Niebawem terminy naboru wniosków dla kolejnych ośmiu działań PROW

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
24-07-2015,11:45 Aktualizacja: 24-07-2015,12:11
A A A

Minister rolnictwa zapewnia, że w resorcie praca wre. Urzędnicy przygotowują rozporządzenia wykonawcze określające szczegółowe zasady i tryb przyznawania pomocy w ramach poszczególnych instrumentów PROW 2014-2020.

- Moją intencją jest jak najszybsze, wejście w życie projektowanych przepisów - deklaruje minister Marek Sawicki i podkreśla, że precyzyjnie określenie dnia rozpoczęcia naboru wniosków nie jest możliwe ze względu na trwające prace legislacyjne.

gospodarstwo_wies_mlody_rolnik_fundusze_premia

718 mln euro na premie dla młodych rolników z PROW 2014-2020

718 mln euro na premie dla młodych rolników przeznaczy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W odróżnieniu od starego PROW-u, wsparcie otrzymają jednak tylko ci,...
Jeszcze w tym roku ogłoszone zostaną terminy naboru wniosków w odniesieniu do ośmiu niżej wymienionych instrumentów.

  • Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych)


Pomoc będzie udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą. Będą wspierane wyłącznie takie rodzaje operacji, które będą przyczyniały się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa.

Poprzez poprawę ogólnych wyników gospodarstwa rolnego rozumie się poprawę konkurencyjności lub zwiększenie rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji. Restrukturyzacja powinna być oparta o orientację rynkową.

Elementem operacji może być uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Beneficjentem będzie mógł zostać rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników.

Pomoc udzielana jest  w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, wyjątek do 60% kosztów kwalifikowalnych dla młodych rolników i inwestycji zbiorowych - nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych, operacji związanych m.in. z budową, przebudowa budynków inwentarskich i gospodarczych oraz zakupem wyposażenia, maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej.

W przypadku wsparcia przeznaczonego na rozwój produkcji prosiąt wysokość wsparcia wynosi do 900 tys. zł. Wsparcie gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej na inwestycje związane z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi wyniesie do 500 tys. zł.

370 mln zł z samorządowej puli PROW trafiło na opolską wieś

Ponad 370 mln zł trafiło w latach 2007-2013 poprzez samorząd województwa na opolską wieś z puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Za te pieniądze budowano kanalizację, sieci wodociągowe, oczyszczalnie ścieków czy place...
Natomiast w przypadku innych inwestycji, w tym m.in. dotyczących racjonalizacji produkcji, zwiększenia skali produkcji maksymalny poziom pomocy wyniesie  do 200 tys. zł. Powyższe limity nie łączą się. Wsparcie dotyczy gospodarstw o powierzchni  do 300 ha oraz ograniczone jest do gospodarstw dysponujących określoną w programie wielkością ekonomiczną.

  • Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności


Ze względu na rosnące oczekiwania konsumentów w kraju i zagranicą produkcja żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości, a więc w oparciu o określone i sprawdzane standardy gwarantujące unikalną jakość produktu, stanowi szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych i wzmacniania współpracy w łańcuchu żywnościowym.

Zgodnie z przepisami Programu, wsparcie dla rolników polegać będzie na refundacji kosztów uczestnictwa w unijnym lub krajowym systemie jakości i może wynieść maksymalnie 2 000 euro rocznie, przez trzy lata.

  • Budowa i modernizacja dróg lokalnych

(w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich")

Barierą rozwoju społeczno - ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich w Polsce jest brak dobrej jakości dróg. W warunkach utrudnień komunikacyjnych zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ograniczone są możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych, np. takich jak edukacja, zdrowie, kultura.

Realizacja działania ma na celu poprawę warunków życia na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie ludności zamieszkującej obszary wiejskie dostępu do niezbędnej infrastruktury technicznej.

W ramach działania będą realizowane inwestycje w budowę lub modernizację dróg lokalnych. Maksymalna wielkość pomocy na inwestycje ze środków EFRROW wyniesie do 3 mln zł na beneficjenta.

Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzić będzie ze środków własnych beneficjenta. O wsparcie będzie mogła ubiegać się gmina, powiat lub ich związki.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt