Będzie zmiana w liczeniu czynszu dzierżawnego za państwowe grunty. Co proponuje resort rolnictwa?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
30-05-2024,7:00 Aktualizacja: 29-05-2024,23:27
A A A

Nowy sposób ustalania czynszu dzierżawnego, który ma się przyczynić do zmniejszenia obciążeń dzierżawców w związku z trudną sytuacją w rolnictwie, zakłada projekt nowelizacji ustaw, skierowany do prac w Komitecie Stałym Rady Ministrów.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw przygotowany przez MRiRW.

Sposób liczenia czynszu dzierżawnego, płaconego z tytułu korzystania z nieruchomości wchodzącego do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, został zmieniony w lipcu ub.r. Wówczas ustalono, że będzie on liczony na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za jedenaście kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu. Celem wprowadzenia takiego przepisu było zmniejszenie wpływu wahających się cen pszenicy na wysokość czynszu dzierżawnego - wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu.

nowelizacja ustawy, grunty, zwrsp, czynsz dzierżawny

Rząd deklaruje korzystniejszy sposób wyliczania wysokości czynszu dzierżawnego za grunty z państwowego zasobu

Umożliwienie KOWR sprzedaży gruntów nierolnych, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej SP, określonych w dokumentach planistycznych gminy - takie rozwiązanie zakłada projekt, o którym poinformowano w wykazie prac...

Jednak w związku z obecnym drastycznym spadkiem ceny pszenicy - jak wyjaśnił resort rolnictwa - ten nowy sposób ustalania czynszu dzierżawnego okazał się niekorzystny dla dzierżawców. Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2023 r. wyniosła bowiem 89,35 zł za 1 dt, natomiast średnia krajowa cena skupu pszenicy za okres jedenastu kwartałów poprzedzających I półrocze 2024 r. wyniosła 117,34 zł za 1 dt.

Obniżenia czynszów dzierżawnych domagali się protestujący rolnicy. Odpowiadając na ich postulaty, ministerstwo rolnictwa zaproponowało, aby - jeżeli jest to korzystniejsze dla dzierżawcy - równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy ustalana była na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w danym półroczu, a więc w sposób obowiązujący przed dniem 1 stycznia 2024 r. System ten ma obowiązywać w latach 2024 – 2026.

MRiRW wskazało w uzasadnieniu do projektu, że zaproponowane zmiany przyczynią się do zmniejszenia obciążeń finansowych osób dzierżawiących nieruchomości rolne wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a w konsekwencji pozwolą na utrzymanie miejsc pracy i związanej z tym płynności finansowej, niezbędnej w prowadzonej przez nich działalności w okresie narażenia na straty ekonomiczne spowodowane zaburzeniami gospodarczymi.

samorząd rolniczy, zwrsp, państwowy zasób, ziemia rolna, czynsz dzierżawny

KRIR apeluje do ministra rolnictwa. Chce obniżki czynszów dzierżawnych za państwową ziemię o 30 proc.

Samorząd rolniczy interweniuje u ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego w kwestii wysokości czynszów za ziemię wydzierżawioną z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwraca uwagę w swoim wystąpieniu,...

Kolejna zmiana przewidziana w projekcie dotyczy uzupełnienia ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pozwoli to KOWR, tak jak dotychczas (czyli przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw), na sprzedaż państwowych nieruchomości, które w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (ewentualnie planie ogólnym gminy), zostały określone jako nierolne.

Zaproponowano ponadto zmianę przepisów związaną z wygaśnięciem 30 czerwca 2024 r. możliwości udzielania pomocy de minimis na zasadach określonych w unijnym rozporządzeniu (nr 1407/2013). Dlatego konieczne jest znowelizowanie wszystkich aktów prawnych odwołujących się bezpośrednio do przepisów tego rozporządzenia. Chodzi m.in. o przepisy dotyczące obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dot. pomocy de minimis, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ich ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij