Skup interwencyjny na rynku mleka? Mamy stanowisko resortu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-04-2023,12:50 Aktualizacja: 13-04-2023,12:52
A A A

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) odniosło się do wniosku rolniczego samorządu, dotyczącego m.in. przeprowadzenia interwencyjnego skupu produktów mlecznych.

Przypomniało, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych, w okresie od 1 lutego do 30 września, mogą być realizowane zakupy interwencyjne masła i odtłuszczonego mleka w proszku, po cenach ustalonych w rozporządzeniu Rady (UE) nr 1370/2013 z 16 grudnia 2013 r.

Interwencja uruchomiona

„Oznacza to, że publiczna interwencja jest obecnie uruchomiona. W 13. tygodniu br. (20 marca – 2 kwietnia 2023 r.) średnia unijna ceny zbytu masła wyniosła 470 EUR/100kg (w Polsce było to 482 EUR/100kg), a średnia unijna cena zbytu odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) osiągnęła poziom 244 EUR/100kg (w Polsce 257 EUR/100kg). Średnie bieżące ceny rynkowe masła i OMP w UE-27 przewyższają odpowiednio o 111,9 proc. i 43,7 proc. obowiązujące ceny interwencyjnego zakupu, wyznaczone odpowiednio na poziomie 221,75 EUR/100kg dla masła i 169,80 EUR/100kg dla OMP. Stąd brak zainteresowania przedsiębiorców sprzedażą przetworów mlecznych do magazynów interwencyjnych UE pomimo otwartej interwencji publicznej” – wyjaśnia ministerstwo.

podlaska izba rolnicza, interwencyjny skup, produkty mleczne, produkcja mleka

Wiele gospodarstw rozważa zakończenie produkcji mleka. Konieczny skup produktów mlecznych

Będzie interwencyjny skup produktów mlecznych? Z takim postulatem wystąpił podlaski samorząd rolniczy, który ostrzega, że gospodarze coraz intensywniej myślą o zakończeniu produkcji mleka. Podlaska Izba Rolnicza (PIR) zwróciła...

Jak dalej wskazuje, na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 20 marca br. Polska postulowała podniesienie poziomu cen interwencyjnych, co pozwoliłoby operatorom na korzystanie z otwartej obecnie interwencji publicznej na masło i odtłuszczone mleko w proszku. Komisja stoi jednak na stanowisku, które prezentowała również podczas ostatniej reformy WPR w 2020 r., że podniesienie tych cen miałoby negatywne skutki budżetowe (szybkie wyczerpanie budżetu przeznaczonego na sytuacje kryzysowe) i rynkowe (niewłaściwy sygnał dla rynku). A w dodatku tylko Polska, Litwa i Łotwa popierają podniesienie cen interwencyjnych.

Spadek popytu, ale nie kryzys

„W podsumowaniu dyskusji nt. rynku mleka Komisja Europejska stwierdziła, że widoczna jest korekta sytuacji na rynku mleka. Zwróciła uwagę, iż średnie ceny skupu mleka w UE w styczniu 2023 r. obniżyły się po raz pierwszy po dwudziestu czterech miesiącach nieprzerwanego wzrostu do historycznie wysokiego poziomu. To powoduje, że pomimo odnotowanego spadku, ceny mleka w skupie są nadal na akceptowalnym poziomie. Trwa także korekta cen produktów mleczarskich, choć w ostatnich tygodniach można już mówić o stabilizacji sytuacji. Obserwowany jest spadek popytu na produkty mleczne, ale obecna sytuacja na tym rynku nie wskazuje na kryzys” – podaje resort.

Podkreśla ponadto, że Komisja zapowiedziała kontynuację monitorowania sytuacji rynkowej i reakcję, jeśli będzie ona konieczna. Podobne stanowisko Komisja zaprezentowała na posiedzeniu Grupy Ekspertów ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych – Produkty Zwierzęce 23 marca br.

irwł, izba rolnicza województwa łódzkiego, ceny skupu, skup zbóż

"850 zł za tonę pszenicy, 1,8 zł za litr mleka". IRWŁ chce interwencji

Rolnicy zakupili silosy, bo minister sugerował, by przetrzymać zboże. Teraz zostali z pełnymi zbiornikami ziarna – podkreśla w wystąpieniu Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego (IRWŁ). I wskazuje na dramatycznie niskie ceny skupu....

Więcej mleka dla szkół i wojska?

Ministerstwo odpowiedziało też na wniosek samorządu rolniczego o zwiększenie udziału produktów mlecznych dystrybuowanych do placówek oświatowych w „Programie dla szkół”. Wyjaśniło, że na skutek wywołanego inflacją wzrostu cen produktów tworzących mleczny i owocowo-warzywny koszyk dostaw, jak również wzrostu pozostałych kosztów związanych z przygotowaniem, dowozem w warunkach chłodniczych i udostępnieniem tych produktów dzieciom i młodzieży, liczba porcji na jednego ucznia uległa w bieżącym roku szkolnym zmniejszeniu.

„Przy obecnie dostępnym budżecie i aktualnej sytuacji rynkowej nie jest możliwe zwiększenie udziału produktów mlecznych dystrybuowanych do placówek oświatowych w ‘Programie dla szkół’” – przekonuje MRiRW.

Natomiast kolejny wniosek rolniczych działaczy - o zwiększenie udziału produktów mlecznych w strukturze zakupów dla wojska, szpitali, domów dziecka i seniora – resort rolnictwa przekazał do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, jako organu odpowiedzialnego za realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie