KE: Będziemy mocno wspierać sektor owoców i warzyw

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
14-03-2017,8:40 Aktualizacja: 14-03-2017,8:56
A A A

Europejskie organizacje producentów owoców i warzyw skorzystają z prostszych zasad, mniejszego obciążenia administracyjnego i większego wsparcia finansowego w czasie kryzysu dzięki nowym przepisom przyjętym wczoraj przez Komisję Europejską.

Zaktualizowane i uproszczone rozporządzenie delegowane dotyczące europejskiego sektora owoców i warzyw jest etapem zamykającym dwuletni przegląd w ramach trwającej inicjatywy na rzecz lepszego stanowienia prawa, realizowanej przez KE.

jabłka, wycofywanie jabłek z rynku, ceny jabłek, sadownictwo, phil hogan, krzysztof jurgiel

Sadownicy dostaną większe wsparcie z Brukseli. To już pewne

Komisja Europejska przyzna większe wsparcie producentom owoców i warzyw, w tym polskim sadownikom, którzy doznali strat w wyniku embarga, jakie na unijną żywność wprowadziła Rosja - zapowiedział Phil Hogan, komisarz ds. rolnictwa. - Z...
"Rozporządzenie to przyczyni się do dalszego zwiększenia roli organizacji producentów (OP) dzięki podniesieniu ich atrakcyjności dla osób niebędących ich członkami oraz dzięki poprawie funkcjonowania istniejącego systemu zarządzania rynkiem" - podkreśla biuro prasowe Komisji Europejskiej.

- W kontekście rolnictwa i produkcji żywności w Europie sektor owoców i warzyw ma zasadnicze znaczenie. Komisja Europejska zawsze wspierała i nadal będzie wspierać ten sektor. To również bardzo ważne, by rolnicy produkujący żywność należącą do produktów o najwyższej jakości na świecie otrzymywali odpowiednie wynagrodzenie za swoją pracę oraz aby konsumenci wciąż mieli dostęp do takich produktów - tłumaczy komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan.

3,4 mln gospodarstw w całej UE, czyli ok. jednej czwartej wszystkich unijnych gospodarstw rolnych, uprawia owoce i warzywa o łącznej wartości 47 mld euro rocznie. Według najnowszych dostępnych danych działa ok. 1500 organizacji producentów, które odpowiadają za 50 proc. unijnej produkcji owoców i warzyw.

jabłka, sprzedaż jabłek, eksport jabłek, sadownictwo

Polska sprzedaje jabłka do 78 krajów

Ze wstępnych danych Eurostatu wynika, że unijny eksport jabłek w sezonie 2015/2016 wyniósł 1,59 miliona ton i był o 11 procent niższy niż rok wcześniej. Polska, lider sprzedaży wysyłała owoce do 78 krajów na świecie. Eksperci...
Od czasu nałożenia przez Rosję w sierpniu 2014 r. embarga na unijny eksport produktów rolno-spożywczych unijni rolnicy zajmujący się uprawą owoców i warzyw skorzystali - oprócz pomocy bezpośredniej i współfinansowania przez UE projektów w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich - również z nadzwyczajnych środków wsparcia o łącznej wysokości 430 mln euro.

Komisja Europejska zapewnia także organizacjom producentów dodatkowe finansowanie w wysokości ok. 700 mln euro rocznie.

Równolegle do stale realizowanej pomocy rynkowej, nowe przepisy przewidują:

  • zwiększenie dostępnego wsparcia dla sektora owoców i warzyw w przypadkach wycofania z obrotu - kiedy produkty trzeba wycofać z rynku z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Ceny wycofania wzrosną z 30 do 40 proc. średniej unijnej ceny rynkowej z ostatnich pięciu lat w przypadku bezpłatnej dystrybucji (tzw. wycofanie w celach charytatywnych) oraz z 20 do 30 proc. w przypadku wycofania z innym przeznaczeniem (np. kompost, pasza dla zwierząt, destylacja itp.);
    Phil Hogan, WPR, reforma wspólnej polityki rolnej, Komisja Europejska, list Phila Hogana

    Europejskie rolnictwo czekają nowe wyzwania

    11 marca komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan będzie gościł w Polsce. W Jasionce koło Rzeszowa weźmie udział w konferencji na temat przyszłości rolnictwa i obszarów wiejskich w Europie. Z tej okazji, specjalnie do Czytelników...
  • większą atrakcyjność organizacji producentów owoców i warzyw dla producentów niezrzeszonych, dzięki bardziej precyzyjnemu określeniu, jakie działania OP kwalifikują się do otrzymania wsparcia finansowego (na przykład inwestycje w technologię lub podniesienie jakości), oraz ustanowieniu maksymalnego odsetka produkcji, którą można wprowadzać do obrotu poza organizacją, wynoszącego 25 proc. Choć producentów zachęca się do przekazywania swojej OP całości produkcji, aby ta w ich imieniu wprowadzała tę produkcję do obrotu, to wielu rolników ma w zwyczaju sprzedawać część plonów bezpośrednio konsumentom. Zachęcanie do sprzedaży w ramach takich krótkich łańcuchów dostaw jest kluczową propozycją Komisji. W obecnym rozporządzeniu przewiduje się jedynie próg minimalny, a każde państwo członkowskie ustala własny pułap maksymalny. Nowe przepisy pozwolą jednak na spójniejsze podejście;
  • uproszczenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących międzynarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń. Organizacje te są kluczowym elementem sprzyjającym umiędzynarodowieniu tego sektora, ponieważ nie tylko pomagają rolnikom w uzyskaniu większego dostępu do rynku dla ich plonów, lecz także zapewniają, aby wartość dodana wytworzona dzięki większemu eksportowi trafiała z powrotem do rolników. Aby uprościć i doprecyzować płatności na rzecz międzynarodowych organizacji producentów, powiązano na przykład kontrole i płatności z terytorium, na którym realizowane jest działanie danej międzynarodowej organizacji.

jabłka, sprzedaż jabłek, eksport jabłek, sadownictwo, owoce

Sadownicy nie kryją rozczarowania. Unijna pomoc to drwina

Pomoc związana ze stratami z tytułu rosyjskiego embarga jest głęboko niewystarczająca - podkreśla Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Jego przedstawiciele domagają się wznowienia eksportu jabłek do Rosji. W minionym tygodniu...
Po przyjęciu dokumentu przez Komisję Europejską, Rada i Parlament Europejski mają dwa miesiące na przegłosowanie tego rozporządzenia delegowanego, a następnie wejdzie ono w życie.

UE czynnie wspiera sektor owoców i warzyw za pomocą systemu zarządzania rynkiem (będącego częścią "wspólnej organizacji rynków rolnych"), któremu przyświecają cztery ogólne cele: zwiększenie konkurencyjności tego sektora i większe zorientowanie go na rynek; ograniczenie wahań dochodów producentów rolnych spowodowanych kryzysami; zwiększenie konsumpcji owoców i warzyw w UE; rozpowszechnienie przyjaznych dla środowiska technik uprawy i produkcji.

Silne organizacje producentów mają kluczowe znaczenie, ponieważ umożliwiają zrzeszonym w nich rolnikom wspólne radzenie sobie z niespodziewanymi i niekorzystnymi okolicznościami.

Za pomocą przepisów w sprawie wspólnej organizacji rynków UE zachęca rolników do tworzenia organizacji producentów, tak aby wzmocnili oni swoją pozycję na rynku dzięki większej sile negocjacyjnej względem sektora detalicznego, jak też dzięki planowaniu produkcji, innowacjom oraz środkom zapobiegania kryzysom i zarządzania kryzysowego.

Unia wspiera rolników w tych staraniach, oferując finansowanie, aby pomóc im w planowaniu produkcji, we wprowadzaniu innowacji oraz metod uprawy przyjaznych dla środowiska.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu