Nieodpłatne grunty dla samorządów lokalnych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: kowr | redakcja@agropolska.pl
08-12-2021,21:10 Aktualizacja: 08-12-2021,21:31
A A A

Do zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należy nieodpłatne przekazywanie gruntów m.in. samorządom lokalnym na realizację zadań własnych. W 2020 r. samorządy otrzymały ponad 290 ha gruntów na ten cel, a w pierwszych 9 miesiącach br. - prawie 220 ha.

Jednym z zadań KOWR, wynikających z art. 24, 43 i 44 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa jest nieodpłatne przekazywanie uprawnionym podmiotom nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Projekt SZMUR, OPEGIEKA, KOWR, System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych

Uprawy pod satelitarnym nadzorem. KOWR podpisał ważną umowę

Spółka OPEGIEKA została wybrana przez KOWR Doradcą Technicznym, który ma nadzorować technicznie realizację projektu budowy Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR). Zawarcie umowy rozpoczęło II etap realizacji...

Beneficjentami są m.in. jednostki samorządu terytorialnego, które mogą ubiegać się o nieodpłatne przekazanie gruntów przez KOWR na realizację zadań własnych.

Od 1992 roku, tj. od początku działalności dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych - obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieodpłatnie przekazano uprawnionym podmiotom 673,4 tys. ha gruntów Zasobu, z czego samorządom terytorialnym 59,7 tys. ha.

W pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku nieodpłatnie przekazano 3,6 tys. ha gruntów, w tym jednostkom samorządu terytorialnego prawie 220 ha. W tym roku najwięcej terenów samorządom przekazały oddziały terenowe w: Rzeszowie - 66 ha, Szczecinie - 26,4 ha i Poznaniu - 22,6 ha, co w sumie stanowiło prawie 52 proc. powierzchni nieodpłatnie przekazanej.

Na uzyskanych przez samorządy lokalne gruntach powstają szkoły, boiska sportowe, place zabaw, tereny rekreacyjne, jak również obiekty użyteczności publicznej: hydrofonie, studnie głębinowe, przepompownie, oczyszczalnie ścieków, drogi dojazdowe, a od 2012 r. także nekropolie. Najwięcej terenów przekazano na drogi - 165,1 ha, następnie na kulturę, edukację, sport i pomoc społeczną - 23 ha oraz cmentarze - 11,2 ha.

holding, krajowa spółka cukrowa, ksc

KOWR przekaże spółki do holdingu. Umożliwią to specjalne przepisy

Wkrótce maja być uchwalone przepisy umożliwiające przekazanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na wniosek ministra aktywów państwowych, akcji lub udziałów, z których prawa wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej...

Nieodpłatne przekazanie gruntów może nastąpić na wniosek np. jednostki samorządowej, skierowany do właściwego oddziału terenowego KOWR. Na otrzymanych gruntach samorządy muszą realizować zadania precyzyjnie określone w umowie z KOWR. Jeśli nieruchomość w ciągu 10 lat od przekazania przez KOWR zostanie sprzedana lub zagospodarowana w inny sposób niż określony w umowie, KOWR może zażądać zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości.

Aby samorządy lokalne mogły skorzystać z nieodpłatnego przekazania gruntów przez KOWR na realizację zadań własnych muszą spełnić następujące warunki:

  1. Posiadać aktualny plan zagospodarowania przestrzennego albo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

  2. Określić zadania, z katalogu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, na które KOWR może przekazać nieodpłatnie nieruchomości zgodnie z ustawą;

  3. Wystosować pisemny wniosek jednostki samorządowej do właściwego oddziału terenowego KOWR;

  4. Wykorzystać nieruchomość zgodnie z celem, na jaki została przekazana przez KOWR.

KOWR, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, sprzedaż i dzierżawa ziemi, Dorota Niedziela

Jak działa KOWR? Liczby mówią same za siebie

Po przeszło 4 latach od powołania do życia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wciąż pojawiają się pytania o zasadność tej decyzji. Jak wygląda jego utrzymanie w liczbach? Pytania w tej kwestii w ramach interpelacji zgłosiła posłanka Dorota...

W ostatnim czasie najbardziej spektakularnym przykładem jest nieodpłatne przekazanie gruntów pod budowę nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Oddział Terenowy KOWR we Wrocławiu przekazał 21,8 ha nieruchomości, których wartość została wyceniona na kwotę 18,409 mln zł. Będzie to największy szpital onkologiczny na Dolnym Śląsku. Inwestycja ma się zakończyć pod koniec 2028 r., a jej koszt to 700 milionów złotych.

Działalność medyczna w szpitalu będzie prowadzona w ramach unitów, tzn. obszarów wyspecjalizowanych w diagnostyce i leczeniu chorób określonych organów, np.: nowotwory piersi, nowotwory układu moczowego, nowotwory płuc, pulmonologia nieonkologiczna czy hematologia. Szpital pomieści  701 łóżek, powstanie tu blok operacyjny na 10-12 sal, gdzie rocznie przeprowadzanych będzie około 10 tys. zabiegów.

Na nieruchomości szpitalnej zlokalizowane zostaną obszary zieleni i rekreacji dla pacjentów oraz parking na około 1800 pojazdów wraz z drogami dojazdowymi, a także obiekty techniczne. Zagospodarowanie terenu poza infrastrukturą medyczną zakłada pasy zieleni, głównie wysokiej, osłaniającej szpital od strony arterii komunikacyjnej i działek sąsiednich. Projekt nowego szpitala onkologicznego w zakresie lokalizacji szpitala na działce, jak i rozłożenia jego funkcji, zakłada możliwość jego rozwoju wynikającą z potrzeb epidemiologicznych oraz pojawienia się nowych technologii medycznych.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu