Klastry energetyczne - więcej pytań niż odpowiedzi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (adp) | redakcja@agropolska.pl
14-09-2016,21:50 Aktualizacja: 14-09-2016,21:45
A A A

Choć klastry energetyczne będą mogły brać udział w aukcjach dopiero od przyszłego roku, już teraz ich funkcjonowanie w nowym systemie wsparcia rodzi wiele pytań. - Kto będzie odpowiedzialny za niewykonanie obowiązku dostarczenia energii w zakontraktowanej ilości w określonym czasie? W jaki sposób w takim układzie liczyć wysokość udzielonej pomocy publicznej? - zastanawiają się specjaliści.

W znowelizowanej ustawie o odnawialnych źródłach energii po raz pierwszy pojawiła się idea tworzenia klastrów energetycznych.

- Co prawda, nowe przepisy jedynie szczątkowo przedstawiają zarys ich funkcjonowania, ale czytelna jest intencja pomysłodawców – klastry mają grupować wytwórców i odbiorców energii z danego obszaru, aby ułatwiać przepływy energii między nimi oraz promować lokalną samowystarczalność energetyczną – twierdzą Janusz Gajowiecki z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej i radca prawny Dominik Strzałkowski z SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy. 

farma wiatrowa, elektrownia wiatrowa, wiatraki, abb, vattenfall, turbina wiatrowa, inteligentny router

Powstaje 228-megawatowa farma wiatrowa z bezprzewodową siecią

Firma ABB dostarczy sieć bezprzewodową dla lądowej farmy wiatrowej o największej mocy w Wielkiej Brytanii. Bezprzewodowy system łączności połączy kamery telewizji przemysłowej (CCTV) w dwóch nowych stacjach elektroenergetycznych ABB,...

Wyjaśniają, że klastry energetyczne to w rozumieniu ustawy cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki naukowe, badawczo-rozwojowe lub jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy ono wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania lub obrotu energią w ramach jednej sieci dystrybucyjnej. Obszar działania danego klastra nie może przekraczać granic powiatu lub pięciu gmin.

Kluczowy i w dużej mierze przesądzający, czy idea powołania klastrów zakończy się sukcesem, jest kształt przyszłych regulacji, w szczególności dotyczących planowanej organizacji klastrów, zasad ich funkcjonowania oraz jasna zachęta dla odbiorców do odbierania energii elektrycznej od wytwórców uczestniczących w danym klastrze.

- Doprecyzowanie zapisów umożliwiłoby potencjalnym organizatorom klastrów podniesienie swojej konkurencyjności w stosunku do obecnych sprzedawców oferujących energię na tym obszarze – przekonują eksperci.

Podkreślają, że gotowość Ministerstwa Energii do prowadzenia dialogu na temat nowych rozwiązań daje nadzieję na dalszy rozwój tego pomysłu. Z proponowanych rozwiązań w ustawie o OZE oraz z wypowiedzi publicznych przedstawicieli rządu może wynikać, że klastry będą promowaną formą działalności w sektorze OZE.

- Aby pomysł klastrów energetycznych miał szansę powodzenia, powinny zostać rozstrzygnięte kwestie dotyczące między innymi jego celowości, organizacji i podmiotowości – dodają. 

ustawa odległościowa, zielone certyfikaty, ustawa o oze, pigeor, energetyka wiatrowa, elektrownia wiatrowa

Wyższe podatki to groźba bankructwa

- Przyjęcie tzw. ustawy odległościowej oraz doprowadzenie do drastycznego spadku cen zielonych certyfikatów oznaczają upadek i bankructwo branży OZE – twierdzi Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, zwracając...

Ustawa dopuszcza obecnie, by klaster przyjął dowolną formę prawną. Ważne, żeby zostało między poszczególnymi podmiotami zawarte określone porozumienie regulujące zasady ich współpracy. - Brak jest formalnie przeszkód, by klaster przyjął formę np. spółki prawa handlowego (osobowej lub kapitałowej), choć taka konstrukcja wydaje się mniej współgrać z wyrażoną ideą klastra. Co więcej, utworzenie jednego podmiotu przez uczestników klastra (jednego przedsiębiorcy) może w określonych okolicznościach wiązać się z obowiązkiem uprzedniego zgłoszenia do UOKIK zamiaru koncentracji – zaznaczają specjaliści.

Według nich, istotny jest również zakres samego porozumienia w ramach klastra. Ustawa posługuje się otwartym sformułowaniem „dotyczy”, które pozwala na zmieszczenie wielu obszarów działalności. Przy czym można założyć, o ile utrzymana zostanie reguła przewidująca obrót energią za pośrednictwem sieci, że szkielet porozumienia będą tworzyły umowy sprzedaży energii między wytwórcami i odbiorcami zlokalizowanymi na terenie klastra oraz umowa o powierzenie funkcji operatora handlowo-technicznego, która może, choć nie musi, być zawarta z koordynatorem klastra. Obok tych porozumień mogą istnieć liczne relacje kontraktowe, które będą wspierać efektywność i innowacyjność rozwiązań w ramach klastra.

Zdaniem Gajowieckiego i Strzałkowskiego, istotnym elementem funkcjonowania klastra jest regulacja precyzująca zasady koncesjonowania jego działalności. Ustawa przewiduje, że do uzyskania koncesji będzie zobowiązany koordynator klastra - w zależności od jego rzeczywistej roli będzie to prawdopodobnie koncesja na obrót energią elektryczną. Poszczególni członkowie klastra, prowadząc działalność koncesjonowaną, będą również prawdopodobnie musieli posiadać swoją indywidualną koncesję.

urząd regulacji energetyki, energia elektryczna, prąd, ochrona praw konsumenta, gospodarstwo rolne

URE ostrzega rolników przed nieuczciwymi sprzedawcami

O szczególną uwagę przy podpisywaniu umów ze sprzedawcami energii apeluje do właścicieli gospodarstw rolnych i małych przedsiębiorców Urząd Regulacji Energetyki. Zwłaszcza, że nie obejmują ich przepisy dotyczące ochrony praw...

Oczywiście, możliwe są w tym zakresie również inne modele reglamentowania prowadzenia działalności gospodarczej w ramach klastra, np. ułatwienia podobne do obecnie obowiązujących w przypadku biogazowni, czyli wpis do rejestru działalności regulowanej, czy też zwolnienia z obowiązku koncesjonowania.

- Ponadto, ustawodawca musi jasno odpowiedzieć na pytanie: kto i jaką korzyść osiągnie z tytułu powstania klastra energetycznego lub realizacji projektów inwestycyjnych wchodzących w jego skład jako odrębnych inwestycji? Czy będzie to lokalny zakład energetyczny, który zyska nową usługę systemową, np. „black start”, czy sterowalne źródło energii, czy będą to lokalni odbiorcy, którzy uzyskają tańszą energię, lub gwarancję wyższych parametrów zasilania, czy też inwestorzy, którzy w zamian za dodatkowy wysiłek organizacyjny i operacyjny otrzymają z takiego projektu wyższe stopy zwrotu? - zaznaczają.

- Szczególnie ważnym pytaniem jest również, jak zrzeszeni w klastrze uczestnicy będą mogli korzystać z benefitów wynikających z systemu wsparcia przewidzianego w ustawie o OZE – dodają.

Przepis, który mówi o możliwości organizowania aukcji dla instalacji zrzeszonych w ramach klastrów, a więc konkretnie dla „członków klastra”, wejdzie w życie 1 lipca 2017 roku. Ważne – zdaniem ekspertów – jest, aby wytwórcy energii w ramach klastra mieli swobodę w sprzedawaniu energii elektrycznej odbiorcom na podstawie bilateralnych kontraktów, a mechanizm rozliczeń premii przez zarządcę rozliczeń był z tym odpowiednio skorelowany. 

biogaz rolniczy, biogazownia, energia elektryczna, towarowa giełda energii, błękitne certyfikaty, zielone certyfikaty

Biogazowe certyfikaty niemal 7-krotnie droższe niż zielone

Na Towarowej Giełdzie Energii zawarta została pierwsza transakcja prawami majątkowymi przysługującymi za produkcję energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Cena tzw. błękitnego certyfikatu była prawie 7-krotnie wyższa niż zielonego certyfikatu...

- Powstaje też pytanie, czy lokalna spółka dystrybucyjna będzie zainteresowana oddaniem na rzecz klastra grupy swoich odbiorców i czy wyniku takiego ruchu nie okaże się, że koszty stałe funkcjonowania tej spółki dystrybucyjnej nie będą musiały w efekcie być pokryte przez mniejszą liczbę odbiorców, co zwiększy dla tych odbiorców koszt energii, nie dając w zamian wymiernej korzyści? Chyba, że potraktujemy klaster jako dostawcę usługi systemowej typu „black start” - zastanawiają się.

Sama kwestia uczestnictwa wytwórców OZE funkcjonujących w ramach klastra rodzi znacznie więcej pytań, szczególnie w wypadku gdyby ustawodawca uznał, że to koordynator, a nie poszczególni członkowie, miałby składać oferty w aukcji, a następnie realizować obowiązki związane z zapewnieniem produkcji i sprzedaży określonej ilości energii zakontraktowanej w aukcji.

- W jaki sposób będzie przeprowadzana procedura prekwalifikacji w odniesieniu do klastrów i kto będzie brał udział w tej procedurze? Czy w ramach klastra mogą funkcjonować dwa odrębne reżimy: aukcyjny i oparty na zielonych certyfikatach? Kto będzie odpowiedzialny za niewykonanie obowiązku dostarczenia energii w zakontraktowanej ilości w określonym czasie? W jaki sposób w takim układzie liczyć wysokość udzielonej pomocy publicznej? - dociekają specjaliści.

Ich zdaniem, ważne będzie również zagwarantowanie w regulacjach dotyczących klastrów szczególnej roli energii pochodzącej z OZE. Aktualnie obowiązująca definicja klastra energii dopuszcza, aby dotyczył on wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł z energią wytwarzaną z innych źródeł lub paliw.

- Klaster energii jest konstrukcją przewidzianą do wspierania głównie OZE, tym samym zasadne jest wprowadzenie minimalnego poziomu, w jakim jego działalność powinna dotyczyć odnawialnych źródeł energii – przekonują Janusz Gajowiecki i Dominik Strzałkowski.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama