BGŻ BNP Paribas publikuje wyniki. Integracja słono kosztuje

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
12-11-2015,10:55 Aktualizacja: 12-11-2015,10:55
A A A

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2015 r. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku zysk netto Grupy wyniósł 58,2 mln zł.

"Wynik ten jest obciążony kosztami integracji Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska w wysokości 171,2 mln zł. Po wyeliminowaniu kosztów integracji wynik finansowy netto Banku wyniósłby 196,9 mln zł. W samym III kwartale br. zysk netto wyniósł 40,4 mln zł" - informuje bank w komunikacie.

Dane za dziewięć miesięcy br. dotyczą połączonego Banku BGŻ BNP Paribas, co oznacza, że wyniki BNP Paribas Banku Polska zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku prospektywnie, tj. od 30 kwietnia, zgodnie z metodą wartości księgowej, przyjętą dla transakcji połączenia. Dane porównawcze za poprzednie okresy sprawozdawcze nie zostały przekształcone.

kredyt,pieniądze,BGŻ BNP Paribas,rolnictwo

Specjalna oferta BGŻ BNP Paribas dla przedsiębiorców rolnych

Bank BGŻ BNP Paribas przygotował wyjątkową ofertę cenową dla osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie. Nowi i obecni klienci banku ubiegający się o kredyt obrotowy zabezpieczony hipoteką Agro Ekspres lub kredyt...
Trzeci kwartał to pierwszy pełny okres sprawozdawczy prezentowany przez Bank BGŻ BNP Paribas po połączeniu.

- Ostatnie dwa kwartały są dla nas wyjątkowe. Działamy jako połączona struktura dwóch banków, wcześniej funkcjonujących niezależnie. Proces integracji przebiega sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Integracja znacząco zwiększyła skalę działalności i umocniła naszą pozycję rynkową w poszczególnych obszarach bankowości, jednak w początkowym okresie łączy się też z większymi wydatkami - mówi Tomasz Bogus, prezes zarządu BGŻ BNP Paribas.

Wynik odsetkowy Grupy za dziewięciu miesięcy wyniósł 996,4 mln zł wobec 842,9 mln zł w analogicznym okresie 2014 r. W trzecim kwartale Grupa wypracowała wynik odsetkowy na poziomie 405,7 mln zł.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 301,6 mln zł, wobec 234,2 mln zł rok wcześniej. Negatywny wpływ na poziom tego wyniku miało zmniejszenie przychodów z opłat i prowizji od kart płatniczych, co jest efektem obniżek stawek interchange. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnięty w trzecim kwartale wyniósł niemal 119 mln zł.

Bank BGŻ BNP Paribas stawia na rolnictwo

Połączenie banków BGŻ i BNP Paribas Polska w jeden, silny podmiot daje zupełnie nowe możliwości rozwijania oferty produktów w sektorze agro - zapowiedział prezes BGŻ BNP Paribas Józef Wancer podczas konferencji prasowej,...
W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w wysokości 226 mln zł., tj. o 70,6 mln więcej niż w okresie I-III kw. 2014 r.

Wzrost wartości odpisów jest między innymi następstwem wzrostu portfela kredytowego, po fuzji z BNP Paribas Bankiem Polska oraz weryfikacji zasad tworzenia odpisów aktualizujących. Wartość odpisów dokonanych w samym trzecim kwartale wyniosła 92,5 mln zł.

Koszty działania Grupy wraz z amortyzacją wyniosły za trzy kwartały 1,1 mld zł, przy czym kwota ta uwzględnia koszty integracji banków w wysokości 139,4 mln zł (pozostałe 31,8 mln zł zostało ujęte w pozostałych kosztach operacyjnych).

Poza poniesionymi kosztami integracji na poziom kosztów działania w okresie dziewięciu miesięcy miał wpływ także wzrost opłat na rzecz BFG o 42,0 mln zł r/r w wyniku wprowadzenia wyższych stawek zarówno opłaty rocznej, jak i opłaty ostrożnościowej.

Wzrost wolumenów biznesowych Grupy wynika przede wszystkim z włączenia portfela kredytowego i bazy depozytowej BNPP Polska, jak i nowej sprzedaży. Na koniec trzeciego kwartału 2015 roku kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom wyniosły 52,9 mld zł. W trzecim kwartale kredyty brutto wzrosły o 756 mln zł.

Wolumen depozytów klientów na koniec września 2015 r. wynosił 41,9 mld zł i wzrósł w trzecim kwartale o 147 mln zł.

Grupa, dzięki fuzji, umocniła swoją pozycję rynkową osiągając na koniec września 2015 r. udział w rynku kredytów - 4,90 proc. (wobec 3,10 proc. na koniec 2014 r.) oraz w rynku depozytów - 4,06 proc. (wobec 3,16 proc. na koniec 2014 r.).

Jednocześnie Grupa kontynuowała umacnianie pozycji lidera w sektorze rolno-spożywczym. Po trzech kwartałach 2015 r. udział w rynku kredytów tego segmentu wyniósł ponad 31 proc.

Łączny współczynnik wypłacalności Grupy na koniec września 2015 r. wyniósł 13,72 proc. wobec 13,81 proc. na koniec grudnia 2014 r.

Na koniec września 2015 r. Grupa obsługiwała ponad 1,6 mln klientów oraz posiadała sieć 537 placówek rozmieszczonych w całym kraju. Zmniejszenie liczby placówek związane jest z procesem integracji banków.

Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat

w tys. PLN

III kw. 2015

III kw. 2014

I-III kw. 2015

I-III kw. 2014

Wynik z tytułu odsetek

405 667

296 062

996 388

842 887

Wynik z tytułu opłat i prowizji

118 977

80 368

301 586

234 157

Przychody z tytułu dywidend

(836)

-

4 394

3 302

Wynik na działalności handlowej

53 242

18 517

121 106

43 391

Wynik na działalności inwestycyjnej

105

(87)

35 305

5 389

Wynik na rachunkowości zabezpieczeń

-

-

-

(156)

Pozostałe przychody operacyjne

21 402

11 779

38 317

28 169

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe

(92 533)

(44 230)

(225 972)

(155 383)

Ogólne koszty administracyjne

(389 392)

(235 847)

(1 022 165)

(680 714)

Amortyzacja

(41 722)

(24 369)

(104 833)

(74 204)

Pozostałe koszty operacyjne

(18 681)

(11 281)

(62 368)

(22 103)

Wynik na działalności operacyjnej

56 229

90 912

81 758

224 735

Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych

-

(2 096)

-

-

Zysk (strata) brutto

56 229

88 816

81 758

224 735

Podatek dochodowy

(15 813)

(20 050)

(23 539)

(47 471)

Zysk (strata) netto

40 416

68 766

58 219

177 264

Koszty integracji

(32 918)

(11 157) 

(171 250)

(11 238)

Zysk (strata) netto z wyłączeniem kosztów integracji

67 080

77 803

196 931

186 367

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt