Ucierpiało twoje gospodarstwo? Złóż wniosek o pomoc

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
19-11-2014,12:10 Aktualizacja: 19-11-2014,12:13
A A A
Do 19 grudnia w ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego PROW 2007-2013.
 
To już siódmy nabór wniosków o przyznanie takiego wsparcia finansowany z PROW 2007-13. Dokumenty można składać osobiście albo przez upoważnioną osobę w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji lub w "swoim" Biurze Powiatowym ARiMR.
 
Wnioski można również wysłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce "Poczty Polskiej".
 
W tegorocznym naborze o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w 2013 lub 2014 roku ponieśli straty w wyniku działania następujących zdarzeń losowych:
 
- przymrozków wiosennych - co oznacza szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C, powstałe od 15 kwietnia do 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części
 
- ujemnych skutków przezimowania - co oznacza szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin od 1 grudnia do 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części
 
- suszy - co oznacza szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od 1 kwietnia do 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb
 
- powodzi - co oznacza szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących, zalania terenów wskutek deszczu nawalnego, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich
 
- deszczu nawalnego - co oznacza szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego
 
- obsunięcia się ziemi - co oznacza szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi
 
- lawiny - co oznacza szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota
 
- gradu - co oznacza szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu
 
- huraganu - co oznacza szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu
 
- pioruna - co oznacza szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia.
 
Najistotniejszym warunkiem otrzymania wsparcia jest powstanie w gospodarstwie w skutek działania jednego z wyżej wymienionych zdarzeń strat w majątku produkcyjnym i produkcji rolnej.
 
Przy czym szkody w majątku trwałym, czyli w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich albo stadach podstawowych zwierząt gospodarskich muszą być nie mniejsze niż 10 tys. zł.
 
Z kolei straty w produkcji rolnej, czyli uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach, muszą osiągnąć powyżej 30 proc. wielkości średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. Oba te warunki muszą być spełnione łącznie w roku 2013 lub 2014.
 
Wysokość szkód określa specjalna komisja powołana przez wojewodę.
 
Maksymalna kwota pomocy, jaką można przyznać na gospodarstwo w okresie realizacji PROW na lata 2007-2013 wynosi 300 tys. zł, a refundacji podlega do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez rolnika na inwestycje przywracające potencjał produkcyjny gospodarstwa.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"