Bank BGŻ BNP Paribas ujawnił wyniki finansowe za 2015 rok

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
17-03-2016,11:05 Aktualizacja: 02-04-2016,13:19
A A A

Grupa kapitałowa BGŻ BNP Paribas zaprezentowała wyniki finansowe za pierwszy rok po połączeniu banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska.

Wynik z działalności bankowej wygenerowany przez grupę w zeszłym roku przekroczył 2 mld zł, wobec 1,5 mld zł w 2014 r. Zysk netto w 2015 roku wyniósł 13,3 mln zł wobec 138 mln zł w roku ubiegłym.

Przedstawiciele banku zwracają uwagę, że wynik jest obciążony kosztami integracji obu banków. Po ich wyeliminowaniu roczny zysk netto wyniósłby 284,4  mln zł.

bank, bankowość, BGŻ BNP Paribas, Grupa BNP Paribas, pracownicy, zatrudnienie

BGŻ BNP Paribas otrzymał tytuł Top Employers Institute 2016

Bank BGŻ BNP Paribas znalazł się w gronie organizacji, którym przyznano tytuł Top Employer Polska 2016 za zgodną z najlepszymi praktykami na rynku politykę personalną. - Nasz bank znalazł się w gronie docenionych pracodawców,...
Dane za 2015 r. dotyczą połączonego banku BGŻ BNP Paribas, co oznacza, że wyniki BNP Paribas Banku Polska zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku prospektywnie od dnia połączenia tj. od 30.04.2015 r., zgodnie z metodą wartości księgowej, przyjętą dla transakcji połączenia. Dane porównawcze za poprzednie okresy sprawozdawcze nie zostały przekształcone.

– Ubiegły rok był dla nas przełomowy – połączyliśmy dwa banki, a także przejęliśmy akcje Sygma Banku Polska, prowadząc prace przygotowujące do integracji w 2016 roku. Dzięki temu procesowi znacząco zwiększamy skalę działalności i umacniamy pozycję rynkową, jako bank uniwersalny, działający kompleksowo we wszystkich segmentach rynku. Wspomniana rosnąca skala działalności i plany dalszego rozwoju są dla nas kluczowe ze względu na konieczność zwiększania konkurencyjności i efektywności –  mówi Tomasz Bogus, prezes zarządu BGŻ BNP Paribas.

– Proces integracji po połączeniu prawnym z BNP Paribas Bankiem Polska przebiega sprawnie i zgodnie z planem – fuzję operacyjną planujemy sfinalizować do końca bieżącego roku. Aby osiągnąć korzyści płynące z większej skali działalności oraz wypracować zakładane synergie, najpierw musimy ponieść koszty integracji, co widoczne jest w ubiegłorocznych wynikach – dodaje Bogus.

Bank BGŻ BNP Paribas,bank,pieniądze,kredyty,agrobiznes

BGŻ BNP Paribas publikuje wyniki. Integracja słono kosztuje

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2015 r. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku zysk netto Grupy wyniósł 58,2 mln zł. "Wynik ten jest obciążony kosztami integracji Banku BGŻ i...
Poniesione przez całą grupę koszty integracji obu banków to 206,4 mln zł, po ich wyeliminowaniu zysk netto wyniósłby 180,4 mln zł.

Negatywny wpływ na zysk netto miały również obciążenia regulacyjne nałożone na bank w IV kwartale ub. roku, m.in. dodatkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego związana z upadłością SK Banku (90,2 mln zł) oraz utworzenie rezerwy na wpłatę do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (38,2 mln zł). Po wyeliminowaniu kosztów integracji oraz w/w zdarzeń jednorazowych wynik grupy wyniósłby 284,4 mln zł.  

Wynik z tytułu odsetek wypracowany w 2015 r. wyniósł 1,42 mld zł wobec 1,1 mld zł w 2014 roku, co bank osiągnął dzięki połączeniu z BNP Paribas Bankiem Polska oraz rozwojowi biznesu,  pomimo rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych.  

Wynik z tytułu opłat i prowizji w 2015 r. wyniósł 422,7 mln zł. Wzrost został osiągnięty głównie dzięki połączeniu dwóch banków, pomimo zmniejszenia przychodów z opłat i prowizji od kart płatniczych w wyniku obniżenia stawek interchange.

Bank BGŻ BNP Paribas stawia na rolnictwo

Połączenie banków BGŻ i BNP Paribas Polska w jeden, silny podmiot daje zupełnie nowe możliwości rozwijania oferty produktów w sektorze agro - zapowiedział prezes BGŻ BNP Paribas Józef Wancer podczas konferencji prasowej,...
W 2015 r. grupa kapitałowa BGŻ BNP Paribas dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w wysokości 301,9 mln zł, czyli o 2,9 proc. mniej  w porównaniu z 2014 r.

Wzrost wolumenów biznesowych grupy jest przede wszystkim wynikiem włączenia portfela kredytów i pożyczek oraz depozytów BNP Paribas Banku Polska oraz konsolidacji Sygma Banku Polska, jak również nowej sprzedaży. Na koniec 2015 r. wartość portfela kredytów brutto wyniosła 55,3 mld zł. Wolumen depozytów klientów wynosił 44,3 mld zł.

Dzięki fuzji grupa umocniła swoją pozycję rynkową osiągając na koniec 2015 r. udział w rynku kredytów – 4,89 proc. (wobec 3,10 proc. na koniec 2014 r.) oraz w rynku depozytów – 4,23 proc. (wobec 3,16 proc. na koniec 2014 r.).

Jednocześnie grupa kontynuowała umacnianie pozycji lidera w sektorze rolno-spożywczym - udział w rynku kredytów tego segmentu wyniósł ponad 32 proc.

Kapitały własne grupy na koniec grudnia 2015 r. wyniosły ponad 6,3 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec 2015 r.ukształtował się na poziomie 13,45 proc., a wskaźnik kapitału własnego Tier 1 - 11,76 proc.

Bank BGŻ BNP Paribas obsługiwał na koniec ubiegłego roku ponad 1,6 mln klientów oraz posiadał sieć 508 placówek rozmieszczonych w całym kraju. Łącznie z Sygma Bankiem liczba klientów przekroczyła 2,6 mln.

 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

w tys. PLN

2015

2014

zmiana

Wynik z tytułu odsetek

1 422 647

1 118 284

27,2%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

422 702

310 499

36,1%

Przychody z tytułu dywidend

4 394

3 303

33,0%

Wynik na działalności handlowej

183 461

63 723

189,3%

Wynik na działalności inwestycyjnej

47 752

24 465

95,2%

Wynik na rachunkowości zabezpieczeń

-

(156)

(100,0%)

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

(31 648)

544

-

Wynik z działalności bankowej

2 049 308

1 520 662

34,8%

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe

(301 876)

(310 966)

(2,9%)

Ogólne koszty administracyjne

(1 569 283)

(930 525)

68,6%

Amortyzacja

(148 457)

(100 995)

47,0%

Wynik na działalności operacyjnej

29 692

178 176

(83,3%)

Zysk (strata) brutto

29 692

178 176

(83,3%)

Podatek dochodowy

(16 399)

(40 145)

(59,2%)

Zysk (strata) netto

13 293

138 031

(90,4%)

Koszty integracji

(206 354)

(35 258)

485,3%

Zysk (strata) netto

z wyłączeniem kosztów integracji i zdarzeń jednorazowych*

 284 429

166 590

70,7%

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt