizacja rolnictwa,
− ogrodnictwo,
− agrobiznes,
− leśnictwo,
− architektura krajobrazu,
− weterynaria.
 
Rozdział I - Olimpiada i jej organizator
 
§1. Prawa i obowiązki Organizatora
 
1.1. Organizatorem Olimpiady jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166 (bud. 12 Rektorat),
tel. 22 59 310 00, 22 59 310 10, fax 22 59 310 06
Rektor: prof. dr hab. Michał Zasada
email: rektor@sggw.edu.pl
Sprawy merytoryczne:
Dr hab. Wiesław Świderek, SGGW w Warszawie, Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt, 02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 8 (bud. 23)
tel. 22 59 365 86, kom. 601 091 387,
email: wieslaw_swiderek@sggw.edu.p l
Sprawy formalne:
Dr Jacek Rak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Prusa 14,
tel. kom. 696 567 686,
email: jacek.rak@uph.edu.pl
Strona internetowa Olimpiady: https://www.agropolska.pl/olimpiada
SGGW działa w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Nauki, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych.
Współorganizatorami są następujące uczelnie, prowadzące co najmniej dwa kierunki studiów zgodne z zakresem tematycznym bloków:
1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
2. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
3. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
4. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
5. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
6. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
7. Politechnika Bydgoska w Bydgoszczy,
8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
9. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
oraz wydziały rolnictwa i infrastruktury technicznej urzędów wojewódzkich, a ponadto - za zgodą organizatora - instytucje i stowarzyszenia, których działalność związana jest z rolnictwem jako działem gospodarki narodowej oraz samorządy terytorialne.
1.2. Zadaniem Organizatora jest powołanie członków Komitetu Głównego OWiUR, który sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem Olimpiady.
1.3. Organizator ma prawo do bieżącej informacji dotyczącej przebiegu Olimpiady, wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz udzielania stosownych pełnomocnictw członkom Komitetu Głównego.
1.4. Organizator i Uczelnie będące współorganizatorami mają obowiązek wspierania Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych w realizacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
 
§2. Struktura organizacyjna olimpiady
 
Olimpiada jest trzystopniowa i obejmuje:
− eliminacje/zawody szkolne - I stopień,
− eliminacje/zawody okręgowe - II stopień,
− finał centralny - III stopień.
Na wszystkich stopniach przewiduje się: zadania pisemne (testy), zadania praktyczne, a na szczeblu szkolnym również rozmowę kwalifikacyjną. Zakres zalecanej literatury, różny dla każdego bloku tematycznego, określany jest systematycznie i dostosowywany do stosownych ram kwalifikacji. Literatura obejmuje głównie periodyki fachowe zawodowe z dziedziny nauk rolniczych dostosowane do każdego z 11 bloków tematycznych. Komitet Główny podaje na swojej stronie internetowej zalecane periodyki do końca czerwca każdego roku.
2.1. Struktura organizacyjna Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych obejmuje Komitet Główny, Komitety Okręgowe oraz Komisje Szkolne.
1. Komitet Główny składa się z nauczycieli akademickich (co najmniej 60% składu Komitetu), nauczycieli szkół ponadpodstawowych, specjalistów z dziedziny nauk objętych programem olimpiady, przedstawicieli współorganizatorów, instytucji i towarzystw naukowych oraz naukowo-technicznych.
2. W skład Komitetów Okręgowych wchodzą pracownicy uczelni będących współorganizatorami Olimpiady.
3. Komisje Szkolne tworzone są w każdej szkole, która deklaruje udział w Olimpiadzie.
2.2. Komitet Główny powoływany przez Organizatora wybiera ze swego grona Prezydium: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego d.s. finansowych, Wiceprzewodniczącego d.s. organizacyjnych, sekretarza, członków zarządu: d.s. naukowych, specjalisty d.s. finansów, specjalisty d.s. współpracy z mediami.
1. Prezydium jest uprawnione do podejmowania bieżących decyzji, o których informuje Komitet Główny na najbliższym posiedzeniu.
2. Organizator Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Rektor SGGW, upoważnia pisemnie do zaciągania zobowiązań finansowych Przewodniczącego KG OWiUR, Wiceprzewodniczącego KG d.s. finansowych oraz specjalistę ds. finansowych – członka Prezydium Komitetu Głównego.
3. Do zadań Komitetu Głównego należy:
− organizacja kolejnych edycji olimpiady,
− organizacja finału centralnego (III stopnia),
− programowanie treści olimpiady,
− przygotowanie pytań i zadań na zawody/eliminacje szkolne, okręgowe i finał centralny w sposób gwarantujący ich tajność,
− dokonywanie zmian w podziale na okręgi (załącznik nr 1),
− opracowanie regulaminu i wydawanie wytycznych na kolejne edycje olimpiady,
− popularyzacja olimpiady,
− zapewnienie odpowiednich środków finansowych oraz gospodarowanie nimi,
− kontrola i ocena wszystkich szczebli kolejnych edycji olimpiady.
4. Komitetem Głównym kieruje Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącymi.
5. Komitet Główny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% członków. W sprawach personalnych, wybór członków Prezydium, odwołanie lub powołanie członka Komitetu Głównego obowiązuje tajne głosowanie.
6. Posiedzenia Komitetu Głównego mogą odbywać się zdalnie.
7. Komitet Główny w głosowaniu tajnym może na wniosek Prezydium lub co najmniej trzech członków Komitetu powołać Honorowego Przewodniczącego. Kandydatem może być osoba piastująca funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego przez co najmniej 10 lat.
8. Honorowy Przewodniczący ma obowiązek dbać o ciągłość tradycji, a także o wysoki poziom merytoryczny kolejnych edycji olimpiad. Ponadto może uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Głównego oraz w posiedzeniach Prezydium z głosem doradczym a także wspólnie z Przewodniczącym reprezentować Komitet Główny.
9. Komitet Główny może w głosowaniu tajnym odwołać Honorowego Przewodniczącego tylko na jego prośbę.
2.3. Komitety Okręgowe Olimpiady
1. Komitet Okręgowy składa się z Prezydium (przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza) i kierowników bloków tematycznych prowadzonych w danym okręgu.
2. Członków Komitetu Okręgowego powołuje Rektor uczelni właściwej dla danego okręgu (pkt 1.1) na okres trwania kadencji Komitetu Głównego.
3. Przewodniczący Komitetów Okręgowych wchodzą w skład Komitetu Głównego.
4. Do zadań Komitetu Okręgowego należy:
− udzielanie pomocy w organizacyjnym przygotowaniu zawodów/eliminacji szkolnych,
− ocena poziomu organizacyjnego przygotowania i przebiegu zawodów/eliminacji szkolnych,
− powołanie jury zawodów/eliminacji okręgowych – II stopnia,
− zatwierdzenie listy uczestników zawodów/eliminacji okręgowych,
− organizacja i przeprowadzenie zawodów/eliminacji okręgowych II stopnia,
− terminowe przekazanie do Komitetu Głównego wyników zawodów/eliminacji okręgowych w postaci protokołu jury,
− popularyzowanie idei olimpiady w okręgu.
2.4. Komisje Szkolne Olimpiady
1. Komisja Szkolna składa się z przewodniczącego i członków powołanych spośród specjalistów w zakresie funkcjonowania obszarów wiejskich, przedstawicieli rady pedagogicznej i specjalistów (nauczycieli zawodów) w zakresie bloków tematycznych, w których szkoła organizuje zawody/eliminacje szkolne OWiUR.
2. Członków Komisji Szkolnej każdorazowo powołuje dyrektor szkoły na okres trwania każdej kolejnej edycji olimpiady.
3. Do zadań Komisji Szkolnej należy:
− propagowanie idei olimpiady na terenie szkoły,
− przeprowadzenie zawodów/eliminacji szkolnych (I stopnia),
− terminowe przekazanie do Komitetu Okręgowego wyników zawodów/eliminacji szkolnych w postaci protokołu.
 
Rozdział II - Organizacja olimpiady
 
§3. Uczestnicy olimpiady
 
3.1. Adresatami olimpiady są uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.
3.2. By wziąć udział w olimpiadzie Uczestnik powinien dobrowolnie zgłosić swoje uczestnictwo rejestrując się w systemie elektronicznym lub w wyjątkowych przypadkach składając dokument w wersji papierowej (załącznik nr 2). Uczniowie szkół, w których nie utworzono Komisji Szkolnej, pragnący uczestniczyć w olimpiadzie zgłaszają się na eliminacje szkolne do najbliższej Komisji Szkolnej przeprowadzającej eliminacje w danym bloku tematycznym.
3.3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i harmonogramu odbywania się zawodów OWiUR na poszczególnych etapach, informowania Komitetów Okręgowych lub Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w olimpiadzie.
3.4. Uczestnik zakwalifikowany do etapów II i III stopnia jest zwolniony z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w tych etapach. Komitety organizacyjne pokrywają koszty wyżywienia i noclegów uczestników, a także ich opiekunów w liczbie określonej przez Komitet Główny.
Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w poszczególnych etapach, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi lub naruszono regulamin, ma prawo złożenia odwołania zgodnie z §6.
 
§4. Organizacja zawodów
 
Olimpiadę organizuje się jako trójstopniowe zawody/eliminacje o zasięgu ogólnopolskim, w których wymagany jest od uczestników określony zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności:
− w zawodach/eliminacjach pierwszego stopnia (szkolnych) - wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu.
− w zawodach/eliminacjach drugiego stopnia (okręgowych) - niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu,
− w zawodach/eliminacjach trzeciego stopnia (centralnych) – umożliwiający przyjęcie na kierunek studiów wyższych z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.
1. Olimpiada jest powiązana z następującymi dziedzinami zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 19 lutego 2019r. poz. 316):
− Branża rolno-hodowlana (ROL)
− Bloki: produkcja roślinna
− produkcja zwierzęca
− agrobiznes
− mechanizacja rolnictwa
− weterynaria
− Branża ogrodnicza (OGR)
− Bloki: ogrodnictwo
− architektura krajobrazu
− Branża leśna (LES)
− Blok: leśnictwo
Olimpiada według Rozporządzenia MNiSW (Dz.U. z 25 września 2018r. poz. 1818) w sprawie dziedzin nauk i dyscyplin naukowych, oraz dyscyplin artystycznych jest powiązana z Dziedziną nauk rolniczych.
− Bloki: „produkcja roślinna”, „ogrodnictwo”, „mechanizacja rolnictwa”, „agrobiznes” z dyscypliną „rolnictwo i ogrodnictwo”,
− Blok „produkcja zwierzęca” z dyscypliną „zootechnika i rybactwo”
− Blok „leśnictwo” z dyscypliną „nauki leśne”,
− Blok „weterynaria” z dyscypliną „weterynaria”.
2. Dla każdego bloku tematycznego Komitet Główny określa zakres poziomu wiedzy i umiejętności.
3. Zawody/eliminacje okręgowe odbywają się w blokach, do których zakwalifikowano minimum 10 uczestników z eliminacji szkolnych. W przypadku nie spełnienia tego kryterium w danym okręgu, Komitet Główny podejmuje decyzję o skierowaniu uczestników do udziału w eliminacjach w innym okręgu.
4. Ustalenie miejsc zawodów/eliminacji okręgowych dla uczniów z okręgu, w którym dany blok nie będzie realizowany następuje w drodze konsultacji z konkretnymi szkołami najpóźniej do 30 stycznia danego roku. Konsultacje prowadzi odpowiedni Komitet Okręgowy.
5. Warunkiem uruchomienia zawodów/eliminacji okręgowych – II stopnia w poszczególnych okręgach jest zapewnienie przez Komitet Okręgowy odpowiedniej obsady personalnej w danym roku, w liczbie co najmniej sześciu nauczycieli akademickich dla każdego bloku tematycznego. W sytuacji braku odpowiedniej obsady, Prezydium Komitetu Głównego podejmuje decyzję o przeniesieniu uczniów do innego okręgu lub o możliwości uzupełnienia obsady egzaminacyjnej przez kompetentnych specjalistów spoza uczelni.
6. Etapy olimpiady przeprowadza się w jednolitych terminach, ustalonych przez Komitet Główny OWiUR:
− zawody/eliminacje szkolne – I stopnia – do końca października,
− zawody/eliminacje okręgowe – II stopnia – do końca kwietnia,
− finał centralny – III stopnia – do końca maja danego roku
4.1. Zawody/eliminacje Olimpiady mają charakter indywidualny.
4.2. Zawody/eliminacje indywidualne obejmują na wszystkich etapach olimpiady:
1. Część pisemną (teoretyczną);
− każdy uczestnik odpowiada na 60 pytań testowych, w tym 45 pytań specjalistycznych oraz 15 z ekonomii i organizacji dotyczących danego bloku tematycznego.
− grupa uczestników tego samego bloku tematycznego otrzymuje zestaw jednobrzmiących pytań.
Łącznie za poprawne odpowiedzi uczestnik może otrzymać 60 punktów.
2. Zadania praktyczne;
− każdy uczestnik otrzymuje 3 zadania. Za każde z nich można uzyskać do 20 pkt (w sumie 60 pkt).
− w ocenie umiejętności brane są pod uwagę następujące kryteria: prawidłowość wykonania zadania, dokładność, uzasadnienie teoretyczne, organizacja, czas, bhp.
3. Uczestnicy zawodów/eliminacji I i II stopnia oraz finału centralnego (III stopnia), mogą uzyskać za część pisemną i zadania praktyczne łącznie 120 punktów.
4.3. Zawody drużynowe nie są przewidziane.
 
§5. Przepisy szczegółowe
 
Pod koniec każdej edycji olimpiady, Komitet Główny wyznacza dokładne terminy organizacji poszczególnych etapów kolejnej edycji olimpiady i zamieszcza je w wytycznych do danej edycji. Wytyczne te umieszczane są na stronie internetowej olimpiady oraz przesyłane do sekretarzy poszczególnych Komitetów Okręgowych.
1. Zakres zagadnień wymagany w danym bloku tematycznym jest określony w regulaminie, a w przypadku powoływania nowego bloku tematycznego zakres ten jest uszczegółowiony w wytycznych opracowanych na daną edycję. Podobnie jest z wykazem literatury obowiązującym uczestników poszczególnych bloków tematycznych.
2. Przed rozpoczęciem zawodów/eliminacji okręgowych (II stopnia) Komitety Okręgowe powołują komisje przeprowadzające etap II stopnia oraz wskazują miejsce przeprowadzenia tych zawodów/eliminacji.
3. Prawo uczestniczenia w etapach okręgowych ma w zasadzie tylko najlepszy przedstawiciel z każdego bloku tematycznego w danej szkolnej jednostce organizacyjnej chyba, że właściwy Komitet Okręgowy postanowi inaczej. Jeśli kilku uczniów w danym bloku tematycznym uzyskuje identyczną liczbę punktów, o ostatecznej kolejności miejsc decyduje Komisja Szkolna na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
4. W etapach II i III stopnia przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań uczestnicy podpisują listy obecności okazując równocześnie dowód tożsamości.
5. Zawody/eliminacje okręgowe i etap centralny są organizowane według zasad zachowania anonimowości. Przed zawodami/eliminacjami pisemnymi uczestnicy otrzymują liczby kodowe.
6. Bezpośrednio po zakończeniu każdego etapu olimpiady, odpowiednie komitety ogłaszają wyniki zawodów/eliminacji, podając kolejność zajętych miejsc przez poszczególnych uczestników oraz uzyskaną punktację.
7. W przypadku uzyskania takiej samej łącznej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników, wyższą pozycję w klasyfikacji końcowej przyznaje się osobie, która uzyskała większą liczbę punktów w części testowej egzaminu.
8. Komitet Główny olimpiady z ogólnej liczby miejsc zaplanowanych na etap centralny przydziela limity Komitetom Okręgowym. Komitety Okręgowe rozdzielają przyznaną liczbę miejsc na poszczególne bloki tematyczne. Zajęcie miejsca objętego limitem oznacza zakwalifikowanie na finał centralny
9. Na początku kolejnej edycji Olimpiady, Komitet Główny zatwierdza miejsce organizacji finału centralnego (III stopnia) i powołuje komisję do przeprowadzenia oraz oceny zadań na finale centralnym.
10. Finał centralny organizuje Komitet Okręgowy i Uczelnia posiadająca odpowiednią obsadę kadrową (minimum 6 nauczycieli akademickich właściwych dla danego bloku) we wszystkich jedenastu blokach tematycznych. Komitet Główny może zlecić przeprowadzenie finału uczelni nie posiadającej wystarczającej obsady w nie więcej niż trzech blokach tematycznych, pod warunkiem uzupełnienia tej obsady przez specjalistów spoza uczelni.
5.1. Udział uczniów z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
1. Uczniowie o stwierdzonej niepełnosprawności dopuszczeni są do etapu szkolnego I stopnia oraz następnych na podstawie zaświadczenia lekarza medycyny pracy zezwalającego wykonanie zadań praktycznych w danym bloku.
2. Skierowanie na badania lekarskie wystawia Dyrekcja szkoły, w której powołano Komisję Szkolną.
3. W skierowaniu podaje zakres zadań praktycznych, a zwłaszcza:
− pracę przy komputerze,
− bezpośredni kontakt z materiałem roślinnym, zwierzęcym,
− możliwość kontaktu z paliwami, olejami i smarami,
− kontakt z ruchomymi częściami maszyn i urządzeń technicznych (np. piły, kosiarki, nożyce, miksery, kuchnie itp.),
− praca na wysokościach do 3 m (drabiny, podesty),
− praca wymagająca sprawności manualnej.
4. Po uzyskaniu stosownego zaświadczenia dopuszczającego ucznia do zadań praktycznych, organizator dokona wszelkich starań aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować poszczególne zadania w taki sposób, aby nie wykluczały one udziału osób niepełnosprawnych, które lekarz dopuścił do zawodów/eliminacji.
5. Podczas finałów centralnych III stopnia Komitet Główny w miarę realnych możliwości zapewnia pobyt niepełnosprawnego uczestnika wraz z opiekunem w miejscu zakwaterowania uczestników.
6. Wniosek o udział osoby niepełnosprawnej w etapach II i III stopnia bieżącej edycji powinien być zgłoszony do Komitetu Głównego olimpiady w terminie do 30 listopada wraz z dokumentem potwierdzającym dysfunkcję według wzoru obowiązującego przy przeprowadzaniu egzaminu maturalnego i decyzją lekarza.
7. Czas trwania zadań dla osoby niepełnosprawnej może być zmieniony i zadania mogą odbywać się w oddzielnej sali.
5.2. Wypadki losowe, nagłe zachorowania skutkujące niestawieniem się na zawody/eliminacje okręgowe i finał centralny powodują utratę możliwych do uzyskania uprawnień. Na etapie zawodów/eliminacji szkolnych decyzję podejmuje Komisja Szkolna.
5.3. Uczeń może brać udział tylko w jednym bloku tematycznym w danej edycji.
5.4. Dyskwalifikacja
Dyskwalifikacji podlega uczeń, który:
1) korzystał w trakcie egzaminów pisemnych z niedozwolonych pomocy,
2) nie stawił się na którykolwiek etap eliminacji OWiUR.
 
§6. Tryb odwoławczy
 
1. Odwołanie od decyzji Komisji oceniającej składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 2 tygodni od zakończenia danego etapu.
2. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym na adres Komitetu Głównego olimpiady oraz pocztą elektroniczną. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe.
3. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym oraz pocztą elektroniczną.
4. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.
5. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego wskazuje sposób realizacji odwołania.
 
§7. Rejestracja przebiegu zawodów
 
Rejestracja przebiegu zawodów II i III stopnia:
1. Prowadzona jest w wersji elektronicznej i papierowej w zakresie uzyskanych punktów i ocen (protokoły – załącznik nr 3), oraz w formie fotograficznej lub filmowej z przebiegu etapów. Uczestnicy przed zawodami składają oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 4).
2. W czasie zawodów/eliminacji Komitet Główny lub Komitet Okręgowy może prowadzić wizytację w trakcie zawodów/eliminacji.
3. Za zgodą Komitetu Okręgowego lub Komitetu Głównego w wizytacji mogą brać udział inne osoby.
 
Rozdział III - Uprawnienia i nagrody
 
§8. Nagrody i uprawnienia
 
8.1. Uprawnienia.
Laureaci i finaliści Olimpiady. Zgodnie z art. 44 zzze ustawy z 7 września 1991 r o systemie oświaty, są zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego, zgodnie z komunikatem w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy, ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
1. Laureaci olimpiady.
− Laureatem olimpiady może być osoba, która uzyska w finale wynik kwalifikujący ją do około 50% najlepszych uczestników w danym bloku tematycznym. Pozostali uczestnicy uzyskują tytuł finalisty. O przyznaniu tytułu laureata lub finalisty decyduje Komitet Główny.
− Kierunki studiów w uczelniach wyższych, na które laureaci i finaliści przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, określa uchwała Senatu danej Uczelni (Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. z 2018r. poz.1669 z póżn. zm.).
− Z uprawnień określonych w punkcie 3 mogą korzystać laureaci jeden raz, w roku uzyskania matury, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.
− Laureaci olimpiady o najwyższej liczbie punktów w danym bloku tematycznym mogą brać udział w olimpiadzie międzynarodowej o ile posiadają dobrą znajomość języka obcego w jakim prowadzona jest Olimpiada.
− Wszystkie bloki tematyczne, obok wiedzy ściśle fachowej, zawierają elementy ekonomiki i organizacji rolnictwa, a także innych dziedzin tworzących określony blok. Uczestników wszystkich stopni obowiązuje znajomość aktualnych treści czasopism rolniczych (wskazanych na każdą edycję w wytycznych Komitetu Głównego) o profilu odpowiadającym danemu blokowi tematycznemu, gdyż zawarte w nich wiadomości specjalistyczne będą wykorzystane przy układaniu pytań na wszystkich stopniach olimpiady.
8.2. Nagrody.
Uczestnicy olimpiady w poszczególnych blokach tematycznych, którzy zajęli najlepsze miejsca mogą otrzymać nagrody rzeczowe lub pieniężne stosowne do możliwości Komitetu Okręgowego lub organizatora finału centralnego.
1. Wyróżnienie mogą otrzymać szkoły, których uczestnicy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie II i III olimpiady, biorąc pod uwagę wszystkie bloki tematyczne. W każdym bloku tematycznym do wyróżnienia brane są pod uwagę nazwiska kolejnych sześciu najlepszych uczestników. Za zajęcie I miejsca w bloku przypisuje się 6 punktów za II miejsce – 5 punktów itd. Suma tych punktów pozwala na wyłonienie najlepszej szkoły w danej edycji i wyróżnienie jej dyplomem lub w miarę możliwości uhonorowanie nagrodą rzeczową.
2. Komitet Okręgowy lub Komitet Główny decyduje o przyznaniu wyróżnienia szkole, lub szkołom, stosownie do możliwości i uzyskanych wyników.
3. Komitet Główny przyznaje nagrody nauczycielom-opiekunom laureatów i uczestników, a także członkom Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych w ramach posiadanych środków finansowych.
 
Rozdział IV - Olimpiada międzynarodowa
 
§9. Udział uczniów w olimpiadzie międzynarodowej organizowanej poza granicami Polski.
 
1. Rozdział ten nie dotyczy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Rozdział V - Postanowienia końcowe
 
§10. Postanowienia końcowe
 
1. Właściwe komitety organizacyjne przechowują protokoły oraz prace pisemne z etapów II i III stopnia w ciągu 2-ch lat kalendarzowych, licząc od roku, w którym kończy się edycja olimpiady.
2. Komitet Główny prowadzi archiwum akt olimpiady, w którym gromadzi przede wszystkim dokumentację merytoryczną i finansową.
3. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny.