KRUS: zwolnienie ze składek, zasiłek opiekuńczy...

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-04-2020,8:00 Aktualizacja: 04-04-2020,21:00
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystosowała komunikaty o zwolnieniu z opłacania składek za drugi kwartał 2020 r., zasiłku opiekuńczym przysługującym z tytułu opieki nad dziećmi i przedłużeniu wypłat rent rolniczych i innych świadczeń.

Kasa potwierdziła - wynikające z przepisów mających łagodzić skutki kryzysu gospodarczego wywoływanego przez pandemię koronawirusa - zwolnienie osób objętych rolniczym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał. Będą one opłacone z budżetu państwa.

waloryzacja emerytur i rent rolniczych, krus, świadczenia, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Waloryzacja emerytur. KRUS podaje o ile

Od 1 marca w związku z coroczną waloryzacją wzrosła wysokość emerytur i rent rolniczych - informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jak zaznacza w komunikacie, chodzi o wszystkie emerytury i renty rolnicze przyznane do 29 lutego 2020 r....

Inna pomoc związana ze stanem epidemicznym jest przeznaczona dla rodziców, sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna.

Takim osobom przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Chodzi o opiekę nad pociechami do ukończenia 8 lat oraz tymi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy, który jest przyznawany na wniosek, wynosi za każdy dzień 1/30 kwoty emerytury podstawowej, wynoszącej od 1 marca dokładnie 972 zł 40 gr.

Kasa poinformowała ponadto o przedłużeniu o trzy miesiące wypłat: rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy, dodatków pielęgnacyjnych oraz świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Tarcza antykryzysowa, rolnictwo, przedsiębiorcy rolni, składki na krus

Tarcza antykryzysowa obejmuje rolników i przedsiębiorców rolnych

Zasiłek opiekuńczy na dzieci, zwolnienie z obowiązku opłacania składek do KRUS, zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych m.in. na podstawie przepisów o KRUS - to rozwiązania dla rolników w tarczy antykryzysowej....

Dotyczy to sytuacji, jeżeli termin ważności orzeczeń, na podstawie których przyznano prawo do ww. świadczeń, upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, albo przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dalszy okres musi zostać złożony przed upływem terminu ważności orzeczenia.

Jeśli w sprawie wydane zostało orzeczenie przez lekarza rzeczoznawcę Kasy, od którego wniesiono odwołanie lub zgłoszono zarzut wadliwości, to ważność poprzedniego orzeczenia nie zostanie przedłużona, a wypłata świadczenia nie jest realizowana do czasu wydania orzeczenia przez komisję lekarską KRUS.

Co istotne, decyzje dotyczące przedłużenia wypłaty świadczeń nie będą wydawane świadczeniobiorcom.

Jednocześnie rolniczy ubezpieczyciel zapewnił, że zgodnie z zapowiedziami rozpoczyna wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. trzynastej emerytury. Wszyscy uprawnieni emeryci i renciści otrzymają 1200 zł brutto.

Emeryt i rencista nie musi składać wniosku o dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, bowiem Kasa wypłaci je z urzędu w kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych (tj. 10, 15, 20 i 25).
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement