Ulgi dla małych rzeźni rolniczych? Resort zajął stanowisko

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-11-2023,14:20 Aktualizacja: 14-11-2023,14:23
A A A

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) odniosło się do wniosku Zespołu ds. Stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego Porozumienia Rolniczego, dotyczącego wyłączenia rzeźni rolniczych z obowiązków wynikających z procedury wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Resort podkreśla, że obecnie w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie są prowadzone prace legislacyjne ani koncepcyjne w przedmiocie zmiany katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W zakresie postulatu dotyczącego zwolnienia rzeźni o małych zdolnościach produkcyjnych, urządzonych na terenie gospodarstw rolnych, z przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowywania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach resort wskazuje, że:

pip, inspekcja pracy, wypadki, ubojnie, masarnie, produkcja mięsa

PIP: w ubojniach i przetwórniach mięsa wypadku związane są m.in. z nieprawidłową eksploatacją parku maszynowego

Przeprowadzone kontrole w ubojniach i zakładach przetwórstwa mięsa wskazują, że wypadki związane są z nieprawidłową eksploatacją parku maszynowego oraz organizacją stanowisk pracy - poinformował dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w...

Katalog jest w rozporządzeniu

- katalog inwestycji będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, które w procesie inwestycyjnym wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określony został w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przepisy te stanowią transpozycję załącznika I i II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Urządzenia do uboju zwierząt zostały wymienione w załączniku II pkt 7 lit. f przedmiotowej dyrektywy. Na poziomie prawodawstwa UE nie dookreślono dla tych urządzeń dodatkowych progów i kryteriów warunkujących ich kwalifikację. Oznacza to, że niezależnie od skali czy lokalizacji, tego typu inwestycje powinny być objęte analizą w zakresie ich potencjalnego wpływu na środowisko;

- zarówno na gruncie regulacji krajowych (par. 3 ust. 1 pkt 96 ww. rozporządzenia), jak i przepisów UE (załącznik II pkt. 7 lit. f ww. dyrektywy), instalacje do uboju zwierząt ujęte zostały w grupie przedsięwzięć, które nie podlegają obligatoryjnej ocenie oddziaływania na środowisko. Tak więc o tym, czy w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzana będzie ocena oddziaływania na środowisko, z którą związane jest m.in. sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, decyzje podejmie - przy udziale organów współuczestniczących - organ prowadzący postępowanie, którym w odniesieniu do tego typu inwestycji jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

ubój zwierząt w gospodarstwach, rolniczy handel detaliczny, MRiRW, KRIR

Ubój w gospodarstwach na mały handel. Potrzeba aż zmiany prawa UE?

Żeby rolnik mógł ubić kilka świń w gospodarstwie z przeznaczeniem na rolniczy handel detaliczny (RHD), potrzebna byłaby zmiana przepisów na poziomie Unii Europejskiej – wynika z pisma ministerstwa rolnictwa. To odpowiedź resortu...

Indywidualna analiza inwestycji

„Tym samym obowiązujące instrumenty prawne nie narzucają obligatoryjnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rzeźni. Inwestycje tego rodzaju są każdorazowo indywidualnie, z uwzględnieniem wielu czynników, w tym m.in. ich skali i lokalizacji, analizowane w zakresie potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko” – zaznacza w piśmie wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

Jednocześnie informuje, że propozycja MRiRW w przedmiocie wyłączenia rzeźni rolniczych w rozumieniu rozporządzenia z 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw, może zostać przeanalizowana w ramach przyszłych prac nad zmianą katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W piśmie z MRiRW zaznaczono, że GDOŚ nie dysponuje materiałami czy badaniami potwierdzającymi brak wpływu tego rodzaju inwestycji na środowisko.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu