Reklama

A A A

Reklama w czasopismie RPT

Jolanta Uwarzyńska
tel. kom. + 48 600 065 364
mail: 

O miesięczniku

Obecność na rynku prasowym: 23 lata

Częstostliwość: miesięcznik - 11 emisji (wydanie lipiec-sierpień łączone)

Zasięg: ogólnopolski

Nakład: 14 800

Profil czytelnika: 

 • użytkownik maszyn, który potrzebuje przystępnych informacji o nowoczesnych i skomplikowanych rozwiązaniach technicznych
 • rolnik szukający pierwszego doradcy przy wyborze maszyn rolniczych i inwestujący w swój park maszynowy
 • praktyk posiadający stały kontakt z rynkiem i wykorzystujący dostępne fundusze UE właściciel lub dzierżawca małego, średniego i wielkoobszarowego gospodarstwa

Dystrybucja:  prenumerata redakcyjna, sieć RUCH, Poczta Polska, targi i wystawy rolnicze, punkty zaopatrzenia rolnictwa tj. punkty GRENE, Agromy, Sklepy.

Terminarz wydań

Regulamin reklam

Regulamin zamawiania i publikacji reklam w czasopismach i na stronach internetowych Agencji Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA

 1. Podstawą do publikacji reklam w czasopismach i na stronach internetowych wydawcy - Agencji Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA - jest zlecenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania zleceniodawcy.

 2. Składający zlecenie po raz pierwszy, oprócz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, dostarcza wydawcy dokument stanowiący podstawę prowadzenia działalności gospodarczej zleceniodawcy: regon, wpis do KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej.

 3. Zlecenie reklamy musi być złożone nie później niż w terminie określonym w obowiązującym cenniku.

 4. Jeśli cennik zostanie zmieniony podczas realizacji długoterminowego zlecenia, nowe ceny wchodzą w życie po dwóch miesiącach od daty ich wprowadzenia. Zmiana cennika może nastąpić na przełomie roku.

 5. Ewentualna rezygnacja z zamówienia, wyłącznie pisemna, może zostać złożona nie później niż dwa tygodnie przed ostatecznym terminem przyjmowania zleceń. Rezygnacja po tym terminie daje wydawcy prawo do obciążenia zleceniodawcy pełną wartością reklamy określoną w zleceniu.

 6. Faktury są wystawiane po ukazaniu się reklamy, a płatność musi nastąpić w ciągu 14 dni od wystawienia faktury.

 7. W przypadku opóźnienia płatności zleceniodawca zostaje obciążony ustawowymi odsetkami karnymi za każdy dzień zwłoki.

 8. Wydawca ma prawo wstrzymać realizację zlecenia lub odmówić przyjęcia nowego zlecenia, jeśli wystawione dotychczas faktury nie zostały opłacone.

 9. Zleceniodawca składający pierwsze zlecenie uiszcza przedpłatę w wysokości 50 proc. wartości zlecenia, w przypadku zleceń długoterminowych - 50 proc. wartości pierwszej emisji.

 10. W przypadku rezygnacji z części reklam w cyklu długoterminowym wydawca koryguje kwoty udzielonych rabatów stosownie do zrealizowanych emisji.

 11. Oczekiwania zleceniodawcy dotyczące wielkości i umiejscowienia reklamy w czasopiśmie lub na stronie internetowej mogą być spełnione, jeżeli zlecenie złożono w określonym w cenniku terminie i warunki techniczne umożliwiają spełnienie oczekiwań.

 12. Ostateczny termin przyjmowania materiałów do druku jest określony w cenniku.

 13. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu materiałów do publikacji wydawca nie gwarantuje spełnienia oczekiwań określonych w zleceniu, zwłaszcza dotyczących miejsca i terminu publikacji.

 14. Opóźnienie w dostarczaniu materiałów do zleceń długoterminowych upoważnia wydawcę do opublikowania reklamy zamieszczonej w poprzednim numerze czasopisma.

 15. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.

 16. Wydawca nie odpowiada za przerwy w emisji reklamy w internecie wynikłe z okoliczności od wydawcy niezależnych.

 17. Dostarczając znaki towarowe i inne materiały potrzebne do graficznego przygotowania reklamy zamawiający gwarantuje, że jest uprawniony do korzystania z nich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich ewentualne niezgodne z prawem użycie.

 18. Wydawca może odmówić zamieszczenia reklamy, jeśli: 
  a) narusza ona przepisy prawa i dobre obyczaje, 
  b) jest sprzeczna z linią programową wydawcy, profilem wydawnictwa i charakterem publikacji, 
  c) stanowi konkurencję dla działalności prowadzonej przez wydawnictwo lub podmioty z nim powiązane, 
  d) nie odpowiada wymogom technicznym.

 19. Reklamacje przyjmowane są tylko w formie pisemnej do końca miesiąca, w którym opublikowano reklamę.

 20. W przypadku uzasadnionej reklamacji maksymalne odszkodowanie odpowiada wartości reklamy.

 21. Zlecenie reklamy jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków zamawiania i publikacji reklam.

Zaufali nam:

 

 

 

     

 

 

 

 

Aktualne wydanie RPT
6/2024

Amatechnica powraca

Triliada 2024 za nami

Manewry Łąkowe Samasz 2024

Ładowarek elektrycznych przybywa -cz. I

 PRENUMERATA (płatność elektroniczna) RPT