Modernizacja gospodarstw. Wnioski można składać dłużej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Pawłowski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-05-2022,8:00 Aktualizacja: 28-05-2022,19:53
A A A

Do 27 czerwca (o miesiąc dłużej niż planowano) rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na modernizację gospodarstw rolnych - poinformowała ARiMR, która wydłużyła termin składania wniosków. Chodzi o rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie.

O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej.

dopłaty do nawozów, wsparcie dla rolnictwa, płatności bezpośrednie, Wielkopol;ska Izba Rolnicza

Najpierw wniosek "obszarowy", potem "nawozowy". Izba ostrzega

Uwaga rolniku! Pamiętaj, że choć termin graniczny zarówno wnioskowania o standardowe dopłaty "do hektara", jak i specjalne dopłaty do nawozów, przypada na 31 maja, to ważna jest kolejność składania dokumentów....

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym z nich powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro.

Rolnik, który stara się o dofinansowanie, musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Inwestycja musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc.

Refundacji w obszarze rozwoju produkcji prosiąt podlegają m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; koszty zakupu lub leasingu, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie; koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Premie dla młodych rolników, wsparcie dla rolnictwa, ARiMR, PROW 2014-2020

150 tysięcy złotych premii dla młodych rolników

Jeszcze tylko do 30 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski od młodych rolników o premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Dotacja wynosi 150 tys. zł. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu...

Oprócz tego refundacją są objęte tzw. koszty ogólne, związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji - np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej - kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, a także koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi. Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Limit wsparcia na rozwój produkcji prosiąt wynosi 900 tys. zł, lecz w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Wsparcie jest, co do zasady, przyznawane w postaci refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale w przypadku gdy ubiega się o nie młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy, poziom dofinansowania wynosi 60 proc.

Dofinansowanie inwestycji w nawadnianie skierowane jest do rolników posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha. Nie zależy ono od wielkości ekonomicznej gospodarstwa, ale starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

arimr, działalność pozarolnicza

Trwa nabór wniosków na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Jeszcze tylko do 31 maja trwa nabór wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Ubiegać się mogą o nią rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej -...

Wsparcie można otrzymać na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wykonania ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.

Maksymalnie na ten cel można otrzymać 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych lub 60 proc., jeżeli o środki finansowe ubiega się młody rolnik.

Tegoroczny nabór, który rozpoczął się 29 marca, jest 12. organizowanym w ramach PROW 2014-2020 na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych". Dotychczas umowy o przyznaniu pomocy podpisało 42,5 tys. rolników, a ci którzy zrealizowali i rozliczyli inwestycje otrzymali blisko 6 mld zł.

Zainteresowani pomocą będą mogli składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty przyjmować będą biura powiatowe i odziały regionalne Agencji. Wnioski będzie można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową w placówce Poczty Polskiej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt