Ulgi w spłacie składek na KRUS. Kiedy i gdzie wystąpić?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
23-06-2021,8:10 Aktualizacja: 23-06-2021,8:16
A A A

Jeżeli rolnik znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, uniemożliwiającej mu uregulowanie wpłat na składki ubezpieczeniowe w terminie lub z tytułu nieopłaconych składek powstało zadłużenie, może zwrócić się do najbliżej placówki KRUS o ulgę.

Jak podkreśla Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zaniechanie opłacania wynikających z podlegania ubezpieczeniu składek w ustawowym terminie (do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału), bądź zapłacenie ich w niepełnym wymiarze, powoduje powiększenie wymiaru składek o odsetki naliczane za każdy dzień zwłoki.

krus, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, budynek

Nowości z KRUS-u. Co się zmieniło?

Od 30 maja o świadczenie wyrównawcze mogą występować osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z Kasy Rolniczego...

W przypadku popadnięcia w kłopoty finansowe, o co w rolnictwie wcale nie tak trudno, gospodarz może wystąpić o zastosowanie ulgi w spłacie, którą KRUS może udzielić w formie:

  • odroczenia terminu płatności bieżącej składki
  • rozłożenia zadłużenia na raty
  • zmniejszenia wysokości wcześniej udzielonych rat

Płatnik może ponadto wystąpić z wnioskiem o umorzenie całości lub części zadłużenia.

"W myśl art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, prezes KRUS lub upoważniony przez niego pracownik może umorzyć część lub całość wnioskowanej przez zainteresowanego należności w wyjątkowych, jednostkowych przypadkach, np. w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub innych sytuacji, które były niezależne od sposobu postępowania dłużnika. To prawo nie oznacza jednak, że każde podanie musi być rozpatrzone pozytywnie" - wskazuje Kasa.

ubezpieczenia rolników, krus, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Składki na ubezpieczenie rolników w trzecim kwartale. Ile trzeba zapłacić?

Nie zmienia się wysokość miesięcznej składki na rolnicze ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe na trzeci kwartał. Jak podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, składka na ubezpieczenie wypadkowe,...

Zastrzega również, że zgodnie z postanowieniami ustawy, od podjętych w kwestii umorzeń rozstrzygnięć, które mają charakter uznaniowy, nie przysługuje odwołanie do sądu powszechnego.

Warto ponadto dodać, że udzielane ulgi w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne oraz ich umarzanie stanowią pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

W związku z tym rolnicy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy są zobowiązani do przedstawienia - w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie:

  • informacji wymienionych w "Formularzu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę" - wzór formularza stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (druk tutaj)
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

Z kolei w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną w rolnictwie w ramach programów pomocowych należy przedstawić informacje wymienione w "Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie" albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj