Przepisy ustawy o OZE weszły w życie. Dotyczą m.in. klastrów energii i biometanu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
02-10-2023,8:40 Aktualizacja: 02-10-2023,8:45
A A A

Wsparcie odnawialnych źródeł energii zarówno na rynku energii elektrycznej jak i rynku ciepła, promocja klastrów energii, a także wykorzystania biometanu - przewidują przepisy nowelizacji ustawy o OZE, które w niedzielę wchodzą w życie.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) informuje, że 1 października w życie wchodzi nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wdraża przepisy unijnej dyrektywy RED II dotyczącej wsparcia OZE tak na rynku energii elektrycznej, jak i na rynku ciepła.

"Polityka klimatyczna UE jednoznacznie wyznacza kierunki zmian polskiej energetyki. Dążenie do maksymalnego ograniczenia emisyjności wymaga zdecydowanej zmiany miksu energetycznego i zastępowania źródeł węglowych zeroemisyjnymi oraz ‘zielonymi’" - wskazał prezes URE Rafał Gawin.

oze, odnawialne źródła energii, biogaz, biometan, wiatraki, ustawa

Projekt na rzecz OZE. W założeniach m.in. rozwój rynku biometanu

Zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii oraz dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w zakresie promowania stosowania OZE – to ma gwarantować przyjęty 25 kwietnia przez rząd projekt...

System taryf gwarantowanych

Urząd zwrócił uwagę, że choć dotąd obowiązujące przepisy zawierały ramowe regulacje dotyczące wsparcia zmodernizowanych instalacji OZE, to poprzez brak przepisów wykonawczych nie było możliwości ich skutecznego funkcjonowania. Dlatego też wchodząca w życie nowelizacja zmieniła prawo tak, by wytwórcy mogli realnie skorzystać z tych rozwiązań. Jak wyjaśniono, nowe prawo zawiera nową, rozszerzoną definicję modernizacji instalacji OZE, która przewiduje, że proces inwestycyjny może polegać zarówno na: odtworzeniu stanu pierwotnego lub zmianie parametrów użytkowych lub technicznych instalacji OZE, albo przekształceniu instalacji OZE w inny rodzaj instalacji OZE, z wyłączeniem przekształcenia w instalację spalania wielopaliwowego, albo przekształceniu jednostki wytwórczej niestanowiącej instalacji OZE w instalację OZE, z wyłączeniem przekształcenia w instalację spalania wielopaliwowego.

URE wyjaśnił, że nowela przewiduje objęcie instalacji zmodernizowanych wykorzystujących różne rodzaje biogazu, hydroenergię czy też biomasę dwoma systemami wsparcia. Po pierwsze jest to system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) dla instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW. Po drugie jest to system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium) dla instalacji OZE o mocy nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW.

Rozwiązania dla biometanu

Urząd przypomniał, że nowela pozwoli również na udział zmodernizowanych instalacji OZE w aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł OZE, przy czym dla wytwórców energii elektrycznej z instalacji zmodernizowanych nie przewidziano odrębnych aukcji. Mają oni uczestniczyć w aukcjach wspólnie z wytwórcami energii elektrycznej z nowych instalacji.

biogaz, biometan, ceny referencyjne, mkiś, projekt, rozporządzenie

MKiŚ proponuje 418 i 425 zł za MWh jako ceny referencyjne dla biometanu

Ministerstwo klimatu po raz pierwszy zaproponowało ceny referencyjne dla instalacji wytwarzających biometan: 418 zł za MWh dla biometanu z biogazu i 425 zł za MWh biometanu wytwarzanego z biogazu rolniczego. Projekt odpowiedniego...

Nowela przewiduje także nową formę pomocy - wsparcie operacyjne dla instalacji OZE, które wykorzystały już okres wsparcia. Chodzi np. o system dopłat do ceny rynkowej przez maksymalnie 10 lat. Przepisy w tej sprawie wejdą w życie 1 lipca 2025 r.

Nowelizacja - jak tłumaczy URE - przewiduje także rozwiązania mające stworzyć rynek biometanu w Polsce. Dzięki nowym przepisom biometan będzie mógł być wprowadzany do sieci gazowych, a także wykorzystywany w transporcie. Urząd wylicza, że w oprócz definicji biometanu, nowe przepisy regulują też kwestie: wsparcia, które obowiązywać będzie przez 20 lat, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2048 r., rejestru wytwórców biogazu, czy też usprawnień związanych z przyłączaniem instalacji wytwarzających biometan do sieci.

Nowelizacja ustawy o OZE ma również usprawnić działanie klastrów energii poprzez m.in. modyfikację definicji, wzmocnienie roli gmin i powiatów, określenie obszaru działania klastra. Urząd podkreślił, że istotnym elementem wprowadzonych zmian są przepisy ustanawiające realne wsparcie dla klastrów energii w postaci ulg w uiszczaniu opłat dystrybucyjnych, opłat związanych z systemami wsparcia OZE, wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywności energetycznej, które w założeniu mają przyspieszyć rozwój klastrów. Przypomniano, że warunkiem skorzystania z tych ulg będzie uzyskanie wpisu do rejestru klastrów prowadzonego przez prezesa URE oraz spełnienie minimalnych wymogów stawianych klastrowi energii co do zużycia energii z OZE, mocy zainstalowanej źródeł wytwórczych i magazynów energii oraz pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną własną produkcją.

Nowe przepisy mają także usprawnić działanie spółdzielni energetycznych, które funkcjonują na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Rozszerzony katalog gwarancji

URE wskazał, że nowela modyfikuje również przepisy z obszaru gwarancji pochodzenia. Rozszerzony został katalog gwarancji pochodzenia wydawanych przez prezesa URE o gwarancje wydawane dla biometanu, ciepła albo chłodu, wodoru odnawialnego, biogazu, biogazu rolniczego.

Nowelizacja reguluje również kwestie możliwości współdzielenia infrastruktury przyłączeniowej, czyli tzw. cable pooling. Urząd tłumaczy, że polega to na wykorzystaniu zabezpieczonych zdolności przesyłu energii, np. dla powstałej wcześniej elektrowni wiatrowej, do uruchomienia w tej samej lokalizacji (na tym samym przyłączu) elektrowni fotowoltaicznej.

oze, odnawialne źródła energii, raport, badanie, postawy ekologiczne, energetyka, energia

Około 80 proc. badanych Polaków uważa, że nasza energetyka powinna opierać się na OZE

Polska powinna inwestować w odnawialne źródła energii, wskazuje tak 79 proc. badanych - wynika z raportu "Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2023". 81 proc. uważa, że polska energetyka powinna opierać się na OZE. To o...

"Co istotne, nowa infrastruktura może należeć do tego samego lub różnych inwestorów. W tej sytuacji obie inwestycje współdzielą infrastrukturę energetyczną, a ich działanie jest bardziej zrównoważone pod względem profilu wytwarzania. Nowelizacja przewiduje współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej przez beneficjentów aukcyjnego systemu wsparcia oraz systemów FIT/FIP, z zastrzeżeniem, że wytwórca energii elektrycznej w instalacji planowanej do przyłączenia nie korzysta ani nie będzie korzystał z żadnego mechanizmu wspierającego wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych przewidzianych ustawą OZE" - wyjaśniono.

Nowe przepisy przewidują ponadto m.in. modyfikację systemu wsparcia ciepła wytwarzanego w instalacjach OZE, zmianę definicji hybrydowej instalacji OZE, monitorowanie umów typu PPA (Power Purchase Agreement), rozszerzenie zakresu obowiązków sprawozdawczych względem prezesa URE. 

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama