Dopłaty do zbóż - znamy stawki i warunki pomocy. Potrzebne będą faktury

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-04-2024,19:40 Aktualizacja: 18-04-2024,19:43
A A A

Resort rolnictwa opublikował - w projekcie stosownego rozporządzenia - informacje o obiecanej rolnikom pomocy w postaci dopłat do sprzedanych zbóż. Znamy projektowane stawki wsparcia, datę graniczną przyjmowania wniosków oraz warunki stawiane potencjalnym beneficjentom.

Na portalu Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotyczy on m.in. pomocy dla producentów zbóż.

wiceminister rolnictwa, zboże, dopłaty, dopłaty do zbóż

Kołodziejczak: ostatnie prace ws. rozporządzenia o dopłatach do zbóż

Trwają ostatnie prace legislacyjne nad rozporządzeniem, które przewiduje dopłaty dla producentów pszenicy, żyta, pszenżyta i jęczmienia - poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Zapowiedział...

O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2)        będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 2022/2472;

3)        któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;

4)        który w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą;

5)        który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Pomoc nie będzie zaś przyznawana producentowi:

1)        który dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom:

a)         prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, lub

b)        podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą

– którzy są współposiadaczami jego gospodarstwa;

2)        będącemu jednocześnie podmiotem skupującym zboża w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, które zostały zakupione przez ten podmiot.

interpelacja, dopłaty, wysokość dopłat, dopłaty ue

Wiceminister rolnictwa: średnia kwota dopłat za 2024 r. będzie wyższa od średniej UE. Szacujemy ją na 260,3 euro/ha

Kiedy nowy rząd doprowadzi dopłaty dla rolników do obiecywanej wysokości 1200 zł za hektar? – spytali posłowie opozycji. W odpowiedzi wiceminister rolnictwa podał szacowaną przez resort średnią kwotę tego wsparcia na 2024 r. –...

Wnioski składane do ARiMR – do 5 czerwca

W projekcie proponuje się, aby pomoc była przyznawana przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony do 5 czerwca 2024 r. na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.

Wniosek będzie mógł zostać złożony również za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji

Konieczne faktury dokumentujące sprzedaż

Dodatkowo do wniosku producent rolny będzie obowiązany dołączyć kopie faktur lub ich duplikaty, potwierdzające sprzedaż pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r.

Stawki zróżnicowane z uwagi na daty sprzedaży

Zgodnie z projektowanymi przepisami, wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu

stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta lub mieszanek zbożowych:

1) deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich;

2) stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta lub mieszanek zbożowych wynikającej z faktur, i liczby:

a) 5,4 - w przypadku pszenicy,

d) 3,7 - w przypadku żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych - jednak nie większej niż 300 ha.

projekt ustawy, ubezpieczenie upraw, dopłaty do ubezpieczeń, dopłaty do składek

Kolejne rodzaje upraw z dopłatami do ubezpieczeń. Które zapisano w projekcie ustawy?

Rozszerzenie katalogu upraw roślin, objętych rządowymi dopłatami do ubezpieczeń od zdarzeń losowych oraz podniesienie dopłaty do składek z 65 do 70 proc. - zaproponowano w projekcie zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt...

Wysokość stawki pomocy w przypadku sprzedaży tych zbóż w okresie od:

1)        1 stycznia do 10 marca 2024 r., proponuje się w wysokości:

a)         1 080 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,

b)        740 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych;

2)        11 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r., proponuje się w wysokości:

a)         1 620  zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,

b)        1 110 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Możliwe użycie współczynnika korygującego

Projektodawcy przewidzieli jednak możliwość zastosowania współczynnika korygującego w przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 2,1 mld zł. Współczynnik korygujący stanowił będzie wówczas iloraz kwoty 2,1 mld zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc, wynikającej ze złożonych wniosków.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich