Regulamin Olimpiady

A A A

Regulamin OWiUR z dnia 13.03.2018

NA POSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI

NARODOWEJ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 R.

W SPRAWIE ORGANIZACJI ORAZ SPOSOBU PRZEPROWADZANIA

KONKURSÓW, TURNIEJÓW I OLIMPIAD

Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH       

 

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH 
ROK POWOŁANIA 1977

 

§1

1. Celami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych są:

 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej, ponad wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych,
 • umożliwienie młodzieży uzyskania „indeksu” szkoły  wyższej na deficytowych kierunkach studiów bez postępowania kwalifikacyjnego dla laureatów lub finalistów (zgodnie z uchwałami senatów),
 • ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi, które nie różni się standardem od życia w mieście,
 • tworzenie z olimpijczyków nosicieli postępowych metod gospodarowania, w tym zwłaszcza szerzenie idei rolnictwa nowoczesnego,
 • umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, jako podstawowej zasady nauczania rolnictwa,
 • popularyzacja osiągnięć oraz perspektyw w rozwoju polskiego rolnictwa, z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego.

2. Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej - teoretycznej i praktycznej. Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed tym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją rolniczą, obszarami wiejskimi, miejscami przyszłej pracy młodego rolnika, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

3. Realizując zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzież może wzbogacić swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności przyczynić się do stałego unowocześniania i rozwoju polskiego rolnictwa.

§2

Olimpiada prowadzona jest równocześnie w 11 blokach tematycznych takich jak:

 • produkcja roślinna,
 • produkcja zwierzęca,
 • mechanizacja rolnictwa,
 • ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo),
 • ochrona i inżynieria środowiska,
 • technologia żywności,
 • gastronomia,
 • agrobiznes,
 • leśnictwo,
 • architektura krajobrazu,
 • weterynaria.

§3

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach działając w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Współorganizatorami są następujące uczelnie uniwersyteckie prowadzące rolnicze kierunki studiów:

 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 2. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 3. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 4. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 5. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 6. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 7. Uniwersytet  Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
 8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 9. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

oraz wydziały rolnictwa i infrastruktury technicznej  urzędów wojewódzkich, a ponadto - za zgodą organizatora - instytucje i stowarzyszenia, których działalność związana jest z rolnictwem jako działem gospodarki narodowej oraz samorządy terytorialne, w tym zwłaszcza Urząd Marszałkowski, Starosta Powiatowy, Wójtowie, Burmistrzowie.

§4

Olimpiada jest trzystopniowa i obejmuje:

 • eliminacje szkolne - I  stopień,
 • eliminacje okręgowe - II stopień,
 • finał centralny - III stopień.

Na wszystkich stopniach przewiduje się: zadania pisemne (testy), zadania praktyczne, a na szczeblu szkolnym również rozmowę kwalifikacyjną

§5

Poszczególne etapy olimpiady przeprowadzają: Komitety Szkolne, Komitety Okręgowe i Komitet Główny.

§6

Komitet Główny olimpiady.

 1. W skład Komitetu Głównego powołuje się nauczycieli akademickich (co najmniej 60 % składu Komitetu), nauczycieli  szkół średnich, specjalistów z dziedziny nauk objętych programem olimpiady, przedstawicieli współorganizatorów, instytucji i towarzystw naukowych oraz naukowo-technicznych.
 2. Członków Komitetu Głównego  powołuje  główny  organizator  na okres 6 lat.
 3. Komitet Główny wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczących (nie więcej niż 2), oraz trzech członków: d.s. finansowych, d.s. organizacyjnych i d.s. współpracy z mediami. Grono tych osób tworzy Prezydium uprawnione do podejmowania bieżących decyzji, o których informuje Komitet Główny na  najbliższym posiedzeniu.
 4. Komitet Główny na posiedzeniu przy obecności co najmniej 50% składu może w głosowaniu tajnym przyjąć nowego członka lub odwołać w uzasadnionych sytuacjach.

§7

 1. Komitet Główny w głosowaniu tajnym może na wniosek Prezydium lub co najmniej trzech członków Komitetu powołać na okres swojej kadencji Honorowego Przewodniczącego.
 2. Kandydatem może być osoba piastująca funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego przez co najmniej 10 lat.
 3. Odwołać Honorowego Przewodniczącego może w głosowaniu tajnym Komitet Główny na jego prośbę lub w razie nieuczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Komitetu.
 4. Honorowy Przewodniczący ma obowiązek:
 • dbać o wysoki poziom merytoryczny olimpiad,
 • ​dbać o ciągłość tradycji olimpiady,
 • uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Głównego oraz na prośbę Przewodniczącego w posiedzeniu Prezydium z głosem doradczym,
 • wspólnie z Przewodniczącym reprezentować Komitet Główny.

§8

1. Do zadań Komitetu Głównego należy:

 • organizacja kolejnych edycji olimpiady,
 • organizacja finału centralnego (III stopnia),
 • programowanie treści olimpiady,
 • przygotowanie  pytań i zadań na eliminacje szkolne, okręgowe i finał centralny w sposób gwarantujący ich tajność,
 • opracowanie  regulaminu  i wydawanie  wytycznych  na  kolejne edycje olimpiady,
 • popularyzacja olimpiady,
 • zapewnienie odpowiednich środków finansowych oraz  gospodarowanie nimi,
 • kontrola i ocena wszystkich szczebli kolejnych edycji olimpiady.

2. Komitet Główny ma siedzibę w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

§9

1. Osoby upoważnione do reprezentowania organizatora i zaciągania zobowiązań finansowych to:

 • Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego OWiUR,
 • specjalista ds. finansowych – członek Prezydium Komitetu Głównego.

2. Wiarygodność operacji finansowych musi być potwierdzona podpisem specjalisty ds. finansowych i jednego z w/w przewodniczących.

§10

1.Komitetem Głównym kieruje przewodniczący wraz  z  wiceprzewodniczącymi.

2. Przewodniczący:

 • czuwa nad całokształtem prac Komitetu Głównego,
 • ustala zakres obowiązków wiceprzewodniczących, 
 • reprezentuje Komitet Główny.

§11

Komitet Okręgowy olimpiady.

 1. Komitet Okręgowy funkcjonuje przy uczelniach  uniwersyteckich wymienionych w §3.
 2. Komitet Okręgowy składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków powołanych odpowiednio na zasadach określonych w & 6.
 3. Członków  komitetu okręgowego  powołuje rektor uczelni właściwej dla danego okręgu na wniosek przewodniczącego Komitetu Okręgowego OWiUR na okres trwania kadencji Komitetu Głównego. Komitet Okręgowy na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Przewodniczący Komitetów Okręgowych wchodzą w skład Komitetu Głównego.
 4. Do zadań Komitetu Okręgowego należy:
 • udzielanie pomocy w organizacyjnym przygotowaniu eliminacji szkolnych, m.in. poprzez udział w nich przedstawicieli komitetów okręgowych,
 • ocena  poziomu  organizacyjnego  przygotowania  i  przebiegu eliminacji szkolnych,
 • powołanie jury eliminacji okręgowych – II stopnia,
 • zatwierdzenie listy uczestników eliminacji okręgowych,
 • organizacja i przeprowadzenie eliminacji okręgowych II stopnia,
 • terminowe przekazanie do Komitetu Głównego wyników eliminacji okręgowych w postaci protokołu jury,
 • popularyzowanie idei olimpiady w okręgu.

§12

Komitet Szkolny olimpiady.

 1. Komitet  Szkolny  składa  się z przewodniczącego i członków  powołanych spośród specjalistów w zakresie funkcjonowania obszarów wiejskich, przedstawicieli rady pedagogicznej i specjalistów (nauczycieli zawodów) w zakresie bloków tematycznych, w których szkoła organizuje eliminacje szkolne OWiUR.
 2. Członków Komitetu Szkolnego każdorazowo powołuje dyrektor szkoły na okres trwania każdej kolejnej edycji olimpiady.
 3. Do zadań Komitetu Szkolnego należy:
 • propagowanie idei olimpiady na terenie szkoły,
 • przeprowadzenie eliminacji szkolnych (I stopnia),
 • terminowe przekazanie do Komitetu Okręgowego wyników eliminacji szkolnych w postaci protokołu.

§13

Pod koniec każdej edycji Olimpiady, Komitet Główny wyznacza terminy organizacji poszczególnych etapów kolejnej edycji Olimpiady i zamieszcza je w wytycznych do danej edycji. Wytyczne te umieszczane są na stronie internetowej Olimpiady oraz przesyłane do sekretarzy poszczególnych Komitetów Okręgowych. Przed rozpoczęciem eliminacji okręgowych (II stopnia) Komitety Okręgowe powołują komisje przeprowadzające etap II stopnia oraz wskazują miejsce przeprowadzenia tych eliminacji.

§14

 1. Przed eliminacjami II stopnia Komitet Główny zatwierdza miejsce organizacji finału centralnego (III stopnia) i powołuje komisję do przeprowadzenia oraz oceny zadań na finale centralnym. Bezpośrednio po zakończeniu każdego etapu olimpiady, odpowiednie komitety ogłaszają wyniki eliminacji, podając kolejność zajętych miejsc przez poszczególnych uczestników oraz uzyskaną punktację.
 2. Zakres zagadnień wymagany w danym bloku tematycznym jest określony w regulaminie, a w przypadku powoływania nowego bloku tematycznego zakres ten jest uszczegółowiony w wytycznych opracowanych na daną edycję. Podobnie jest z wykazem literatury obowiązującym uczestników poszczególnych bloków tematycznych.
 3. Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w poszczególnych etapach, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi lub naruszono regulamin, ma prawo złożenia odwołania.
 4. Odwołanie od decyzji Komisji oceniającej składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 2 tygodni od zakończenia danego etapu.
 5. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym na adres Komitetu Głównego Olimpiady oraz pocztą elektroniczną. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe.
 6. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym oraz pocztą elektroniczną.
 7. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.
 8. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego wskazuje sposób realizacji odwołania.

§15

Uchwały komitetów organizacyjnych zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków komitetu. Posiedzenia komitetów są protokołowane.

§16

 1. Uczniowie zgłaszają swoje uczestnictwo w olimpiadzie dobrowolnie.
 2. W eliminacjach olimpiady mogą brać udział uczniowie średnich stacjonarnych szkół rolniczych dla młodzieży. Uczniowie ponadgimnazjalnych szkół nierolniczych pragnący uczestniczyć w olimpiadzie zgłaszają się na eliminacje szkolne do najbliższego Komitetu Szkolnego przeprowadzającego eliminacje w danym bloku.
 3. Uczniowie zakwalifikowani do etapów II i III stopnia są zwolnieni z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału  w tych etapach. Komitety organizacyjne pokrywają koszty wyżywienia i noclegów uczestników,  a także ich opiekunów w liczbie określonej przez Komitet Główny.
 4. Nagrody i wyróżnienia przyznają komitety organizacyjne wszystkich stopni wg ich możliwości. Nagrody powinny mieć charakter rzeczowy.

§17

Uczestnicy olimpiady, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w finale centralnym - III stopnia i przystąpili do jego realizacji są zwolnieni z egzaminu z przygotowania zawodowego w zakresie prezentowanego bloku na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny. Zwolnienie takie jest równoznaczne z wystawieniem oceny najwyższej.

&18

Laureaci olimpiady. Laureatem Olimpiady może być osoba, która uzyska w finale wynik kwalifikujący ją do około 50% najlepszych uczestników w danym bloku tematycznym. Pozostali uczestnicy dostają tytuł finalisty.

&19

 1. Wyróżnienie mogą otrzymać szkoły, których uczestnicy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie II i III Olimpiady, biorąc pod uwagę wszystkie bloki tematyczne. W każdym bloku tematycznym do wyróżnienia brane są pod uwagę nazwiska kolejnych sześciu najlepszych uczestników. Za zajęcie I miejsca w bloku przypisuje się 6 punktów za II miejsce – 5 punktów itd. Suma tych punktów pozwala na wyłonienie najlepszej szkoły w danej edycji i wyróżnienie jej dyplomem lub w miarę możliwości uhonorowanie nagrodą rzeczową.
 2. Komitet Główny przyznaje tytuł  laureata  oraz ustala liczbę miejsc  premiowanych tym tytułem.

§20

 1. Kierunki studiów w uczelniach wyższych, na które laureaci i finaliści przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, określa uchwała senatu danej Uczelni.
 2. Z uprawnień  określonych w ust. 2  mogą  korzystać  laureaci  jeden  raz, w roku uzyskania matury niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady.
 3. Laureaci Olimpiady o najwyższej liczbie punktów w danym bloku tematycznym mogą brać udział w olimpiadzie międzynarodowej o ile posiadają dobrą znajomość języka obcego w jakim prowadzona jest Olimpiada. 
 4. Wszystkie bloki tematyczne, obok wiedzy ściśle fachowej, zawierają elementy ekonomiki i organizacji rolnictwa, a także innych dziedzin tworzących określony blok. Uczestników wszystkich stopni obowiązuje znajomość aktualnych treści czasopism rolniczych (wskazanych na każdą edycję w wytycznych Komitetu Głównego) o profilu odpowiadającym danemu blokowi tematycznemu, gdyż zawarte w nich wiadomości specjalistyczne będą wykorzystane przy układaniu pytań na wszystkich szczeblach olimpiady.

§21

1. Udział osób niepełnosprawnych.
2. Uczniowie o stwierdzonej niepełnosprawności dopuszczeni są do etapu szkolnego I stopnia, oraz następnych na podstawie zaświadczenia lekarza medycyny pracy zezwalającego wykonanie zadań praktycznych w danym bloku.
3. Skierowanie na badania lekarskie wystawia Dyrekcja szkoły, w której powołano Komitet Szkolny.
4. W skierowaniu podaje zakres zadań praktycznych, a zwłaszcza:

 • pracę przy komputerze,
 • bezpośredni kontakt z materiałem roślinnym, zwierzęcym,
 • możliwość kontaktu z paliwami, olejami i smarami,
 • kontakt z ruchomymi częściami maszyn i urządzeń technicznych (np. piły, kosiarki, nożyce, miksery, kuchnie itp.),
 • praca na wysokościach do 3 m (drabiny, podesty),
 • praca wymagająca sprawności manualnej.

5. Po uzyskaniu stosownego zaświadczenia dopuszczającego ucznia do zadań praktycznych, organizator dokona wszelkich starań aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować poszczególne zadania w taki sposób, aby nie wykluczały one udziału osób niepełnosprawnych, które lekarz dopuścił do eliminacji.
6. Podczas finałów centralnych III stopnia KG w miarę realnych możliwości zapewnia pobyt niepełnosprawnego uczestnika wraz z opiekunem w miejscu zakwaterowania uczestników.
7. Wniosek o udział osoby niepełnosprawnej w etapach II i III stopnia bieżącej edycji powinien być zgłoszony do Komitetu Głównego Olimpiady w terminie do 30 listopada wraz z dokumentem potwierdzającym dysfunkcję według wzoru obowiązującego przy przeprowadzaniu egzaminu maturalnego i decyzją lekarza.
8. Czas trwania zadań dla osoby niepełnosprawnej może być zmieniony i zadania mogą odbywać się w oddzielnej sali.

§22

1. Eliminacje pisemne wszystkich etapów olimpiady.
2. Każdy uczestnik odpowiada na 60 pytań testowych, w tym 45 pytań specjalistycznych oraz 15 z ekonomii i organizacji dotyczących danego bloku tematycznego.
3. Grupa uczestników tego samego bloku tematycznego otrzymuje zestaw jednobrzmiących pytań.

     Ich ocena: odpowiedź prawidłowa        - 1 pkt.

                      odpowiedź nieprawidłowa   -  0 pkt.

     Łącznie za poprawne odpowiedzi uczestnik może otrzymać 60 punktów.

§23

1. Zadania praktyczne wszystkich etapów olimpiady.
2. Podczas zadań praktycznych  każdy  uczestnik  otrzymuje  3  zadania. Za każde z nich można uzyskać do 20 pkt. (w sumie 60 pkt.).
3. W ocenie umiejętności brane są pod uwagę następujące kryteria: prawidłowość wykonania zadania, dokładność, sprawność, uzasadnienie teoretyczne, organizacja, czas, bhp. Ocena zadań jest jawna.
4. W ocenie I i II stopnia uczestnicy mogą uzyskać w eliminacjach pisemnych i z zadań praktycznych łącznie 120 punktów.
5. Rozmowa kwalifikacyjna (tylko na szczeblu szkolnym) w sytuacjach uzyskania takiej samej punktacji przez kilku uczniów w danym bloku.

§24

1. W etapach II i III stopnia przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań uczestnicy podpisują listy obecności okazując równocześnie dowód tożsamości.
2.  W przypadku uzyskania takiej samej łącznej ilości punktów przez dwóch lub więcej uczestników, wyższą pozycję w klasyfikacji końcowej przyznaje się osobie, która uzyskała większą liczbę punktów  w części testowej egzaminu.
3. Eliminacje okręgowe i etap centralny są organizowane według zasad zachowania anonimowości. Przed eliminacjami pisemnymi uczestnicy otrzymują liczby kodowe.
4. Prawo uczestniczenia w etapach okręgowych ma w zasadzie tylko najlepszy przedstawiciel z każdego bloku tematycznego w danej szkolnej jednostce organizacyjnej chyba, że właściwy Komitet Okręgowy postanowi inaczej.

§25

1. Komitet Główny olimpiady z ogólnej liczby miejsc zaplanowanych na etapy centralne przydziela limity Komitetom Okręgowym. Komitety Okręgowe rozdzielają przyznaną liczbę miejsc na poszczególne bloki tematyczne. Zajęcie miejsca objętego limitem oznacza zakwalifikowanie na eliminacje centralne.
2. Etapy olimpiady przeprowadza się w jednolitych terminach, ustalonych przez Komitet Główny OWiUR:

             szkolne eliminacje – I stopnia        -    do  końca października,

             eliminacje okręgowe – II stopnia    -    do końca kwietnia,

             finał centralny - III stopnia              -    do II dekady czerwca.

3. W wyniku etapów okręgowego i centralnego wyróżnia się najlepsze szkoły, stosując kryteria określone w  §18.                        

§26

Okręgi olimpiady.

1. Podział na 9 okręgów wiąże się z rozmieszczeniem uczelni akademickich prowadzących kierunki rolnicze w  kraju:  Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Siedlce, Szczecin, Warszawa, Wrocław.
2. Eliminacje okręgowe w blokach „Ochrony i inżynierii środowiska”,  „Leśnictwo”, „Weterynaria” oraz „Ogrodnictwo” ze względu na mniejszą liczbę szkół będą odbywały się w okręgach i miejscowościach corocznie ustalanych przez Komitet Główny OWiUR.
3. Jako kryterium uruchomienia danego bloku w okręgu jest liczba uczestników przekraczająca 10.

§27

1. Podział na okręgi przedstawia się następująco:

Lp.

Okręg

Powiaty wchodzące do okręgu

I.

Bydgoszcz

Bydgoszcz, Chojnice, Tuchola, Sępólno Krajeńskie, Świecie, Grudziądz, Wąbrzęźno, Chełmno, Nakło, Żnin, Mogilno, Radziejów, Włocławek, Lipno, Toruń, Brodnica,  Golub Dobrzyń, Rypin, Inowrocław, Aleksandrów Kujawski, Starogard Gdański, Kościerzyna, Kartuzy, Wejherowo, Puck, Gdynia, Sopot, Pruszcz Gd., Tczew, Lębork, Słupsk, Bytów, Człuchów, Gdańsk (34)

II.

Kraków

Kraków, Olesno, Kłobuck, Częstochowa, Lubliniec, Myszków, Strzelce Opolskie, Tarnowskie Góry,  Będzin, Zawiercie, Katowice, Olkusz, Miechów, Racibórz, Jastrzębie Zdrój, Proszowice, Bielsko-Biała, Cieszyn Bielsko - Biała, Żywiec, Sucha Beskidzka, Nowy Targ, Zakopane (Tatrzański), Nowy Sącz, Gorlice, Chrzanów, Oświęcim, Wadowice, Myślenice, Bochnia, Brzesko, Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Limanowa, Wieliczka, Końskie, Kielce, Jędrzejów, Włoszczowa, Kazimierza W., Pińczów,  Busko Zdrój, Skarżysko Kamienna, Starachowice, (44)

III.

Lublin

Lublin, Ryki, Parczew, Lubartów, Włodawa, Puławy, Opole Lubelskie, Łęczna, Świdnik, Chełm, Krasnystaw, Kraśnik, Ostrowiec Świętokrzyski, Opatów, Sandomierz, Janów Lubelski, Zamość, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Staszów, Mielec, Nisko, Kolbuszowa, Leżajsk, Lubaczów, Ropczyce (Ropczycko-Sędziszewski), Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Jarosław, Przemyśl, Strzyżów, Dębica, Jasło Krosno, Brzozów, Sanok, Ustrzyki Dolne (Bieszczadzki) (41)

IV.

Olsztyn

Olsztyn,  Węgorzewo, Nowy Dwór Gd., Elbląg, Braniewo, Bartoszyce, Kętrzyn, Mrągowo, Lidzbark Warmiński, Ostróda, Malbork, Kwidzyń, Iława, Nidzica, Działdowo, Przasnysz, Żuromin, Mława, Maków Mazowiecki, Wyszków, Pułtusk, Płońsk, Ciechanów, Pisz, Ełk, Giżycko, Olecko, Nowe Miasto Lubawskie, Gołdap, Sztum, Szczytno (30)

V.

Poznań

Poznań, Świebodzin, Krosno Odrzańskie, Żary, Żagań, Nowa Sól, Zielona Góra, Międzychód, Szamotuły, Nowy Tomyśl, Grodzisk Wlkp., Wolsztyn, Kościan, Leszno, Gostyń, Krotoszyn, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Kępno, Turek, Koło, Konin, Słupce, Września, Środa Wlkp., Śrem, Jarocin, Pleszew, Kalisz, Oborniki, Wągrowiec, Gniezno, Rawicz, Międzyrzecz, Chodzież, Wieruszów, Wieluń (38)

VI.

Siedlce

Siedlce, Mińsk Maz., Garwolin,  Łosice, Sokołów Podlaski, Węgrów, Siemiatycze, Ostrów Mazowiecka, Wysokie Mazowieckie, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Białystok, Zambrów, Ostrołęka, Łomża, Kolno, Grajewo, Mońki, Sokółka, Augustów, Suwałki, Sejny, Łuków, Radzyń Podlaski, Biała Podlaska (25)

VII.

Szczecin

Szczecin, Sławno, Koszalin, Kołobrzeg, Gryfice, Kamień Pomorski, Świnoujście, Goleniów, Police, Stargard Szczeciński, Gryfino, Pyrzyce, Myślibórz, Gorzów Wlkp. Strzelce Krajeńskie (Strzelecko-Drezdenecki), Czarnków Czarnkowskie-Trzcianecki), Piła, Złotów,  Choszczno, Wałcz, Drawsko-Pomorskie, Świdwin, Szczecinek, Białogard, Słubice, Sulęcin (26)

VIII.

Warszawa

Warszawa, Warszawa Zach., Łask, Bełchatów, Pajęczno, Radomsko, Piotrków Tryb., Tomaszów  Maz., Rawa Maz., Skierniewice, Łowicz, Sochaczew, Nowy Dwór Maz., Legionowo, Wołomin, Grodzisk Maz., Żyrardów, Pruszków, Piaseczno, Otwock, Grójec, Kozienice, Białobrzegi, Radom, Przysucha, Szydłowiec, Opoczno, Poddębice, Zduńska Wola, Łódź, Łódź Wsch., Łęczyca, Kutno, Gostynin, Płock, Sierpc, Pabianice, Zgierz,  Zwoleń, Lipsko, Sieradz(41)

IX.

Wrocław

Wrocław, Głogów, Polkowice, Bolesławiec, Zgorzelec, Lubań, Lwówek Śląski, Jelenia Góra, Złotoryja, Legnica, Jawor, Kamienna Góra, Wałbrzych, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie, Kłodzko, Nysa, Prudnik, Głubczyce, Kędzierzyn Koźle, Krapkowice, Opole, Brzeg, Kluczbork, Namysłów, Oława, Oleśnica, Milicz, Trzebnica, Wołów, Strzelin, Lubin, Środa Śląska, Góra (34)

2. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny może dla danej edycji olimpiady dokonać zmian w podziale na okręgi.

§28

1. Komitet  Główny przyznaje nagrody nauczycielom-opiekunom laureatów i uczestników, a także członkom Komitetu Głównego  i Komitetów Okręgowych w ramach posiadanych środków finansowych.
2. Komitet Główny może wystąpić za pośrednictwem właściwego kuratora lub rektora z wnioskiem o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla członka Komitetu Głównego lub Okręgowego będącego nauczycielem lub dla nauczyciela, którego uczniowie odnoszą systematycznie sukcesy w olimpiadzie.
3. Komitet Główny może wystąpić z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie członkowi Komitetu Głównego lub okręgowego Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

§29

1. Właściwe komitety organizacyjne przechowują protokoły oraz prace pisemne z etapów II i III stopnia w ciągu 2-ch lat kalendarzowych, licząc od roku, w którym kończy się edycja olimpiady.
2. Komitet Główny prowadzi archiwum akt olimpiady, w którym gromadzi przede wszystkim dokumentację merytoryczną i finansową.

§30

1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizacji kolejnych edycji olimpiady i otrzymują go wszyscy współorganizatorzy do wiadomości i stosowania.

Komitet Główny zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów w regulaminie.

2. Komitet Główny dokonuje co kilka lat analizy i oceny skutków dydaktyczno-wychowawczych olimpiady.

§31

Adres Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:

Komitet Główny OWiUR

08-110 Siedlce

ul. B. Prusa 14

tel. (25) 643 19 20 lub 643 13 10   

E-mail: jacek.rak@uph.edu.pl

§35


Wzory dokumentów.