Łatwiej wrócić do rolniczego ubezpieczyciela

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-06-2022,8:05 Aktualizacja: 22-06-2022,8:10
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazuje na ważne zmiany dotyczące podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, obowiązujące od 15 czerwca.

Przede wszystkim, zgodnie z art. 5c Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, od 15 czerwca 2022 r. rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej) podlegają nadal temu ubezpieczeniu, pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania następujących aktywności:

RPO, KRUS, Ryszard Bartosik, PROW 2023-2027, ubezpieczenie w KRUS

Wymóg ubezpieczenia w KRUS zniknie? Resort odpowiada w sprawie dyskryminacji

Będą poszukiwane rozwiązania, które pozwolą uniknąć sygnalizowanych przez RPO wątpliwości. Planowane na lata 2023-2027 zakładają likwidację wymogu ubezpieczenia w KRUS - odpowiada MRiRW na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich. RPO...

  • pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy
  • pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych
  • pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych
  • pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy
  • odbywania służby zastępczej

"Rolnicy i domownicy, spełniający omówione wyżej warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w Kasie oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w Kasie" - przekazuje KRUS.

emerytury i renty rolnicze, KRUS, świadczenia dla rolników

KRUS podaje nowe progi dotyczące zawieszenia świadczeń

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu, powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Kwoty wynoszą odpowiednio: 70 proc. przeciętnego miesięcznego...

Druga istotna zmiana to umożliwienie rolnikom i domownikom jednocześnie "przywrócenia" do ubezpieczenia społecznego rolników za okresy przypadające przed 15 czerwca, za które zostali wyłączeni z tego ubezpieczenia decyzją Kasy w związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z wyżej wymienionych tytułów.

Taka operacja wymaga złożenia w jednostce organizacyjnej Kasy wniosku w tej sprawie w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie powyższych zmian, tj. od 15 czerwca do 15 grudnia 2022 r.

Rolniczy ubezpieczyciel zwraca ponadto uwagę na dwa inne aspekty zmian:

  • fakt podjęcia wyżej wymienionych aktywności należy zgłosić Kasie, gdyż może to mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainteresowanej, jak i członków jej rodziny zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia
  • rolnicy i domownicy w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają możliwości skorzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

    Rolnictwo bez tajemnic. Zamów prenumeratę miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" już dziś
Poleć
Udostępnij
Skomentuj