Wybory do izb rolniczych. Kto głosuje, kto kandyduje?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-05-2019,13:40 Aktualizacja: 10-05-2019,13:59
A A A

Wielkimi krokami zbliżają się wybory do izb rolniczych, czyli samorządu gospodarczego rolników. To ważne, żeby wiedza o nich była jak największa, a co za tym idzie frekwencja wreszcie sięgnęła choćby przyzwoitego poziomu.

Przed 4 laty wyniosła zaledwie nieco ponad 4 proc., co każe zastanawiać się nad reprezentatywnością wyłonionych delegatów, władz itd. Czy w tym roku więcej rolników pójdzie do urn?

KRIR, wybory do izb rolniczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych, samorząd rolniczy

Wybory do izb rolniczych 28 lipca. Prezes KRIR nie widzi problemu

Rolnicy narzekają, że tegoroczne wybory do izb rolniczych odbędą się w środku żniw, a więc frekwencja znowu nie przekroczy kilku procent. Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych nie podziela tych obaw i zachęca do głosowania....

Nawet część przedstawicieli izb z poszczególnych województw ma wątpliwości związanych z datą wyborów wyznaczoną na 28 lipca, czyli w czasie najintensywniejszych prac polowych.

Mimo to trzeba mieć nadzieję, że gospodarze poświęcą chwilę, by zyskać wpływ na swoją reprezentację lub sami tymi reprezentantami zostać. A jakie są zasady? Czy np. podatnik podatku rolnego, który jest właścicielem gruntów rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego może głosować w wyborach do izb rolniczych albo kandydować?

Jak odpowiada Krajowa Rada Izb Rolniczych - nie. Taki podatnik nie jest członkiem samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych. Zgodnie z nią, członkami izb z mocy prawa są:

  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym
  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe

KRIR, wybory do izb rolniczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych, samorząd rolniczy

Ardanowski murem za izbami rolniczymi

Izby rolnicze jako jedyna organizacja reprezentują wszystkich polskich rolników, a w wyborach do izb, które odbędą się pod koniec lipca powinni być wybrani najlepsi fachowcy - uważa minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof...

"Definicję podatnika podatku rolnego zawiera art. 17a ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podatniku podatku rolnego, należy przez to rozumieć właściciela, posiadacza samoistnego, użytkownika wieczystego lub posiadacza gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy" - precyzuje KRIR.

Dalej wyjaśnia, że "gospodarstwem rolnym, stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, jest zaś obszar gruntów, o których mowa w art. 1 (czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej".

Konkludując, tylko podatnik podatku rolnego, który posiada grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy jest członkiem izby rolniczej, i tylko takiemu podatnikowi przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

A co z dzierżawcami? "Dzierżawca, który jest podatnikiem podatku rolnego, może być wpisany do spisu wyborów (jako członek izby rolniczej), o ile posiada grunty rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy" - wskazuje KRIR.             

Najczęściej zadawane pytania, odpowiedzi na nie oraz interpretacje z resortu rolnictwa w zakresie wyborów do izb można znaleźć tutaj.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj