Uciążliwe inwestycje będzie można łatwiej blokować

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-01-2021,10:45 Aktualizacja: 18-01-2021,10:48
A A A

Wnioskowanie o zastosowanie środków tymczasowych, czyli czasowego wstrzymania inwestycji, a także danie możliwości sądom administracyjnym wstrzymania decyzji środowiskowej na wniosek skarżącego - m.in. takie rozwiązania przewidywać będzie projekt noweli.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

ustawa odorowa, hodowla zwierząt, rolnictwo, michał kurtyka

Ustawa odorowa nadal wisi nad rolnikami

Zaistniała konieczność uregulowania kwestii uciążliwości zapachowej w pierwszej kolejności w stosunku do sektora rolnictwa - nie ukrywa Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. Projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego...

Na razie nie ma treści, ale z dołączonego wykazu prac legislacyjnych rządu wynika, że będzie dotyczył wzmocnienia udziału społeczeństwa w procesie wydawania zezwoleń dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Projektowane przepisy to pokłosie tzw. uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej z marca 2019 roku w sprawie niezgodności polskich przepisów z prawem europejskim dotyczącym udziału społeczeństwa w postępowaniach dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

"Projekt ma na celu zapewnienie możliwie pełnego dostępu zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedliwości w procesie inwestycyjnym prowadzonym dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przez wprowadzenie do ustawy ooś (ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - PAP) rozwiązań rozszerzających uprawnienia stron postępowania i organizacji ekologicznych względem decyzji środowiskowej oraz rozszerzających uprawnienia organizacji ekologicznych względem decyzji następczych, tj. decyzji inwestycyjnych względem których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej" - wyjaśniono w wykazie prac legislacyjnych rządu.

ustawa odorowa, budynki inwentarskie, chlewnie, fermy drobiu, uciążliwości zapachowe, Paweł Bielański

Ustawa odorowa ma chronić interesy nowych mieszkańców wsi

Migracja mieszkańców miast na wieś może być niebezpieczeństwem zagrażającym utrzymaniu hodowli, o czym może świadczyć propozycja zmian zawartych w ustawie odorowej. Największe obawy dotyczą, czy obejmie już istniejące zakłady chowu lub...

Z zamieszczonej informacji wynika, że nowe rozwiązania prawne składać się będą z trzech elementów.

Pierwszym z nich jest zastosowanie środków tymczasowych w postępowaniu ws. wydania decyzji środowiskowej. Jak wytłumaczono, w projekcie przewidziano możliwość wnioskowania o zastosowanie środków tymczasowych wraz z możliwością złożenia skargi do sądu na etapie postępowania odwoławczego od decyzji środowiskowej.

Drugim elementem będzie zastosowanie środków tymczasowych w postępowaniu inwestycyjnym. Chodzi o wprowadzenie do prawa szczególnej przesłanki, dającej wojewódzkim sądom administracyjnym podstawę do wstrzymania na wniosek skarżącego decyzji środowiskowej. Wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej będzie skutkowało koniecznością zawieszenia postępowania w sprawie decyzji inwestycyjnej.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie, sąd administracyjny będzie musiał rozpatrzeć wniosek ws. wstrzymania decyzji środowiskowej w ciągu 30 dni.

leśnica, gmina Wodzierady, tuczarnia, budowa tuczarni, renata szafrańska, Łukasz Kukieła

Nie chcą w sąsiędztwie tuczarni. Sprawa trafiła już do sądu

Mieszkańcy Leśnicy i okolicznych miejscowości w gminie Wodzierady (woj. łódzkie) nie chcą mieć w sąsiedztwie tuczarni na dwa tysiące sztuk. Protest złożono w urzędzie gminy, a sprawa trafiła już nawet do sądu. Planowana inwestycja budzi...

"W przypadku wstrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sąd powinien rozpoznać skargę na tę decyzję w terminie 6 miesięcy od jej wpływu. Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny powinien rozpoznać zażalenie na postanowienie WSA w przedmiocie wstrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie 2 miesięcy od dnia wpływu zażalenia w tej sprawie" - dodano.

KPRM informuje ponadto, że wystąpienie przez skarżącego z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji będzie możliwe jedynie wraz ze złożeniem skargi do sądu.

Projekt zakładać też będzie, że możliwość wnoszenia o wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej będzie przysługiwać wszystkim podmiotom mającym aktualnie uprawnienie do złożenia skargi do sądu administracyjnego - stronom, uczestnikom na prawach stron, organizacjom społecznym i ekologicznym.

Trzecim elementem przyszłej noweli będzie prawo do wnoszenia odwołań od decyzji inwestycyjnych, a w następnej kolejności skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych na takie decyzje w zakresie ich niezgodności z decyzją środowiskową, które przysługiwać będą organizacjom społecznym.

Nowe przepisy określą też warunki jakie będzie musiała spełnić taka organizacja, aby przysługiwało jej prawo wniesienie odwołania.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj