Minister Szyszko szykuje kolejną rewolucję

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-09-2017,12:50 Aktualizacja: 08-09-2017,13:03
A A A

Będą duże zmiany w administracji związanej z ochroną przyrody. Wraz z początkiem przyszłego roku ma zostać uruchomiona Dyrekcja Ochrony Środowiska, która skonsoliduje 17 obecnych państwowych jednostek budżetowych.

Chodzi o Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, stanowiących podstawę systemu ochrony przyrody. Urzędy te zajmują się m.in. oceną oddziaływania inwestycji, w tym tych rolniczych, na środowisko.

Resort środowiska postanowił wprowadzić zmiany w tej administracji. Nie będą one dotyczyć kompetencji, lecz kwestii obsługi poprzez - jak zapewniają twórcy reformy - uproszczenie struktury organizacyjnej.

puszcza białowieska, wycinka puszczy białowieskiej, jan szyszko, ministerstwo środowiska, przyroda

Polska ewenementem na świecie pod względem stanu przyrody

Polska jest ewenementem nie tylko w skali Europy, ale i świata pod względem stanu środowiska przyrodniczego - ocenił Jan Szyszko, minister środowiska w referacie odczytanym w  Zwierzyńcu na Lubelszczyźnie. Referat został odczytany przez...
Założenia te zawarto w będącym w fazie opiniowania projekcie nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody.

I tak, powstać ma Dyrekcja Ochrony Środowiska (DOŚ), będąca państwową jednostką budżetową. "Proponuje się, aby w skład DOŚ wchodziła centrala (jako urząd obsługujący GDOŚ) i oddziały regionalne (jako urzędy obsługujące RDOŚ)" - czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy.

Ma się to przyczynić do oszczędności w funkcjonowaniu tych jednostek ze względu na konsolidację na poziomie dyrekcji ochrony środowiska wszystkich procesów pomocniczych - przede wszystkim obsługi finansowej i kadrowej, zarządzania majątkiem, remontów i inwestycji, zamówień publicznych, obsługi informatycznej, audytu czy spraw z zakresu BHP.

ocieplenia klimatu, owady, nauka, SGGW, owady w lasach, kornik drukarz

Zmiana klimatu postępuje. Najlepiej wiedzą o tym owady

Owady bardzo szybko przystosowują się do zmian występujących w środowisku. Zdarza się, że zauważają coś, czego my jeszcze mimo całej wiedzy i technologii nie dostrzegamy. Czego można dowiedzieć się, obserwując te zwierzęta? Okazuje się, że mają nam...
"Przeniesienie spraw kadrowych i finansowych z poszczególnych RDOŚ na poziom centrali DOŚ pozwoli na wykorzystanie efektu skali i przesunięcie części etatów przeznaczonych dotychczas do wykonywania zadań związanych z obsługą kadrową i finansową do wykonywania ustawowych zadań RDOŚ, w szczególności do prowadzenia postępowań administracyjnych, co z kolei powinno przełożyć się na sprawniejsze działanie DOŚ i szybsze wydawanie decyzji administracyjnych" - napisano w uzasadnieniu.

Istotna zmiana dotyczy także właściwości terytorialnych. Obecnie każdy RDOŚ "zarządza" w jednym województwie. Zdaniem autorów nowej ustawy rozwiązanie takie nie uwzględnia sytuacji, w której obszarowe formy ochrony przyrody (np. rezerwaty przyrody lub obszary Natura 2000) znajdują się na terenie dwóch lub więcej województw.

"Za racjonalne należy uznać rozwiązanie, kiedy jeden RDOŚ odpowiedzialny jest za cały obszar chroniony. Z tego względu projektowana ustawa zakłada odejście od sztywnego podziału właściwości miejscowej RDOŚ związanej z podziałem na województwa na rzecz dostosowania tej właściwości do uwarunkowań przyrodniczych. Proponuje się, aby terytorialny zasięg działania, liczbę oraz siedziby RDOŚ określał w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając przy tym potrzebę właściwej organizacji wykonywania zadań" - wskazano w uzasadnieniu.

śmieci w lecie, zaśmiecanie, grzywna za śmieci, Lasy Państowe, zagrożenie dla przyrody

Góry śmieci w lasach. Polacy nadal bezmyślnie niszczą przyrodę

Ponad tysiąc załadowanych po brzegi wagonów kolejowych - tyle zajęłyby śmieci, które trzeba co roku usuwać z polskich lasów. Serwis informacyjny Lasów Państwowych jako jeden z ostatnich przykładów zaśmiecania...
Jeśli chodzi o kadry, obecni pracownicy RDOŚ i GDOŚ staną się pracownikami odpowiednio centrali albo oddziałów regionalnych DOŚ, chyba że przed upływem 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo odmówią oni przyjęcia tych warunków.

Do ustawy wprowadzono wymagania dla pracowników DOŚ oraz określono kryteria, jakimi będzie obowiązany kierować się dyrektor generalny DOŚ przy wyborze pracowników. Będą nimi posiadanie wykształcenia i wiedzy niezbędnej dla zapewnienia należytego wykonywania zadań.

Ważna będzie też "ocena dotychczasowego przebiegu pracy, przy której dokonywaniu oceniający będzie brał pod uwagę postawę pracownika, jego zaangażowanie w postępy w pracy oraz terminowe wykonywanie zadań".

Poleć
Udostępnij