Co zawiera Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@agropolska.pl
26-04-2017,17:00 Aktualizacja: 26-04-2017,7:40
A A A

Przybliżamy najważniejsze zapisy Ogólnopolskiego Porozumienia Branżowego zawartego przez Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego i Związek Producentów Cukru w Polsce.

Porozumienie weszło w życie w dniu popisania (19 kwietnia br.) i zostało zawarte na czas nieokreślony. Nie wyłącza ono możliwości i skuteczności obowiązywania porozumień branżowych zawartych lub zawieranych przez producenta z cukru z regionalnymi związkami plantatorów buraka cukrowego lub plantatorami przez te związki reprezentowanymi. 

rynek cukru, produkcja cukru, uprawa buraka cukrowego, burak cukrowy, krzysztof jurgiel

Plantatorzy buraków porozumieli się z producentami cukru

W środę podpisane zostało Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe w sektorze cukru między Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego i Związkiem Producentów Cukru w Polsce. Dokument określa zasady współpracy między...

Umowa kontraktacji i skala przeliczeniowa

Projekt umowy kontraktacji na kolejny rok gospodarczy będzie przedstawiany przez producentów cukru regionalnym związkom działającym przy producencie cukru albo w ramach Komisji Mieszanej, przed przewidywanym terminem rozpoczęcia kontraktacji.

Treść umów będzie wypracowana pomiędzy obiema stronami. Mogą one podjąć odmienne ustalenia procedur opracowania treści umowy kontraktacyjnej.

Producent cukru zawrze umowy kontraktacji o treści wypracowanej z reprezentantami plantatorów. W razie gdyby w ciągu 2 miesięcy od dnia przedłożenia projektu umowy w dalszym ciągu niektóre jej zapisy pozostały nieuzgodnione producent cukru przedstawi plantatorom projekt umowy w ostatniej wersji przedstawionej przez producenta cukru, informując plantatora, że projekt nie został uzgodniony, przy czym ostateczna decyzja w sprawie zawarcia umowy w tej wersji należeć będzie do plantatora.

Witold Ferens, buraki, przymrozki, pole, Sahryń

Silne przymrozki zagrożeniem dla siewek buraków cukrowych

Na Zamojszczyźnie temperatura nad ranem 17 kwietnia spadła do minus 5-6 stopni C. To stanowiło poważne zagrożenie dla wschodzących buraków cukrowych. Rośliny są najbardziej wrażliwe na ujemną temperaturę podczas kiełkowania i w fazie...

W umowach zostaną ustalone indywidualnie dla każdego plantatora wiążące ilości buraków kontraktowanych oraz wiążący areał uprawy buraków kontraktowanych. Ustalenie areału nastąpi na podstawie plonów buraków osiąganych przez danego plantatora w ostatnich latach gospodarczych. Ilość buraków zostanie ustalona dla średniej zawartości cukru 16 proc.

Producent cukru zobowiązuje się odebrać wszystkie buraki pochodzące z areału uprawy określonego w umowie i na warunkach w niej określonych, chyba że uzgodnienia dokonane przez producenta cukru oraz przedstawicieli plantatorów będą odmienne.

W umowach kontraktacji zostanie zawarta skala przeliczeniowa, która umożliwi przeliczenie ilości buraków kontraktowanych przy jakości standardowej (wg zawartości cukru oraz przyjętej w umowie stracie wydatku) na ilość odpowiednią dla rzeczywistej jakości dostarczonych buraków. Przyjęta w umowie strata wydatku dla obliczania ilości kontraktowanych buraków dla rożnych zawartości cukru może być stała dla danej kampanii cukrowniczej lub wyliczana indywidualnie dla poszczególnych plantatorów.

buraki cukrowe, plantacja, czerwiec

Ranking odmian buraków cukrowych w 2016 roku

Krajan i Toleranza KWS – to odmiany buraków cukrowych, które wydały największy plon technologiczny cukru w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez COBORU w 2016 roku. Plon technologiczny cukru...

Materiał siewny

Plantator ma obowiązek stosować do siewu wyłącznie nasiona dostarczone przez producenta cukru lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Ilość nasion buraka cukrowego, którą plantator jest zobowiązany zakupić od producenta cukru lub wskazanej przez niego osoby trzeciej zostanie określona przez producenta cukru przy uwzględnieniu stosowanej przez plantatora techniki siewu.

Producent cukru ma prawo odmówić odebrania buraków, które zostały wyprodukowane z innych nasion.

Lista odmian buraków cukrowych, które może uprawiać plantator będzie konsultowana odrębnie dla każdego producenta cukru z reprezentantami plantatorów.

Jakość buraków

Minimalna zawartość cukru w burakach wynosi 14 proc. Dostarczane buraki muszą odpowiadać wymogom obowiązującej u danego producent cukru instrukcji odbioru buraków cukrowych. Producent cukru nie musi odbierać buraków, które nie spełniają tych wymogów. Producent cukru i plantator mogą jednak ustalić warunki zakupu takich buraków odrębnie i niezależnie od zawartej umowy kontraktacji.

Jakość wewnętrzna buraków, w tym w szczególności zawartość cukru, będzie określana w laboratorium wskazanym przez danego producenta cukru.

plantatorzy, Radymno, Suedzucker, cukier, buraki cukrowe

Posłowie apelują do ministra rolnictwa o wsparcie rolników

Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz oraz europoseł Tomasz Poręba zwrócili się do ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela z prośbą o podjęcie niezbędnych działań mających na celu zmianę treści Regionalnego Porozumienia Branżowego oraz...

Zewnętrzna jakość buraków będzie oceniania zgodnie z obowiązującą u danego producenta cukru instrukcją odbioru buraków. Osoby upoważnione przez związek plantatorów mają prawo kontroli, czy ocena wewnętrzna i zewnętrznej jakości dostarczonych buraków odbywa się zgodnie z instrukcją odbioru buraków.

Producent cukru oraz związek plantatorów mają prawo w każdym czasie i bez konieczności uzyskiwania zgody plantatora dokonać inspekcji każdej plantacji buraków cukrowych, w tym pobrania prób buraków.

Konsultacje w sprawie rozpoczęcia dostaw

Producent cukru będzie zobowiązany do skonsultowania ze związkiem plantatorów, odrębnie dla każdej kampanii cukrowniczej, planowanej daty rozpoczęcia dostaw buraków. Rozłożenie w czasie oraz normy czas trwania dostaw będą, z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych konsultacji, ustalane indywidualnie dla każdego plantatora, przy czym uzgodnione dla danego plantatora miejsca odbioru buraków dla danego roku gospodarczego  będą mogły się różnić od miejsc, jakie były uzgodnione w poprzednim roku gospodarczym.

repolonizacja cukrowni, cukier, buraki cukrowe, Krzysztof Jurgiel, ministerstwo rolnictwa

Minister rolnictwa nie wyklucza repolonizacji cukrowni

Plantatorzy buraków cukrowych głośno skarżą się na działania niemieckiego koncernu Suedzucker, który narzuca im podpisywanie bardzo niekorzystnych umów kontraktacyjnych. Zwrócili się o pomoc do Urzędu Ochrony Konkurencji...

Premie za przedterminowe lub opóźnione dostawy

W przypadku dostarczenia do producenta cukru w danej kampanii cukrowniczej buraków w ramach dostaw realizowanych przed lub po określonej w umowie dacie, przysługuje plantatorowi odpowiednio albo prawo do premii za wcześniejsze dostawy i premii za późniejsze dostawy w kwocie określonej w umowie albo prawo do odpowiedniej korekty ceny zgodnie z indeksem ustalonym w umowie.

Wysłodki

W umowie kontraktacji plantator i producent cukru uzgodnią, że zobowiązanie producenta cukru w zakresie należnych wysłodków będzie wypełnione poprzez:

  • wydanie plantatorowi za każdą dostarczoną tonę buraków 0,5 tony prasowanych wysłodków świeżych w przeliczeniu na zawartość 10 proc. suchej masy. Rzeczywista zawartość suchej masy w prasowanych wysłodach świeżych będzie każdorazowo uzależniona od technicznych możliwości producenta cukru,
  • zapłatę plantatorowi przez producenta cukru kwoty wyrównawczej określonej na stałym poziomie lub wyliczonej z uwzględnieniem sposobu i możliwości zagospodarowania wysłodków przez producenta cukru,
  • wydanie plantatorowi części wysłodków sprasowanych, suszonych lub suszonych i melasowanych.

Cukrownia Ropczyce

Suedzucker nie nadużywa pozycji dominującej

To główne stwierdzenie, które znalazło się w odpowiedzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na skargę jednego z plantatorów na działania koncernu. Skarżący podnosił, że koncern wykorzystując zniesienie...

Nieodebranie wysłodków przez plantatora będzie uprawniało producenta cukru do ich zagospodarowania we własnym zakresie, w tym do sprzedania lub darowania osobie trzeciej, wykorzystania na własne potrzeby, utylizacji lub do dostarczenia plantatorowi w dowolnym terminie, na koszt i ryzyko plantatora. Nie będzie to uprawniało plantatora do domagania się od producenta cukru zapłaty.

Zasady pobierania próbek i metod oznaczania wagi

W umowach kontraktacji, stosownie do uzgodnień dokonanych ze związkiem plantatorów, stosowane są warianty zasad dotyczących pobierania próbek, w tym dopuszczalność pobierania takich próbek na innym etapie niż w momencie odbioru i metod oznaczania wagi brutto, tary i zawartości cukru.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu