Rolnicy, którzy przekażą gospodarstwa dostaną wsparcie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
13-09-2016,8:30 Aktualizacja: 13-09-2016,11:36
A A A

Od 12 września do 11 października można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Jest to nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej.

Pomoc może być przyznana rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia warunki:

Prezydent za wsparciem dla rodzinnych gospodarstw rolnych

Na potrzebę wspierania rodzinnych gospodarstw rolnych oraz konieczność ochrony polskiej ziemi zwrócił w niedzielę uwagę prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości Dożynek Jasnogórskich prezydent podziękował rolnikom za ich pracę...

  • jest wpisany do ewidencji producentów
  • jest pełnoletni
  • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich
  • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat
  • nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego
  • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem poleconym.

KRUS, działalność gospodarcza, RPO, Adam Bodnar, wieś, pieniądze

Kasa dla małych gospodarstw. RPO piętnuje ograniczenia

Obecna regulacja pomocowa na rzecz rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach wsparcia rozwoju małych gospodarstw piętnuje osoby przedsiębiorcze, które poszukują również innych dochodów - uważa Adam Bodnar, rzecznik praw...

Wysokość pomocy obliczana jest jako iloczyn 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym gospodarz trwale przekaże gospodarstwo, do 31 grudnia 2020 r.

Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Oznacza to, że rolnik który przekaże gospodarstwo w 2016 roku otrzyma wsparcie w wysokości 5-krotności 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw.

Maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 2014-2020 wynosi 1250 euro, więc maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1500 euro (1250 euro x120 proc.). Maksymalna wysokość płatności, jaką może otrzymać rolnik  wynosi zatem równowartość 7,5 tys. euro.

Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju.

W województwach, w których średnia powierzchnia gruntów jest większa niż przeciętna w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.

Limit środków przeznaczonych na taką pomoc w PROW 2014-2020 wynosi 130 mln euro.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj