Inspektorzy nasiennictwa i ochrony roślin w akcji. Były mandaty

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-05-2017,13:30 Aktualizacja: 02-05-2017,13:41
A A A

1699 przypadków nieprawidłowości stwierdzono podczas kontroli stosowania środków ochrony roślin w zeszłym roku. Grubo ponad połowa z nich skutkowała mandatami karnymi wystawionymi przez inspektorów.

Chodzi oczywiście o tych z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która wykonuje kontrole u producentów rolnych, dystrybutorów, importerów, eksporterów, w magazynach, pakowalniach czy sortowniach.

W 2016 r. jej pracownicy przeprowadzili m.in. 113 075 kontroli zdrowotności pod kątem występowania organizmów kwarantannowych.

psor, środki ochrony roślin, ochrona środowiska, żywność, bezpieczeństwo żywności, kontrola żywności

Wszystko o środkach ochrony roślin. Powstała baza wiedzy

Rolnik to zawód, na którym ciąży duża odpowiedzialność. Do konsumentów musi bowiem trafić bezpieczna żywność wysokiej jakości. Wybór narzędzi pracy, w tym stosowanych środków ochrony roślin musi być zatem oparte...
Miały one na celu ustalenie stanu fitosanitarnego kontrolowanych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, a następnie na dalszym etapie umożliwiały określenia statusu fitosanitarnego kraju (występowanie lub brak określonych organizmów szkodliwych) oraz wystawienie dokumentów niezbędnych przy obrocie (np. paszportów roślin, świadectw fitosanitarnych, itp.).

Ponadto co najmniej raz w roku Inspekcja przeprowadza kontrole u zarejestrowanych za względu na sprawy fitosanitarne podmiotów. W 2016 roku było ich 57 218.

- Podkreślenia wymaga, że większość kontroli z zakresu zdrowia roślin realizowanych jest na wniosek i z inicjatywy podmiotów. Działania kontrolne realizowane przez Inspekcję w tym zakresie mają przede wszystkim na celu sprawdzenie zgodności z przepisami prawa i umożliwienie np. obrotu roślinami, produktami roślinnymi - tłumaczy Andrzej Chodkowski, główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.

Od pola do szpitala

Aż 23587 zeszłorocznych kontroli dotyczyło prawidłowości stosowania środków ochrony roślin, w tym planowanych było 21667, interwencyjnych/problemowych - 1706 oraz 214 sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych.

psor, środki ochrony roślin, ochrona środowiska, żywność, bezpieczeństwo żywności, kontrola żywności

Polacy mało wiedzą o środkach ochrony roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przeprowadziło badanie, którego miało sprawdzić wiedzę Polaków na temat środków ochrony roślin. Niestety, wskaźnik poprawnych odpowiedzi na pytania wyniósł zaledwie 25 proc....
Przeprowadzano je w różnorakich miejscach - od tych związanych z produkcją rolną i leśną do tych, w których stosowanie pestycydów jest ograniczone (np. terenów szkół i szpitali). U użytkowników profesjonalnych, prowadzących działalność rolniczą, w tym zakresie przeprowadzono 21063 kontroli - w 19508 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Sprawdzano w szczególności ukończenie szkolenia uprawniającego do stosowania pestycydów, poprawność prowadzenia dokumentacji wykonywanych zabiegów, sprawność techniczną sprzętu do wykonywania zabiegów i posiadanie dokumentów potwierdzających tę sprawność.

Zrealizowano także 275 kontroli u rolników prowadzących obrót materiałem siewnym wytwarzanym we własnym gospodarstwie pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o nasiennictwie.

Kolejne 6724 kontrole dotyczyły przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego kukurydzy odmian MON810.

Mandaty, zakazy, zalecenia

Wykryte nieprawidłowości miały oczywiście swoje konsekwencje. Te w obszarze względów fitosanitarnych stwierdzono u 335 podmiotów.

Dobre Praktyki Ochrony Roślin, środki ochrony roślin, seminarium PSOR, edukacja, studenci

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin jest najważniejsze

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wspólnie z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach zorganizowało w 2016 roku pięć seminariów dotyczących bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin. Spotkania...
Najczęściej było to:

  • nieprzechowywanie przez podmioty dokumentów zbycia albo nabycia, przechowywania lub przemieszczania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów oraz brak paszportów roślin - 122 podmioty;
  • brak lub niewłaściwie sporządzane i aktualizowane plany rozmieszczenia poszczególnych upraw, miejsc produkcji lub miejsc składowania i przechowywania roślin - 101 podmiotów;
  • niepodejmowanie działach zapobiegających rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych - 40 podmiotów;
  • brak lub niewłaściwe prowadzenie ewidencji nabywanych i zbywanych roślin - 32 podmioty.

- W związku ze stwierdzanymi nieprawidłowościami wojewódzcy inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa podejmowali działania określone w przepisach prawa, tj. wydanie zaleceń pokontrolnych (173 zalecenia), grzywna w postaci mandatu karnego (43), wykreślenie z rejestru przedsiębiorców (111) oraz zakaz wprowadzania do obrotu roślin niespełniających wymagań specjalnych (8) - wymienia Andrzej Chodkowski.

psor, środki ochrony roślin, ochrona środowiska, zbiórka opakowań po środkach ochrny roślin

Rolniku, nie łam prawa! Oddaj opakowania po środkach ochrony roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przypomina o zwracaniu do sklepów opakowań po środkach ochrony roślin. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa, a jego niedopełnienie jest zagrożone karą grzywny. Opakowania oddawane do sklepu...
Jeśli chodzi o wykroczenia z zakresu zdrowotności, w 2016 roku posypały się 124 mandaty oraz określono 47 opłat sankcyjnych. Mandaty były nakładane głównie za wprowadzanie do obrotu i przemieszczanie na terytorium RP roślin i produkt6w roślinnych bez wymaganych dokumentów. Zaś opłaty sankcyjne dotyczyły obrotu takimi produktami bez wymaganego wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Z kolei kontrole stosowania środków ochrony roślin wykryły 1699 przypadków nieprawidłowości, za które wystawiono 929 mandatów oraz złożono 4 wnioski o ukaranie do sądu.

- Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim: braku badania sprawności technicznej sprzętu do wykonywania zabiegów, użycia środka ochrony roślin niezgodnie z zakresem stosowania określonym w etykiecie, braku lub niepoprawnego prowadzenia dokumentacji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin, braku ukończenia szkolenia - wymienia Andrzej Chodkowski.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu