Gospodarka morska ma potencjał. Ale potrzebne są inwestycje

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-03-2018,8:50 Aktualizacja: 14-03-2018,9:11
A A A

Stoczniom, armatorom i portom ma być dedykowany mechanizm finansowy, którego istotnym elementem będzie Morski Fundusz Inwestycyjny. Idea powstała w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wiceminister Jerzy Materna podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej podkreślał, że sektor ten ma wielki wpływ na wzrost gospodarczy oraz zatrudnienie. Ma też duże znaczenie m.in. dla rolnictwa, a chodzi o międzynarodowy obrót płodami rolnymi.

Marek Gróbarczyk, ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, połowy ryb, bałtyk

Gróbarczyk: priorytetem ochrona rybaków i zasobów morskich

Ochrona rybaków i zasobów morskich to według Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej priorytety w sytuacji zmniejszenia przez KE kwot połowowych dorsza, złej kondycji stad oraz...

Według przytaczanych danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2016 rok, gospodarka morska to ponad 108 tys. osób pracujących, ponad 17 tys. podmiotów gospodarczych, ponad 43.000.000 tys. zł przychodów i prawie 1.500.000 tys. zł zysku netto, 73.000 tys. ton obrotów ładunków w portach morskich, 96 statków morskich, 25.000.000 tys. ton morskich przewozów ładunków, 625 tys. pasażerów w morskiej komunikacji międzynarodowej oraz 12 statków morskich oddanych do eksploatacji.

- Gospodarka morska posiada potencjał przynoszenia znacznych dochodów dla przedsiębiorców i do budżetu państwa w postaci danin publicznych, jednak wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych. Obecny ich poziom jest niewystarczający z punktu widzenia zapewnienia odpowiednich zasobów przeładunkowych i transportowych - wskazywał Materna.

Jak zaznaczał, o ile w latach 2005-2016 obroty w handlu zagranicznym wzrosły o 140 proc., to obroty ładunkowe portów morskich tylko o 33 proc. W dodatku liczba statków morskich spadła o 26 proc., przewozy ładunków o 23 proc., a liczba statków oddanych do eksploatacji o 57 proc.

zboża, eksport zbóż, pszenica, kukurydza, eksport zbóż drogą morską, porty

Rośnie eksport zbóż drogą morską

Od początku bieżącego sezonu bardzo wysoki jest eksport zbóż drogą morską. Sprzedaż pszenicy jest tylko nieznacznie niższa od rekordowego wyniku z sezonu 2014/15. Znacznie zwiększył się również wywóz kukurydzy. Z najnowszych...

- Infrastruktura portowa i transportowa może stać się wąskim gardłem dla wzrostu wymiany handlowej, a przez to dla zwiększenia gospodarki, na czym skorzystają porty i gospodarki państw sąsiednich. Wysoka kapitałochłonność, długoterminowy horyzont inwestycyjny, cykliczność oraz konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy powodują, że mało jest podmiotów gotowych do inwestowania środków w przedsięwzięcia w sektorze gospodarki morskiej - wyjaśniał wiceminister.

W resorcie zrodziła się zatem idea stworzenia mechanizmu finansowego z Morskim Funduszem Inwestycyjnym na czele. Zajmujący się tym komitet pierwszy raz spotkał się w październiku ub.r. Podstawą utworzenia funduszu będzie poświęcona mu odrębna ustawa.

- Zakłada się, że fundusz zostanie powołany w formie spółki akcyjnej. Jego założycielem zostanie Bank Gospodarstwa Krajowego, który ma doświadczenie w zarządzaniu różnymi podmiotami finansującymi sfery działalności istotne dla gospodarki - precyzował Jerzy Krok, ekspert do spraw Morskiego Funduszu Inwestycyjnego w ministerstwie.

energetyka morska, energetyka wiatrowa, farmy morskie, Maciej Stryjecki, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Na Bałtyku powstaną elektrownie? Energetyka morska ma spory potencjał

Dwie elektrownie Bełchatów mogą powstać na Bałtyku. Potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi 8-10 GW i póki co jest niewykorzystany. - Energetyka morska jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w energetyce....

Funduszem ma kierować zarząd powoływany przez radę nadzorczą, składającą się z przedstawicieli kilku resortów. Źródłami finansowania działalności będą: kapitał zakładowy (w tym kapitał założycielski wniesiony przez BGK), środki pozyskiwane z emisji obligacji, kredytów i pożyczek, przychody z akcji i udziałów w zysku z inwestycji dokonywanych przez fundusz, dotacje otrzymane z budżetu państwa, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

- Środki finansowe zebrane przez fundusz będą przeznaczone na finansowanie szeroko rozumianej gospodarki morskiej przez inwestycje głównie w instrumenty kapitałowe, akcje i udziały, instrumenty dłużne typu obligacje, weksle, listy zastawne i pożyczki zarówno związane i wyemitowane przez podmioty działające w szeroko rozumianym obszarze gospodarki morskiej, w tym stocznie, porty, armatorów, jak też inne podmioty działające w otoczeniu najważniejszych podmiotów - zapowiedział na koniec Krok.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj