Regulamin Olimpiady

A A A

Regulamin OWiUR z dnia 01.10.2021

REGULAMIN obowiązujący od 1 października 2021 r.
KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

Preambuła

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej - teoretycznej i praktycznej. Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed tym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją rolniczą, obszarami wiejskimi, miejscami przyszłej pracy młodego rolnika, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

Realizując zadania zawarte w programie olimpiady, młodzież może wzbogacić swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności przyczynić się do stałego unowocześniania i rozwoju polskiego rolnictwa.

Podstawa prawna

Regulamin przygotowany jest zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr. 95 poz. 425) oraz z jednolitym tekstem ustawy z 2018 roku poz. 1475 z późniejszymi zmianami.

Finansowanie

Podstawowym źródłem finansowania Olimpiady jest dotacja Ministra Edukacji Narodowej na organizacje w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 turniejów i olimpiad tematycznych, których laureaci i finaliści, zgodnie z art.44 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Komitet Główny i Komitety Okręgowe zabiegają o pozyskiwanie dodatkowych funduszy od sponsorów. Fundusze uzyskane od sponsorów są wydatkowane zgodnie z ustaleniami pomiędzy sponsorami a Komitetem Głównym lub Komitetami Okręgowymi zawartymi w umowie.

Cele

Celami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych są:

- rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej, ponad wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych,
- umożliwienie młodzieży uzyskania „indeksu” szkoły wyższej na deficytowych kierunkach studiów bez postępowania kwalifikacyjnego dla laureatów lub finalistów (zgodnie z uchwałami senatów),
- ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi, które nie różni się standardem od życia w mieście,
- tworzenie z olimpijczyków nosicieli postępowych metod gospodarowania, w tym zwłaszcza szerzenie idei rolnictwa nowoczesnego,
- umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, jako podstawowej zasady nauczania rolnictwa,
- popularyzacja osiągnięć oraz perspektyw w rozwoju polskiego rolnictwa, z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego.

Rozdział I

Olimpiada i jej organizator

§1. Prawa i obowiązki Organizatora

1.1. Organizatorem olimpiady jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 166 (bud. 12 Rektorat)
tel. 22 59 310 00, 22 59 310 10, 22 59 310 15
email: rektor@sggw.pl
fax 22 59 310 06
www.owiur.pl

SGGW działa w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Środowiska z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych.
1.2. Współorganizatorami są następujące uczelnie prowadzące co najmniej dwa kierunki studiów zgodne z zakresem tematycznym bloków wymienionych w pkt. 1.3
1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
2. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
3. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
4. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
5. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
6. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
7. Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
9. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
oraz wydziały rolnictwa i infrastruktury technicznej urzędów wojewódzkich, a ponadto - za zgodą organizatora - instytucje i stowarzyszenia, których działalność związana jest z rolnictwem jako działem gospodarki narodowej oraz samorządy terytorialne.

1.3. Olimpiada prowadzona jest równocześnie w 11 następujących blokach tematycznych:
- produkcja roślinna,
- produkcja zwierzęca,
- mechanizacja rolnictwa,
- ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo),
- ochrona i inżynieria środowiska,
- technologia żywności,
- gastronomia,
- agrobiznes,
- leśnictwo,
- architektura krajobrazu,
- weterynaria.

1.4. Zadaniem Organizatora jest powołanie członków Komitetu Głównego OWiUR na daną kadencję. W skład Komitetu Głównego powołuje się nauczycieli akademickich (co najmniej 60% składu Komitetu), nauczycieli szkół ponadpodstawowych, specjalistów z dziedziny nauk objętych programem olimpiady, przedstawicieli współorganizatorów, instytucji i towarzystw naukowych oraz naukowo-technicznych.
1.5. Organizator upoważnia do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych następujące osoby
- Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
- Wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego OWiUR,
- specjalisty ds. finansowych – członka Prezydium Komitetu Głównego.
1.6. Organizator ma prawo do prowadzenia współpracy z Komitetem Głównym na zasadach wyznaczonych przez regulamin Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

1.7. Organizator i Uczelnie będące współorganizatorami mają obowiązek przeprowadzenia eliminacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych we współpracy z Komitetem Głównym i Komitetami Okręgowymi.

§2. Struktura organizacyjna olimpiady

Olimpiada jest trzystopniowa i obejmuje:
- zawody/eliminacje szkolne - I stopień,
- zawody/eliminacje okręgowe - II stopień,
- finał centralny - III stopień.

Na wszystkich stopniach przewiduje się: zadania pisemne (testy), zadania praktyczne, a na szczeblu szkolnym również rozmowę kwalifikacyjną.
Zakres zalecanej literatury, różny dla każdego bloku tematycznego, określany jest systematycznie zgodnie z §5 p. 5.4 i §8 p. 8.2.6 i dostosowywany do stosownych ram kwalifikacji. Literatura obejmuje głównie periodyki fachowe zawodowe z dziedziny nauk rolniczych dostosowane do każdego z 11 bloków tematycznych. Komitet Główny podaje na swojej stronie internetowej zalecane periodyki do końca czerwca każdego roku.
2.1. Struktura organizacyjna: obejmuje Komitet Główny, Komitety Okręgowe oraz Komisje Szkolne.
2.2. Komitet Główny powoływany przez Organizatora:
1. Komitet Główny wybiera ze swego grona:
- Przewodniczącego,
- V-ce przewodniczącego d.s. finansowych,
- V-ce przewodniczącego d.s. organizacyjnych,
- Sekretarza,
- Członków zarządu: d.s. naukowych, specjalisty d.s. finansów, specjalisty d.s. współpracy z mediami, Honorowego Przewodniczącego.
Grono tych osób tworzy Prezydium uprawnione do podejmowania bieżących decyzji, o których informuje Komitet Główny na najbliższym posiedzeniu.
2. Komitet Główny na posiedzeniu przy obecności co najmniej 50% składu może w głosowaniu tajnym przyjąć nowego członka lub odwołać w uzasadnionych sytuacjach.
3. Komitet Główny w głosowaniu tajnym może na wniosek Prezydium lub co najmniej trzech członków Komitetu powołać Honorowego Przewodniczącego. Kandydatem może być osoba piastująca funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego przez co najmniej 10 lat.
- Honorowy Przewodniczący ma obowiązek:
* dbać o ciągłość tradycji olimpiady,
* dbać o wysoki poziom merytoryczny olimpiad,
* uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Głównego oraz na prośbę Przewodniczącego w posiedzeniu Prezydium z głosem doradczym,
* wspólnie z Przewodniczącym reprezentować Komitet Główny.
* Komitet Główny może w głosowaniu tajnym odwołać Honorowego Przewodniczącego tylko na jego prośbę.
4. Do zadań Komitetu Głównego należy:
- organizacja kolejnych edycji olimpiady,
- organizacja finału centralnego (III stopnia),
- programowanie treści olimpiady,
- przygotowanie pytań i zadań na zawody/eliminacje szkolne, okręgowe i finał centralny w sposób gwarantujący ich tajność,
- opracowanie regulaminu i wydawanie wytycznych na kolejne edycje olimpiady,
- popularyzacja olimpiady,
- zapewnienie odpowiednich środków finansowych oraz gospodarowanie nimi,
- kontrola i ocena wszystkich szczebli kolejnych edycji olimpiady.
5. Komitetem Głównym kieruje przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi.
Przewodniczący:
- czuwa nad całokształtem prac Komitetu Głównego,
- ustala zakres obowiązków wiceprzewodniczących,
- reprezentuje Komitet Główny.
2.3. Komitety Okręgowe Olimpiady
1. Komitet Okręgowy funkcjonuje przy uczelniach wymienionych w punkcie 1.2.
2. Komitet Okręgowy składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i kierowników bloków prowadzonych w danym okręgu.
3. Członków komitetu okręgowego powołuje rektor uczelni właściwej dla danego okręgu na wniosek przewodniczącego Komitetu Okręgowego OWiUR na okres trwania kadencji Komitetu Głównego. Komitet Okręgowy na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Przewodniczący Komitetów Okręgowych wchodzą w skład Komitetu Głównego.
4. Do zadań Komitetu Okręgowego należy:
- udzielanie pomocy w organizacyjnym przygotowaniu zawodów/eliminacji szkolnych, m.in. poprzez udział w nich przedstawicieli komitetów okręgowych,
- ocena poziomu organizacyjnego przygotowania i przebiegu zawodów/eliminacji szkolnych,
- powołanie jury zawodów/eliminacji okręgowych – II stopnia,
- zatwierdzenie listy uczestników zawodów/eliminacji okręgowych,
- organizacja i przeprowadzenie zawodów/eliminacji okręgowych II stopnia,
- terminowe przekazanie do Komitetu Głównego wyników zawodów/eliminacji okręgowych w postaci protokołu jury,
- popularyzowanie idei olimpiady w okręgu.
2.4. Komisje Szkolne Olimpiady
1. Komisja Szkolna składa się z przewodniczącego i członków powołanych spośród specjalistów w zakresie funkcjonowania obszarów wiejskich, przedstawicieli rady pedagogicznej i specjalistów (nauczycieli zawodów) w zakresie bloków tematycznych, w których szkoła organizuje zawody/eliminacje szkolne OWiUR.
2. Członków Komisji Szkolnej każdorazowo powołuje dyrektor szkoły na okres trwania każdej kolejnej edycji olimpiady.
3. Do zadań Komisji Szkolnej należy:
- propagowanie idei olimpiady na terenie szkoły,
- przeprowadzenie zawodów/eliminacji szkolnych (I stopnia),
- terminowe przekazanie do Komitetu Okręgowego wyników zawodów/eliminacji szkolnych w postaci protokołu.

Rozdział II - Organizacja olimpiady

§3. Uczestnicy olimpiady

3.1. Adresatami olimpiady są uczniowie czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.
3.2. Uczestnikami olimpiady mogą być również uczniowie klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych.
3.3. By wziąć udział w olimpiadzie Uczestnik powinien dobrowolnie zgłosić swoje uczestnictwo rejestrując się w systemie elektronicznym. Uczniowie szkół, w których nie utworzono Komisji Szkolnej, pragnący uczestniczyć w olimpiadzie zgłaszają się na eliminacje szkolne do najbliższej Komisji Szkolnej przeprowadzającej eliminacje w danym bloku.
3.4. Uczniowie zakwalifikowani do etapów II i III stopnia są zwolnieni z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w tych etapach. Komitety organizacyjne pokrywają koszty wyżywienia i noclegów uczestników, a także ich opiekunów w liczbie określonej przez Komitet Główny.
3.5. Uczniowie, a także ich opiekunowie mogą otrzymać nagrody lub wyróżnienia, które przyznają Komitety organizacyjne wszystkich stopni, w formie i ilości według ich możliwości.
3.6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i harmonogramu odbywania się zawodów OWiUR na poszczególnych etapach, informowania Komitetów Okręgowych lub Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w olimpiadzie.
3.7. Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w poszczególnych etapach, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi lub naruszono regulamin, ma prawo złożenia odwołania. Szczegółowe zasady w § Tryb odwoławczy.

§4. Organizacja zawodów

Olimpiadę organizuje się jako trójstopniowe zawody/eliminacje o zasięgu ogólnopolskim, w których wymagany jest od uczestników określony zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności:
1. w zawodach/eliminacjach pierwszego stopnia (szkolnych) - wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu.
2. w zawodach/eliminacjach drugiego stopnia (okręgowych) - niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu,
3. w zawodach/eliminacjach trzeciego stopnia (centralnych) – umożliwiający przyjęcie na kierunek studiów wyższych z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.
4.1. Okręgi Olimpiady:
1. Podział na 9 okręgów wiąże się z rozmieszczeniem uczelni wymienionych w punkcie 1.2. Okręgami są: Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Siedlce, Szczecin, Warszawa, Wrocław.
2. Zawody/eliminacje okręgowe w blokach, w których udział zakwalifikowanych uczestników w zawodach/eliminacjach szkolnych nie przekroczył 10 osób będą odbywały się w okręgach i miejscowościach corocznie ustalanych przez Komitet Główny OWiUR.
3. Warunkiem uruchomienia zawodów/eliminacji okręgowych – II stopnia w poszczególnych uczelniach jest zapewnienie przez Komitet Okręgowy odpowiedniej obsady personalnej w danym roku w liczbie co najmniej sześciu nauczycieli akademickich dla każdego bloku tematycznego. W sytuacji braku odpowiedniej obsady, Prezydium Komitetu Głównego podejmuje decyzję o przeniesieniu uczniów do innego okręgu lub o możliwości uzupełnienia obsady egzaminacyjnej przez kompetentnych specjalistów spoza uczelni.
4. Ustalenie miejsc zawodów/eliminacji okręgowych dla uczniów wymienionych w punkcie 2 następuje w drodze konsultacji z konkretnymi szkołami najpóźniej do 30 stycznia danego roku. Konsultacje prowadzi odpowiedni Komitet Okręgowy.
4.2. Etapy olimpiady przeprowadza się w jednolitych terminach, ustalonych przez Komitet Główny OWiUR:
zawody/eliminacje szkolne – I stopnia – do końca października,
zawody/eliminacje okręgowe – II stopnia – do końca kwietnia,
finał centralny – III stopnia – do połowy czerwca.
W wyniku etapów okręgowego i centralnego wyróżnia się najlepsze szkoły, stosując kryteria określone w §8 punkcie 8.2.
4.3. Zawody/eliminacje Olimpiady maja charakter indywidualny.
4.4. Zawody/eliminacje pisemne wszystkich etapów olimpiady.
1. Każdy uczestnik odpowiada na 60 pytań testowych, w tym 45 pytań specjalistycznych oraz 15 z ekonomii i organizacji dotyczących danego bloku tematycznego.
2. Grupa uczestników tego samego bloku tematycznego otrzymuje zestaw jednobrzmiących pytań.
Ich ocena: odpowiedź prawidłowa - 1 pkt.
odpowiedź nieprawidłowa - 0 pkt.
Łącznie za poprawne odpowiedzi uczestnik może otrzymać 60 punktów.
4.5. Zadania praktyczne wszystkich etapów olimpiady.
1. Podczas zadań praktycznych każdy uczestnik otrzymuje 3 zadania. Za każde z nich można uzyskać do 20 pkt. (w sumie 60 pkt.).
2. W ocenie umiejętności brane są pod uwagę następujące kryteria: prawidłowość wykonania zadania, dokładność, sprawność, uzasadnienie teoretyczne, organizacja, czas, bhp. Ocena zadań jest jawna.
3. W ocenie zawodów/eliminacji I i II stopnia oraz finale centralnym – III stopień, uczestnicy mogą uzyskać w eliminacjach pisemnych i z zadań praktycznych łącznie 120 punktów.
4. Rozmowa kwalifikacyjna (tylko na szczeblu szkolnym) w sytuacjach uzyskania takiej samej punktacji przez kilku uczniów w danym bloku.
4.6. Olimpiada jest powiązana z następującymi dziedzinami zgodnie z klasyfikacja szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 19 lutego 2019r. poz. 316):
Branża rolno-hodowlana (ROL)
Bloki: produkcja roślinna
produkcja zwierzęca
agrobiznes
mechanizacja rolnictwa
weterynaria
Branża spożywcza (SPC)
Blok: technologia żywności
Branża ogrodnicza (OGR)
Bloki: ogrodnictwo
architektura krajobrazu
Branża leśna (LES)
Blok: leśnictwo
Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)
Blok: gastronomia
Branża chemiczna (CHM)
Blok: ochrona i inżynieria środowiska.
4.7. Olimpiada według Rozporządzenia MNiSW (Dz.U. z 25 września 2018r. poz. 1818) jest powiązana z Dziedziną nauk rolniczych.
Bloki: „produkcja roślinna”, „ogrodnictwo”, „mechanizacja rolnictwa”, „agrobiznes” z dyscypliną „rolnictwo i ogrodnictwo”,
Blok „produkcja zwierzęca” z dyscypliną „zootechnika i rybactwo”
Blok „leśnictwo” z dyscypliną „nauki leśne”,
Bloki: „technologia żywności” i „gastronomia” z dyscypliną „technologia żywności i żywienia”,
Blok „weterynaria” z dyscypliną „weterynaria”.

Pozostałe dwa bloki: „ochrona i inżynieria środowiska” oraz „architektura krajobrazu” powiązane są również z Dziedziną nauk inżynieryjno-technicznych i dyscypliną „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka”.

§5. Przepisy szczegółowe

5.1. Pod koniec każdej edycji olimpiady, Komitet Główny wyznacza dokładne terminy organizacji poszczególnych etapów kolejnej edycji olimpiady i zamieszcza je w wytycznych do danej edycji. Wytyczne te umieszczane są na stronie internetowej olimpiady oraz przesyłane do sekretarzy poszczególnych Komitetów Okręgowych. Przed rozpoczęciem zawodów/eliminacji okręgowych (II stopnia) Komitety Okręgowe powołują komisje przeprowadzające etap II stopnia oraz wskazują miejsce przeprowadzenia tych zawodów/eliminacji.
5.2. Finał centralny – III stopień organizuje uczelnia posiadająca odpowiednią obsadę kadrową (minimum 6 nauczycieli akademickich właściwych dla danego bloku) we wszystkich jedenastu blokach tematycznych. Komitet Główny może zlecić przeprowadzenie finału uczelni nie posiadającej wystarczającej obsady w nie więcej niż trzech blokach tematycznych, pod warunkiem uzupełnienia tej obsady przez wybitnych specjalistów spoza uczelni.
5.3. Przed zawodami/eliminacjami II stopnia Komitet Główny zatwierdza miejsce organizacji finału centralnego (III stopnia) i powołuje komisję do przeprowadzenia oraz oceny zadań na finale centralnym. Bezpośrednio po zakończeniu każdego etapu olimpiady, odpowiednie komitety ogłaszają wyniki zawodów/eliminacji, podając kolejność zajętych miejsc przez poszczególnych uczestników oraz uzyskaną punktację.
5.4. Zakres zagadnień wymagany w danym bloku tematycznym jest określony w regulaminie, a w przypadku powoływania nowego bloku tematycznego zakres ten jest uszczegółowiony w wytycznych opracowanych na daną edycję. Podobnie jest z wykazem literatury obowiązującym uczestników poszczególnych bloków tematycznych.
5.5. W etapach II i III stopnia przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań uczestnicy podpisują listy obecności okazując równocześnie dowód tożsamości.
5.6. W przypadku uzyskania takiej samej łącznej ilości punktów przez dwóch lub więcej uczestników, wyższą pozycję w klasyfikacji końcowej przyznaje się osobie, która uzyskała większą liczbę punktów w części testowej egzaminu.
5.7. Zawody/eliminacje okręgowe i etap centralny są organizowane według zasad zachowania anonimowości. Przed zawodami/eliminacjami pisemnymi uczestnicy otrzymują liczby kodowe.
5.8. Prawo uczestniczenia w etapach okręgowych ma w zasadzie tylko najlepszy przedstawiciel z każdego bloku tematycznego w danej szkolnej jednostce organizacyjnej chyba, że właściwy Komitet Okręgowy postanowi inaczej.
5.9. Komitet Główny olimpiady z ogólnej liczby miejsc zaplanowanych na etapy centralne przydziela limity Komitetom Okręgowym. Komitety Okręgowe rozdzielają przyznaną liczbę miejsc na poszczególne bloki tematyczne. Zajęcie miejsca objętego limitem oznacza zakwalifikowanie na finał centralny.
5.10. Udział uczniów z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
1. Uczniowie o stwierdzonej niepełnosprawności dopuszczeni są do etapu szkolnego I stopnia oraz następnych na podstawie zaświadczenia lekarza medycyny pracy zezwalającego wykonanie zadań praktycznych w danym bloku.
2. Skierowanie na badania lekarskie wystawia Dyrekcja szkoły, w której powołano Komisję Szkolną.
3. W skierowaniu podaje zakres zadań praktycznych, a zwłaszcza:
- pracę przy komputerze,
- bezpośredni kontakt z materiałem roślinnym, zwierzęcym,
- możliwość kontaktu z paliwami, olejami i smarami,
- kontakt z ruchomymi częściami maszyn i urządzeń technicznych (np. piły, kosiarki, nożyce, miksery, kuchnie itp.),
- praca na wysokościach do 3 m (drabiny, podesty),
- praca wymagająca sprawności manualnej.
4. Po uzyskaniu stosownego zaświadczenia dopuszczającego ucznia do zadań praktycznych, organizator dokona wszelkich starań aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować poszczególne zadania w taki sposób, aby nie wykluczały one udziału osób niepełnosprawnych, które lekarz dopuścił do zawodów/eliminacji.
5. Podczas finałów centralnych III stopnia Komitet Główny w miarę realnych możliwości zapewnia pobyt niepełnosprawnego uczestnika wraz z opiekunem w miejscu zakwaterowania uczestników.
6. Wniosek o udział osoby niepełnosprawnej w etapach II i III stopnia bieżącej edycji powinien być zgłoszony do Komitetu Głównego olimpiady w terminie do 30 listopada wraz z dokumentem potwierdzającym dysfunkcję według wzoru obowiązującego przy przeprowadzaniu egzaminu maturalnego i decyzją lekarza.
7. Czas trwania zadań dla osoby niepełnosprawnej może być zmieniony i zadania mogą odbywać się w oddzielnej sali.
5.11. Nagłe zachorowania i wypadki losowe
Wypadki losowe, nagłe zachorowania skutkujące niestawienie się na zawody/eliminacje okręgowe i finał centralny powodują utratę możliwych do uzyskania uprawnień. Na etapie zawodów/eliminacji szkolnych decyzję podejmuje Komisja Szkolna.
5.12. Pokrywające się terminy
Uczeń może brać udział tylko w jednym bloku tematycznym w danej edycji.
5.13. Dyskwalifikacja
Dyskwalifikacji podlega uczeń, który:
1) korzystał w trakcie egzaminów pisemnych z niedozwolonych pomocy,
2) nie stawił się na którykolwiek etap eliminacji OWiUR.

§6. Tryb odwoławczy

1. Odwołanie od decyzji Komisji oceniającej składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 2 tygodni od zakończenia danego etapu.
2. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym na adres Komitetu Głównego olimpiady oraz pocztą elektroniczną. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe.
3. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym oraz pocztą elektroniczną.
4. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.
5. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego wskazuje sposób realizacji odwołania.

§7. Rejestracja przebiegu zawodów

Rejestracja przebiegu zawodów II i III stopnia
7.1. Prowadzona jest w wersji elektronicznej i papierowej w zakresie uzyskanych punktów i ocen (protokoły).
7.2. W czasie zawodów/eliminacji Komitet Główny lub Komitet Okręgowy może prowadzić wizytację w trakcie zawodów/eliminacji.
7.3. Za zgodą Komitetu Okręgowego lub Komitetu Głównego w wizytacji mogą brać udział inne osoby.
Rozdział III - Uprawnienia i nagrody

§8. Nagrody i uprawnienia

8.1. Laureaci i finaliści Olimpiady. Zgodnie z art. 44 zzze ustawy z 7 września 1991 r o systemie oświaty, są zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego, zgodnie z komunikatem w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy, ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
8.2. Laureaci olimpiady
Laureatem olimpiady może być osoba, która uzyska w finale wynik kwalifikujący ją do około 50% najlepszych uczestników w danym bloku tematycznym. Pozostali uczestnicy dostają tytuł finalisty. O przyznaniu tytułu laureata lub finalisty decyduje Komitet Główny.
1. Wyróżnienie mogą otrzymać szkoły, których uczestnicy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie II i III olimpiady, biorąc pod uwagę wszystkie bloki tematyczne. W każdym bloku tematycznym do wyróżnienia brane są pod uwagę nazwiska kolejnych sześciu najlepszych uczestników. Za zajęcie I miejsca w bloku przypisuje się 6 punktów za II miejsce – 5 punktów itd. Suma tych punktów pozwala na wyłonienie najlepszej szkoły w danej edycji i wyróżnienie jej dyplomem lub w miarę możliwości uhonorowanie nagrodą rzeczową.
2. Komitet Okręgowy lub Komitet Główny decyduje o przyznaniu wyróżnienia szkole, lub szkołom, stosownie do możliwości i uzyskanych wyników.
3. Kierunki studiów w uczelniach wyższych, na które laureaci i finaliści przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, określa uchwała Senatu danej Uczelni (Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. nr. 164 poz.1365 z późn. zm. oraz Dz.U. z 30 sierpnia 2018 poz. 1668 art. 70).
4. Z uprawnień określonych w punkcie 3 mogą korzystać laureaci jeden raz, w roku uzyskania matury, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.
5. Laureaci olimpiady o najwyższej liczbie punktów w danym bloku tematycznym mogą brać udział w olimpiadzie międzynarodowej o ile posiadają dobrą znajomość języka obcego w jakim prowadzona jest Olimpiada.
6. Wszystkie bloki tematyczne, obok wiedzy ściśle fachowej, zawierają elementy ekonomiki i organizacji rolnictwa, a także innych dziedzin tworzących określony blok. Uczestników wszystkich stopni obowiązuje znajomość aktualnych treści czasopism rolniczych (wskazanych na każdą edycję w wytycznych Komitetu Głównego) o profilu odpowiadającym danemu blokowi tematycznemu, gdyż zawarte w nich wiadomości specjalistyczne będą wykorzystane przy układaniu pytań na wszystkich szczeblach olimpiady.
8.3. Uprawnienia laureatów i finalistów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.) oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.).
8.4. Komitet Główny przyznaje nagrody nauczycielom-opiekunom laureatów i uczestników, a także członkom Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych w ramach posiadanych środków finansowych.
8.5. Komitet Główny może wystąpić, za pośrednictwem właściwego kuratora lub rektora, z wnioskiem o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla członka Komitetu Głównego lub Okręgowego będącego nauczycielem lub dla nauczyciela, którego uczniowie odnoszą systematycznie sukcesy w olimpiadzie.
8.6. Komitet Główny może wystąpić z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie członkowi Komitetu Głównego lub okręgowego Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
Rozdział IV - Olimpiada międzynarodowa
Rozdział ten nie dotyczy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Rozdział V - Postanowienia końcowe

§9. Postanowienia końcowe

9.1. Właściwe komitety organizacyjne przechowują protokoły oraz prace pisemne z etapów II i III stopnia w ciągu 2-ch lat kalendarzowych, licząc od roku, w którym kończy się edycja olimpiady.
9.2. Komitet Główny prowadzi archiwum akt olimpiady, w którym gromadzi przede wszystkim dokumentację merytoryczną i finansową.
9.3. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny.
9.4. Adres Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:

Komitet Główny OWiUR
02-776 Warszawa
ul. Nowoursynowska 159 Budynek 37
tel. 22 593 2040 lub 697 952 824
E-mail: marek_szyndel@sggw.pl
jacek.rak@uph.edu.pl

Aneks:
1. Podział na okręgi przedstawia się następująco:

I.
Bydgoszcz

Bydgoszcz, Chojnice, Tuchola, Sępólno Krajeńskie, Świecie, Grudziądz, Wąbrzeźno, Chełmno, Nakło, Żnin, Mogilno, Radziejów, Włocławek, Lipno, Toruń, Brodnica, Golub Dobrzyń, Rypin, Inowrocław, Aleksandrów Kujawski, Starogard Gdański, Kościerzyna, Kartuzy, Wejherowo, Puck, Gdynia, Sopot, Pruszcz Gd., Tczew, Lębork, Słupsk, Bytów, Człuchów, Gdańsk (34)

II.
Kraków

Kraków, Olesno, Kłobuck, Częstochowa, Lubliniec, Myszków, Strzelce Opolskie, Tarnowskie Góry, Będzin, Zawiercie, Katowice, Olkusz, Miechów, Racibórz, Jastrzębie Zdrój, Proszowice, Bielsko-Biała, Cieszyn Bielsko-Biała, Żywiec, Sucha Beskidzka, Nowy Targ, Zakopane (Tatrzański), Nowy Sącz, Gorlice, Chrzanów, Oświęcim, Wadowice, Myślenice, Bochnia, Brzesko, Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Limanowa, Wieliczka, Końskie, Kielce, Jędrzejów, Włoszczowa, Kazimierza W., Pińczów, Busko Zdrój, Skarżysko Kamienna, Starachowice (44)

III.
Lublin

Lublin, Ryki, Parczew, Lubartów, Włodawa, Puławy, Opole Lubelskie, Łęczna, Świdnik, Chełm, Krasnystaw, Kraśnik, Ostrowiec Świętokrzyski, Opatów, Sandomierz, Janów Lubelski, Zamość, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Staszów, Mielec, Nisko, Kolbuszowa, Leżajsk, Lubaczów, Ropczyce (Ropczycko-Sędziszewski), Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Jarosław, Przemyśl, Strzyżów, Dębica, Jasło Krosno, Brzozów, Sanok, Ustrzyki Dolne (Bieszczadzki) (41)

IV.
Olsztyn

Olsztyn, Węgorzewo, Nowy Dwór Gd., Elbląg, Braniewo, Bartoszyce, Kętrzyn, Mrągowo, Lidzbark Warmiński, Ostróda, Malbork, Kwidzyń, Iława, Nidzica, Działdowo, Przasnysz, Żuromin, Mława, Maków Mazowiecki, Wyszków, Pułtusk, Płońsk, Ciechanów, Pisz, Ełk, Giżycko, Olecko, Nowe Miasto Lubawskie, Gołdap, Sztum, Szczytno (30)

V.
Poznań

Poznań, Świebodzin, Krosno Odrzańskie, Żary, Żagań, Nowa Sól, Zielona Góra, Międzychód, Szamotuły, Nowy Tomyśl, Grodzisk Wlkp., Wolsztyn, Kościan, Leszno, Gostyń, Krotoszyn, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Kępno, Turek, Koło, Konin, Słupce, Września, Środa Wlkp., Śrem, Jarocin, Pleszew, Kalisz, Oborniki, Wągrowiec, Gniezno, Rawicz, Międzyrzecz, Chodzież, Wieruszów, Wieluń (38)

VI.
Siedlce

Siedlce, Mińsk Maz., Garwolin, Łosice, Sokołów Podlaski, Węgrów, Siemiatycze, Ostrów Mazowiecka, Wysokie Mazowieckie, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Białystok, Zambrów, Ostrołęka, Łomża, Kolno, Grajewo, Mońki, Sokółka, Augustów, Suwałki, Sejny, Łuków, Radzyń Podlaski, Biała Podlaska (25)

VII.
Szczecin

Szczecin, Sławno, Koszalin, Kołobrzeg, Gryfice, Kamień Pomorski, Świnoujście, Goleniów, Police, Stargard Szczeciński, Gryfino, Pyrzyce, Myślibórz, Gorzów Wlkp. Strzelce Krajeńskie (Strzelecko-Drezdenecki), Czarnków Czarnkowskie-Trzcianecki), Piła, Złotów, Choszczno, Wałcz, Drawsko-Pomorskie, Świdwin, Szczecinek, Białogard, Słubice, Sulęcin (26)

VIII.
Warszawa

Warszawa, Warszawa Zach., Łask, Bełchatów, Pajęczno, Radomsko, Piotrków Tryb., Tomaszów Maz., Rawa Maz., Skierniewice, Łowicz, Sochaczew, Nowy Dwór Maz., Legionowo, Wołomin, Grodzisk Maz., Żyrardów, Pruszków, Piaseczno, Otwock, Grójec, Kozienice, Białobrzegi, Radom, Przysucha, Szydłowiec, Opoczno, Poddębice, Zduńska Wola, Łódź, Łódź Wsch., Łęczyca, Kutno, Gostynin, Płock, Sierpc, Pabianice, Zgierz, Zwoleń, Lipsko, Sieradz (41)

IX.
Wrocław

Wrocław, Głogów, Polkowice, Bolesławiec, Zgorzelec, Lubań, Lwówek Śląski, Jelenia Góra, Złotoryja, Legnica, Jawor, Kamienna Góra, Wałbrzych, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie, Kłodzko, Nysa, Prudnik, Głubczyce, Kędzierzyn Koźle, Krapkowice, Opole, Brzeg, Kluczbork, Namysłów, Oława, Oleśnica, Milicz, Trzebnica, Wołów, Strzelin, Lubin, Środa Śląska, Góra (34)

2. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny może dla danej edycji olimpiady dokonać zmian w podziale na okręgi.

Wzory dokumentów

1. Głównym sposobem rejestracji uczestnika olimpiady jest rejestracja elektroniczna. W wyjątkowych przypadkach może to nastąpić w sposób tradycyjny przy zastosowaniu załączonego wzoru dokumentu: