Ceny pszenicy rosną. Dzierżawcy ziemi mogą mieć problemy z czynszami

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
23-03-2022,9:20 Aktualizacja: 23-03-2022,9:24
A A A

Jak wynika z informacji przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, nie stwierdzono jeszcze, aby wzrost ceny skupu pszenicy w pierwszym półroczu 2021 r. miał istotny, negatywny wpływ na zdolność do regulowania bieżących zobowiązań wobec KOWR przez dzierżawców.

To wstęp odpowiedzi udzielonej przez Rafała Romanowskiego, wiceministra rolnictwa na wniosek samorządu rolniczego. W wystąpieniu chodziło o zmianę przepisu stanowiącego, że należność z tytułu czynszu określonego w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy ustala się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności czynszu.

cena skupu pszenicy, czynsz za dzierżawę państwowej ziemi rolnej, raport gus

Dzierżawa ziemi będzie droższa. Są podstawy do podwyżek czynszów

Główny Urząd Statystyczny podał aktualną średnią krajową cenę skupu pszenicy oraz stawki skupu podstawowych produktów rolnych. To wskaźniki kluczowe dla ustalania czynszu za dzierżawę państwowej ziemi rolnej. Zgodnie z obwieszczeniem...

Zdaniem wnioskodawców należałoby ustalać średnią cenę pszenicy, biorąc pod uwagę okres 3 lat poprzedzających termin płatności czynszu dzierżawnego.

"Dzierżawcy, występując o ulgę w spłacie czynszu dzierżawnego, podnosili natomiast kwestie dotyczące rosnących kosztów produkcji rolnej, kosztów zakupu nawozów i nasion oraz wzrastających cen paliwa. Niewątpliwie to właśnie wysokie koszty pośrednie i bezpośrednie produkcji rolnej w sposób znaczący wpływają na bieżące finanse gospodarstw oraz rentowność produkcji, co w konsekwencji ma niebagatelny wpływ na możliwości terminowego regulowania czynszu względem KOWR. Jak wynika z kolei z informacji przekazanych prze Centralę KOWR, analiza sprawozdań windykacyjnych przekazanych przez Oddziały Terenowe KOWR wykazała, że w roku 2021 wskaźnik spłacalności należności bieżących z tytułu czynszu dzierżawnego wyniósł ogółem 92,51 proc. i w porównaniu z rokiem 2020 był wyższy o 2,17 punktu procentowego" - wskazuje Romanowski.

Według niego trudno jednoznacznie odnieść się do szacowania wpływu dalszego wzrostu cen skupu pszenicy na terminowość regulowania przez dzierżawców przyszłych należności wobec KOWR z tytułu zawartych umów dzierżawy. Zależeć to będzie od skali tego wzrostu oraz jak długo ta tendencja będzie się utrzymywać.

ceny ziemi, dzierżawa, czynsz dzierżawny, wysokość czynszu

Czynsz dzierżawny i ceny sprzedaży gruntów. Najnowsze dane

Głównym kierunkiem zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa i sprzedaż. Średni czynsz dzierżawny uzyskany przez KOWR w I półroczu 2021 r. wyniósł 15,1 dt/ha, natomiast średnia cena sprzedaży...

"O ile w przypadku czynszów ustalonych w niskiej bądź średniej wysokości wzrost cen skupu pszenicy nie powinien mieć decydującego znaczenia w problemach związanych z realizacją płatności wobec KOWR, to sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej w przypadkach umów dzierżawy, gdzie czynsz dzierżawny w przetargach został wylicytowany wysoko, a czasem na granicy opłacalności. Na chwilę obecną należy zaznaczyć, że KOWR nie zaobserwował, odbiegającego od corocznego, zainteresowania dzierżawców kwestią wcześniejszego, ewentualnego rozwiązania umowy dzierżawy" - przekazuje wiceszef resortu rolnictwa.

Jak zapewnia, obecnie nie można zaobserwować, aby do oddziałów terenowych KOWR docierały wyraźne sygnały ze strony dzierżawców, dotyczące pogorszenia się ich sytuacji płatniczej, utraty przez nich płynności finansowej z opisanych wyżej powodów, co oczywiście nie musi oznaczać, że zjawisko to nie wystąpi w przyszłości.

Resort ponadto zwraca uwagę na możliwości prawne odraczania, rozkładania na raty i umarzania w części lub całości należności wobec KOWR. I zapewnia, że prowadzi stały monitoring funkcjonowania przepisów ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i przepisów wykonawczych.

"Jeżeli zatem zaistnieje konieczność dokonania zmian przepisów prawnych regulujących ww. obszar, podjęte zostaną odpowiednie działania w tym zakresie" - podsumowuje wiceminister Romanowski.
 

Poleć
Udostępnij