Utrzymywanie melioracji nadal na głowach rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
30-03-2018,9:30 Aktualizacja: 30-03-2018,9:43
A A A

Wody Polskie wyjaśniają, że oczekiwania i obawy rolników mogą dotyczyć działalności firmy w zakresie wpływu utrzymywania wód na grunty rolne. Nie mogą jednak obejmować problemów związanych z melioracją.

Wraz z powołaniem do życia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pojawiły się różne wątpliwości m.in. w sprawie nadzoru nad realizacją obowiązków w zakresie melioracji i tego na kim one spoczywają.

źródła wody w rolnictwie, korzystanie z wody, nawadnianie, fertygacja

Większość rolników korzysta tylko z jednego źródła wody

Korzystanie z tzw. deszczówki, wody uzdatnianej pochodzącej z recyklingu i magazynowanie jej - to praktyki bardzo popularne w krajach zachodniej Europy, a u nas wciąż mało stosowane. Takie wnioski można wysnuć z badania dotyczącego...

Temat był żywo dyskutowany wśród rolników, którzy jako właściciele gruntów zawsze borykali się z wieloma nałożonymi na nich zadaniami w tym obszarze.

Niektórzy gospodarze liczyli, że teraz zostaną one scedowane właśnie na nowo powstałą państwową firmę. Tak jednak się nie stało.

Wody Polskie w wydanym stanowisku podkreślają, że w nowej ustawie Prawo wodne odstąpiono od rozdzielania urządzeń melioracji wodnych na podstawowe i szczegółowe.

Urządzeniami melioracji wodnych są: rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania, rurociągi, stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych, ziemne stawy rybne, groble na obszarach nawadnianych, systemy nawodnień grawitacyjnych oraz systemy nawodnień ciśnieniowych (jeżeli służą regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ministerstwo środowiska, wody polskie, Henryk Gmitruczuk, daniel kociołek

Nepotyzm w Wodach Polskich. Szybki awans ojca wicewojewody

Henryk Gmitruczuk został powołany bez konkursu na dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej - oddziału terenowego nowej rządowej instytucji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Urzędnik jest ojcem Roberta Gmitruczuka, wicewojewody...

Z zapisów Prawa wodnego wynika, że wykonywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów (czyli w większości przypadków do rolników). Urządzenia mogą być wykonywane na koszt Skarbu Państwa, ale wówczas zainteresowani właściciele gruntów, na które urządzenia wywierają korzystny wpływ, zwracają cześć kosztów w formie opłaty melioracyjnej.

Wody Polskie mają rozstrzygać w tym zakresie (w drodze decyzji) oraz ustalać dla każdego właściciela wysokości części opłaty melioracyjnej, proporcjonalnej do powierzchni gruntów. Te opłaty są przekazywane do kas wojewodów.

Do właścicieli ziemi należy też nadal utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych (jeżeli są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych - to do tej spółki lub tego związku).

W tym przypadku zadaniem Wód Polskich jest zaniechanie realizacji obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych, ustalenie (także w drodze decyzji) - proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów - szczegółowego zakresu i terminów jego wykonywania. Inaczej mówiąc, jeśli ktoś się uchyla od obowiązków, może otrzymać decyzje z nakazem ich realizacji w odpowiednim wymiarze i czasie.

nowe prawo wodne, prawo wodne, opłaty za wodę, sejm, inwestycje środowiskowe, pobór wody

Nie ma poprawek do projektu noweli Prawa wodnego

Kluby parlamentarne nie wniosły poprawek do poselskiego projektu noweli Prawa wodnego. Nowe przepisy pozwolą m.in. zaliczyć na poczet kar, które musieliby płacić przedsiębiorcy, realizowane przez nich inwestycje środowiskowe. Podczas...

Natomiast - co wymaga podkreślenia - zupełnie odrębną od melioracji wodnych kwestią jest utrzymywanie przez Wody Polskie wód publicznych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy.

Do końca 2017 roku wodami administrowali marszałkowie województw.

"Zgodnie z art. 227 ustawy - Prawo wodne, utrzymywanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w szczególności ma na celu zapewnienie ochrony przed powodzią lub usuwania skutków powodzi, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych, czy też warunków umożliwiających korzystanie z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego" - czytamy w stanowisku Wód Polskich.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement