Nie będzie zakazu nawożenia obornikiem w soboty i niedziele

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
28-01-2018,20:55 Aktualizacja: 29-01-2018,13:20
A A A

Wracamy do głośnej sprawy uchwały przyjętej 21 grudnia ubiegłego roku przez radnych ze Strzelec Opolskich. Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jednoznacznie zakazywał rolnikom wywożenia na pola obornika w soboty, niedziele i święta.

W regulaminie jasno określono, że nawozy naturalne stanowiące między innymi obornik, gnojówkę i gnojowicę, przeznaczone do rolniczego wykorzystania, nie mogą być stosowane w niedzielę, święta i dni je poprzedzające.

Tym samym z procesu wywożenia nawozów na pola wyłączone zostały całe weekendy.

obornik, zakaz wywozu obornika, Strzelce Opolskie, Opolszczyzna, Herbert Czaja, izba rolnicza w opolu

Zakaz wywozu obornika w weekendy. Rolnicy są zdziwieni i oburzeni

Rolnicy z gminy Strzelce Opolskie na Opolszczyźnie w weekendy nie będą mogli wywieźć obornika. Tak zdecydowali tamtejsi radni w wyniku licznych skarg na brzydkie zapachy z pól. Rolnicy nie kryją zdziwienia i oburzenia. Adam Capała, kierownik...
Jakby tego było mało, zabroniono nawożenia w odległości mniejszej niż 100 metrów od istniejących budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Pozostawiono furtkę: odległość może być mniejsza niż 100 metrów, ale potrzebna jest zgoda właścicieli nieruchomości.

Sprawą kontrowersyjnej uchwały szybko zainteresował się wojewoda opolski Adrian Czubak. 23 stycznia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wojewody Opolskiego rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdzono nieważność części uchwały, która została opublikowana w tym samym dzienniku 29 grudnia i weszła w życie 14 dni później.

W ocenie wydziału prawnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego paragraf 22 ust. 4 pkt 1 i 2 uchwały narusza w sposób istotny przepis art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez przekroczenie upoważnienia ustawowego dla rady gminy.

Gnojowica maksymalnie wykorzystana

Nie wnikając w przyczyny takiego stanu rzeczy, faktem jest, że przybywa na polskiej wsi coraz więcej budynków inwentarskich, w których zwierzęta utrzymywane są na rusztach. Zamiast obornika, jako nawóz organiczny pozyskujemy...
"Z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. Ustęp 2 tego przepisu wyznacza zakres dopuszczalnej regulacji, jaka winna się znaleźć regulaminie a przez to stanowi ustawowe upoważnienie dla rad gmin do decydowania w ramach stanowienia regulaminu o konkretnych kwestiach" - czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego.

Zgodnie z tym przepisem regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące między innymi prowadzenia selektywnego zbierania odpadów czy uprzątania śniegu z części nieruchomości służących do użytku publicznego. W żadnym wypadku nie może jednak ograniczać produkcji rolniczej.

"Wydając akty będące źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego musi respektować zakres delegacji zawartej w aktach prawnych wyższego rzędu. Powszechnie obowiązujący charakter zawartych w uchwale norm zobowiązuje do formułowania ich jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizujących delegację ustawową. Zatem szczególnie w przypadku aktów prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne naruszenie prawa. Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu udzielonego przez ustawę upoważnienia w zakresie tworzenia przepisów wykonawczych, a w tych działaniach nie może tego upoważniania zawężać i przekraczać" - twierdzi wojewoda Adrian Czubak.

orka przedzimowa, pole,

Od dziś obowiązuje zakaz nawożenia nawozami naturalnymi i organicznymi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 1 grudnia do 28 lutego jest całkowity zakaz stosowania nawozów naturalnych i organicznych. Niedostosowanie się do uregulowań jest nie tylko karalne, ale także stanowi poważne zagrożenie dla...
W jego ocenie, regulując kwestie zasad stosowania nawozów naturalnych wykorzystywanych na cele rolnicze w ramach regulaminu utrzymania czystości i porządku, który zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy powinien obejmować wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, strzeleccy radni przekroczyli zakres tego upoważnienia.

W istocie bowiem ustalili także zasady dotyczące po pierwsze, terenów, na których odbywa się produkcja rolnicza, a zatem nie wyłączonych z produkcji rolniczej, po drugie, zasady niedotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich. "Nie można bowiem uznać, że kwestie związane ze stosowaniem obornika, który oczywiście powstaje w wyniku utrzymywania zwierząt gospodarskich, są działalnością związaną z utrzymaniem tych zwierząt" - zaznacza wojewoda.

Stąd - jego zdaniem - należy stwierdzić, że zamieszczając w uchwale będącej przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia kwestionowane zapisy Rada Miejska w Strzelcach Opolskich "przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 4 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czym w sposób istotny naruszyła prawo, co skutkuje koniecznością wyeliminowania wadliwych zapisów uchwały z obrotu prawnego".

Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem wojewody w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu