Niewiele bagien zachowało charakter. Ich ochronę trzeba łączyć z rolnictwem

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-12-2022,8:05 Aktualizacja: 28-12-2022,8:06
A A A

W Polsce torfowiska zajmują 1,6 mln ha. 85 proc. z nich jest przesuszonych, a jedynie ok. 15 proc. zachowało charakter bagienny i potencjalne zdolności akumulacji torfu. To "twarde" dane wynikające z projektu "Strategii Ochrony Mokradeł w Polsce na lata 2022-2032".

Krzysztof Ciecióra, wiceminister rolnictwa w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie osuszania terenów bagiennych podkreśla, że resort dostrzega fakt nadmiernego odwodnienia gleb torfowych i innych gleb organicznych. Zauważa również, że właściwa gospodarka na glebach organicznych jest istotnym aspektem polityki klimatycznej.

wysychanie torfowisk, naturalne rezerwuary wody, mariusz lamentowicz

Torfowiska wysychają. To bardzo zły znak

Naukowcy przebadali historię ponad 30 torfowisk z różnych części Europy. Okazuje się, że większość z nich stopniowo wysycha, a proces ten trwa już od 300 lat. To zły znak, gdyż torfowiska są naturalnymi rezerwuarami wody oraz magazynami...

"W kontekście zmniejszania emisji CO2 należy wskazać rolę nawadniania torfowisk i mokradeł oraz gleb organicznych, dzięki któremu utrzymane i zwiększane są zasoby węgla w glebie. Należy jednak podkreślić, że tereny te pełnią bardzo często rolę m.in. pastwisk i łąk kośnych, zatem ważne jest zapewnienie, że działania związane z nawodnieniem pozwalają na zachowanie tradycyjnych funkcji rolniczych tych obszarów" - zaznacza polityk.

W zakresie działań w celu ochrony terenów bagiennych przed osuszaniem wskazuje m.in. na realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (II filar WPR) na lata 2014-2020 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, gdzie wspierane były praktyki rolnicze służące przywracaniu lub utrzymaniu tradycyjnego i ekstensywnego użytkowania cennych siedlisk (w tym torfowisk).

Beneficjenci otrzymują wsparcie za tradycyjne i przyjazne dla środowiska użytkowanie obszarów, na których znajdują się cenne siedliska, w tym łąki wilgotne czy torfowiska. W jego ramach zakazuje się tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących urządzeń melioracji wodnych (z wyjątkiem przypadków dotyczących dostosowania urządzeń do potrzeb związanych z utrzymaniem lub poprawą wartości przyrodniczej trwałego użytku zielonego).

Lubelska Izba Rolnicza , programy pomocowe dla gospodarstwa, PROW, Plan Strategiczny

Pomocowy absurd. Rolnik ma jednocześnie rozwijać i "zwijać" produkcję

Lubelska Izba Rolnicza zwraca uwagę na niespójność programów inwestycyjnych i rolno-środowiskowo-klimatycznych z PROW 2014-2020, z nowymi normami określonymi w rozporządzeniu unijnym oraz w rodzimym Planie Strategicznym WPR. W...

Jak zapewnia wiceszef resortu rolnictwa, od 2023 r. ochrona torfowisk będzie kontynuowana w Planie Strategicznym (PS) dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w ramach interwencji: Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 oraz Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000, w tym m.in. torfowisk.

Dodatkowa płatność retencyjna będzie przysługiwała w przypadku zalania lub podtopienia gruntu przez dany okres. Ocena stanu uwilgotnienia gruntu będzie oparta na monitoringu satelitarnym.

Istotnym elementem płatności bezpośrednich w ramach PS WPR 2023-2027 będą także dobrowolne dla rolników płatności, tzw. ekoschematy. Ich celem jest zachęcenie gospodarzy do realizacji praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu.

Jednym z ekoschematów będzie Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych. Celem interwencji będzie promowanie retencjonowania wody, które poprawia gospodarkę wodną, a także ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery (poprzez ograniczenie rozkładu materii organicznej), a także wpływa na zachowanie siedlisk hydrogenicznych.

Płatność przyznawana będzie rolnikom do określonych powierzchni TUZ, na których między 1 maja a 30 września danego roku, przez okres co najmniej 12 dni nastąpiło zalanie lub podtopienie, co będzie potwierdzane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

"Dodatkowo należy zauważyć, że torfowiska jako istotny element środowiska zostały potraktowane ze szczególną uwagą przez ustawodawcę w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych. Art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych stanowi, że ochrona gruntów rolnych polega m.in. na zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych. Natomiast wyłączenie z produkcji rolnej torfowisk na cele nierolnicze może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Osoba ubiegająca się o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji celem wydobywania torfów musi przedstawić m.in.: projekt rekultywacji torfowiska i termin jej zakończenia oraz ocenę wpływu eksploatacji torfowiska na środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej. Na podstawie tej dokumentacji możliwe jest sprawdzanie poprawności prowadzenia wszystkich etapów wyłączenia gruntów (torfowiska) z produkcji" - podsumowuje Krzysztof Ciecióra.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu