Jakie grunty będą kwalifikowane jako hektary do dopłat? Jest nowy projekt

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-02-2023,8:05 Aktualizacja: 14-02-2023,8:06
A A A

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary.

Jest to uzupełnienie do Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, które ma uwzględniać czynniki przyrodnicze oraz zabezpieczać przed przyznawaniem płatności bezpośrednich do gruntów, które nie stanowią kwalifikujących się hektarów.

kryterium uznawania gruntów nadających się pod uprawę, wypas zwierząt

Nie zmienią się kryteria uznawania gruntów nadających się pod uprawę

Kryteria uznawania gruntów za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy mają być analogiczne do obecnych. Do 31 lipca trzeba będzie przeprowadzić przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny mający na celu usuniecie niepożądanej...

Przede wszystkim za hektary kwalifikujące się, zgodnie z projektem, uznaje się "użytki rolne gospodarstwa, które w trakcie roku kalendarzowego, na który wnioskuje się o płatności bezpośrednie, są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej (…) lub są w przeważającej mierze wykorzystywane do jej prowadzenia".

W tym ostatnim aspekcie chodzi o to, że do kwalifikujących się hektarów należeć mogą też grunty, gdzie w jakiejś skali jest prowadzona działalność pozarolnicza, pod warunkiem, że są w przeważającym zakresie wykorzystywane do prowadzenia działalności stricte rolniczej.

Oczka wodne i zadrzewienia

Zgodnie z intencją prawodawcy unijnego, kwalifikujący się obszar nie będzie ponadto zmniejszony:

  • w wyniku wdrożenia określonych zasad warunkowości oraz ekoschematów w ramach płatności bezpośrednich, lub
  • jeżeli podlega niektórym wymogom unijnym dotyczącym ochrony środowiska, lub
  • gdy jest zalesiony w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich, w tym w ramach programów krajowych, lub
  • gdy są to obszary objęte niektórymi zobowiązaniami dotyczącymi odłogowania

grunt, ziemia, kowr

W resorcie rolnictwa o państwowych gruntach po wygaśnięciu dzierżawy

Rozdysponowanie gruntów powracających do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) z wygasających umów dzierżaw, było tematem rozmów ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka z zarządem Niezależnego Samorządnego Związku...

"Włączenie do kwalifikującego się hektara elementów chronionych w ramach warunkowości oznacza, że będzie obejmował drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne o powierzchni mniejszej niż 100 m kw. oraz rowy o szerokości nieprzekraczającej 2 m" - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Dodatkowo proponuje się włączyć do kwalifikującego się hektara:

  • oczka wodne inne niż oczka wodne podlegające obowiązkowi zachowania zgodnie z normą 8 dobrej kultury rolnej i zgodnie z ochroną środowiska o łącznej powierzchni nie większej niż 100 m kw.
  • zadrzewienia śródpolne o łącznej powierzchni nie większej niż 100 m kw.
  • rozproszone drzewa znajdujące się na użytkach rolnych, o ile ich liczba na hektar, innych niż drzewa owocowe, nie przekracza 100 sztuk i pod warunkiem, że nie utrudniają one w istotny sposób prowadzenia działalności rolniczej na działce

Krajobraz uwzględniony

Do tego autorzy projektu zaproponowali, aby do kwalifikującego się hektara włączane były nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty lub ściany tarasów ? o ile całkowita szerokość tych elementów nie przekracza 2 m.

"Włączenie do kwalifikującego się hektara zarówno oczek podlegających obowiązkowi zachowania zgodnie z normą 8 dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, jak i innych oczek o łącznej powierzchni nie większej 100 m kw. oznacza, że jako kwalifikujący się hektar mogą być uznane oczka o łącznej powierzchni do 200 m kw. pod warunkiem jednak, że powierzchnia żadnego z nich nie przekracza 100 m kw." - czytamy w uzasadnieniu.

Jak w nim podkreślono, jednocześnie warunków dotyczących rozproszenia drzew oraz ich liczby na hektar nie stosuje się w przypadku systemów rolno-leśnych, które mogą być uznane za kwalifikujący się hektar. Zgodnie z przepisami ustawy, systemy rolno-leśne to grunty orne i trwałe użytki zielone spełniające warunki przyznania pomocy, m.in. dotyczące liczby drzew na hektar, tj. od 150 do 250 drzew.

"Wybór powyższych elementów krajobrazu i uwzględnienie ich w projektowanym rozporządzeniu jest podyktowany funkcją, jaką pełnią w polskim krajobrazie i tym, że tradycyjnie stanowią element użytkowania ziemi w Polsce" - wskazano dalej w projekcie.

Przepisy będą na czas

Zgodnie z jego zapisami, użytki rolne, do których mogą zostać przyznane płatności bezpośrednie, powinny spełniać warunki uznawania za kwalifikujący się hektar od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do końca roku kalendarzowego lub do dnia zakończenia wykonywania działalności rolniczej, wskazanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, na tych użytkach.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 15 marca. Dzięki temu przepisy będą obowiązywały od pierwszego dnia terminu składania wniosków o przyznanie płatności za 2023 r.
 

Poleć
Udostępnij