Nowe rozporządzenie w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
12-12-2019,12:25 Aktualizacja: 12-12-2019,13:12
A A A
10 grudnia opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008, a także zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 - poinformowała 11 grudnia Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
 
W rozporządzeniu tym znajduje się m.in. wykaz agrofagów kwarantannowych, regulowanych agrofagów niekwarantannowych, wykaz roślin wymagających zaopatrzenia w paszport roślin przy przemieszczaniu w obrębie Unii, a także wykaz roślin wymagających zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne przy imporcie do Unii. 
 
paszport roślin, nowe prawo dotyczące zdrowia roślin, przemieszczanie materiału roślinnego, organizmy szkodliwe

Paszporty dla roślin po nowemu. W grudniu zmiana przepisów

Od połowy grudnia tego roku, w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowe prawo dotyczące zdrowia roślin. Zmiana wpłynie na produkcję roślinną i obrót roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, w tym także na nasiennictwo i...
Schemat rozporządzenia: 
 
Załącznik I - definicje.
 
Załącznik II - wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii i ich odpowiednich kodów.
 
Załącznik III - wykaz stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej wraz z ich odpowiednimi kodami.
 
Załącznik IV - wykaz regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii („RAN”, ang. RNQP) wraz z roślinami których one dotyczą i dopuszczalnymi progami występowania tych agrofagów (cz. od A do L).
 
Załącznik V - środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na określonych roślinach przeznaczonych do sadzenia (cz. od A do J).
 
Załącznik VI - wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do Unii z niektórych państw trzecich jest zakazane.
 
Załącznik VII - wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich oraz odpowiednich wymogów szczególnych dotyczących ich wprowadzenia na terytorium Unii.
 
Załącznik VIII - wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z terytorium Unii oraz odpowiednich wymogów szczególnych dotyczących ich przemieszczania na terytorium Unii.
 
agrofagi, ustawa o ochronie roślin przed agrofagami, środki ochrony roślin, piorin

Rząd zajmie się ochroną roślin przed agrofagami

Rada Ministrów ma się zająć projektami ustaw dotyczącymi ochrony zdrowia roślin, które wdrażają unijne rozporządzenia do polskiego prawa. Chodzi o ustawę o PIORiN oraz o ustawę o ochronie roślin przed agrofagami. Projektowana ustawa o...
Załącznik IX - wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do niektórych stref chronionych jest zakazane.
 
Załącznik X - wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które mają być wprowadzane do stref chronionych lub przemieszczane w obrębie tych stref oraz odpowiadające im wymogi szczególne dotyczące stref chronionych.
 
Załącznik XI - wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymagających zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne (cz. A) oraz tych, których wprowadzenie na terytorium Unii nie wymaga takich świadectw (cz. B).
 
Załącznik XII - wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagane jest świadectwo fitosanitarne do celów ich wprowadzenia do strefy chronionej z niektórych państw trzecich pochodzenia lub wysyłki.
 
Załącznik XIII - wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagany jest paszport roślin do celów ich przemieszczania na terytorium Unii.
 
Załącznik XIV - wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w odniesieniu do których wymagany jest paszport roślin z oznaczeniem „PZ”, w celach wprowadzania ich do określonych stref chronionych i przemieszczania w ich obrębie. 
 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj