Ustawa dotycząca organizacji hodowli zwierząt przeszła przez Sejm

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-10-2020,17:25 Aktualizacja: 29-10-2020,18:38
A A A

Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza regulacje dotyczące hodowli, oceny genetycznej, a także nadzoru nad rozrodem zwierząt gospodarskich. Za głosowało 427 posłów, 1 był przeciw, a 11 wstrzymało się.

Podczas drugiego czytanie rządowego projektu, klub PiS wniósł trzy poprawki, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję i resort rolnictwa.

ustawa o ochronie zwierząt, piątka dla zwierząt, sejmowa komisja rolnictwa, robert telus

Rząd rozważa złożenie nowego projektu "piątki"

- Rozważana jest sytuacja, w której od nowa projekt noweli ustawy o ochronie zwierząt zostanie złożony - poinformował Piotr Müller, rzecznik rządu. Pytany w TVP 1 o plany dotyczące "piątki dla zwierząt" - która z...

Dwie mają charakter redakcyjny, trzecia dotyczy zgody na nieskładanie w tym roku przez organizatora zawodów konnych informacji do ministra o planowanych na przyszły rok imprezach konnych. Wcześniej komisja rolnictwa uwzględniła poprawki zgłoszone przez Biuro Legislacyjne. Miały głównie charakter legislacyjny i porządkowy.

Nowe przepisy mają zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Kompleksowo mają regulować sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Jednocześnie wdrażają unijne przepisy w tej sprawie.

Do zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach unijnych, tj. do bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, ustawa dodaje inne zwierzęta gospodarskie, których hodowla też będzie regulowana: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczołę miodną.

Ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli i oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych dla świń i rejestrów dla pozostałych zwierząt gospodarskich, a także ochrony zasobów genetycznych oraz nadzoru nad hodowlą i rozrodem wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.

nagrody za zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, bez podatku, odszkodowania

Nagrody za zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt bez podatku

Projekt rozporządzenia przewiduje zwolnienie od podatku dochodowego od nagród przyznanych osobom, które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt. W pierwszym półroczu 2020 r. wypłacono 13 takich...

Jednostką sprawującą kontrolę urzędową sprawować będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Natomiast w odniesieniu do spraw "związanych z przywozem i wywozem zwierząt hodowlanych oraz kontroli świadectw zootechnicznych i dokumentu wskazującego, że przywożone zwierzęta mają zostać wpisane do księgi hodowlanej prowadzonej przez związek hodowców lub zarejestrowane w rejestrze hodowlanym prowadzonym przez przedsiębiorstwo hodowlane, właściwy jest naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Ustawa zakłada, że hodowcy zwierząt będącym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą może być udzielana pośrednio pomoc świadczona w naturze w formie subsydiowanych usług polegających na: prowadzeniu ksiąg hodowlanych (pomoc o stawce do 100 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą) i prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich (pomoc o stawce do 70 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą).

Według nowych przepisów, wysokość pobieranych opłat ma być ustalana samodzielnie przez uprawnione podmioty na podstawie wysokości poniesionych kosztów związanych z dokonanym wpisem, wystawieniem zaświadczenia lub świadectwa zootechnicznego.

grzegorz puda, ustawa o ochronie zwierząt, rolnictwo

Minister rolnictwa o "piątce dla zwierząt": milowy krok w poprawie dobrostanu

Ulica nie jest najlepszym miejscem do prowadzenia rozmów na temat noweli o ochronie zwierząt, należy to robić w bardziej cywilizowanych warunkach, na przykład w ministerstwie, dlatego zapraszam uczestników protestów do rozmowy...

Wysokość opłat oraz warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby uzyskać taki wpis będą podawane do wiadomości w siedzibie podmiotu prowadzącego księgę, w tym również udostępniane na stronach internetowych administrowanych przez te podmioty, o ile takie strony są przez nie prowadzone.

Ustawa reguluje, że minister rolnictwa będzie zatwierdzał lub odmawiał zatwierdzenia programu hodowlanego złożonego przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane lub zmiany tego programu.

Ustawa przewiduje też m.in. wprowadzenie przepisów przejściowych, które pozwolą zachować w mocy niektóre rozporządzenia wydane na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy do czasu wydania nowych aktów prawnych. Mogą one obowiązywać jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
KONGRES EKMA 2021