Ustawa przestrzenna już jest. Zakończy zwalczanie rolników na wsiach?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-04-2022,9:20 Aktualizacja: 29-04-2022,12:38
A A A

Rozpoczęły się konsultacje nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowanej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Urzędnicy wskazywali ją jako remedium na problemy rolników z napływowymi mieszkańcami wsi.

O skargach na hałasy, pyły czy zapachy z produkcji rolniczej oraz blokowanie inwestycji w gospodarstwach ze strony przede wszystkim nowych mieszkańców wiosek pisaliśmy wielokrotnie.

Izba Rolnicza w Opolu, Anna Gembicka, strefy rolnictwa, konflikty na wsiach

Nowi mieszkańcy wsi wojują z rolnikami. Specjalne strefy rozwiążą problem?

Wyznaczanie odrębnych stref związanych wyłącznie z produkcją rolniczą - to jedna z propozycji resortu rolnictwa do projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Temat coraz częstszych konfliktów między nowymi,...

Były też przedmiotem wielu wystąpień rolników i ich zrzeszeń do władz. W ostatnich odpowiedziach urzędnicy wskazywali, że nowa ustawa przestrzenna da narzędzia do kontrolowania i ograniczania rozlewania się zabudowy mieszkaniowej na tereny wiejskie czy stricte tereny produkcji rolnej.

Ustawa trafiła wreszcie do uzgodnień i konsultacji (jest dostępna tutaj) i ma być przyjęta jeszcze w tym roku. Przewidziana w niej reforma planowania przestrzennego ma zostać sfinansowana ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

- Na reformę planowania przestrzennego z prawdziwego zdarzenia czekamy już od kilkunastu lat. Dlatego dopracowane na etapie szerokich prekonsultacji przepisy poddajemy teraz formalnym konsultacjom społecznym i uzgodnieniom międzyresortowym, aby wspólnie z zainteresowanymi środowiskami wypracować finalny projekt. Naszym celem jest zwiększenie elastyczności i integralności systemu, uproszczenie procedur oraz poprawa ładu przestrzennego kraju - powiedział Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii.

drogi lokalne, NIK, ARiMR, rozwój obszarów wiejskich

Kiepskie drogi lokalne ograniczają rozwój wsi. NIK podaje wnioski

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na brak ogólnokrajowych, szczegółowych danych dotyczących stanu technicznego dróg lokalnych. Nie pozwala to oszacować potrzeb w zakresie ich modernizacji i budowy. Dane mają jedynie...

Jak wylicza jego resort, najważniejsze rozwiązania w ustawie obejmują:

1. Wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego - planu ogólnego gminy, który będzie uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy (z wyłączeniem terenów zamkniętych), w randze aktu prawa miejscowego. Ustalenia zawarte w planie ogólnym będą wiążące zarówno dla planów miejscowych, jak i dla decyzji o warunkach zabudowy. Plan ułatwi gminom kreowanie polityki przestrzennej. Był już wcześniej wskazywany przez resortowych urzędników jako narzędzie, dzięki któremu będzie możliwe chronienie stref produkcji rolnej.

2. Uchylenie przepisów w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zasady realizacji polityki przestrzennej będą ustalane w planie ogólnym gminy - zwięzłym dokumencie o krótkiej liście ustaleń.

3. Wprowadzenie nowego aktu planowania przestrzennego - zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI), będącego formą planu miejscowego, który zastąpi i znacznie zmodyfikuje rozwiązania tzw. specustawy mieszkaniowej. To rozwiązanie dotyczy dowolnych inwestycji, nie tylko mieszkaniowych.

konflikty na wsi, miastowi kontra rolnicy, małopolska izba rolnicza, napływowi mieszkańsy wsi

Oswajają z rolnictwem nowych mieszkańców wsi. Konflikty są zbędne

Czym zajmują się rolnicy, dlaczego czasem z gospodarstw brzydko pachnie i czemu kombajn pracuje wieczorem - taką wiedzę mają zdobywać napływowi mieszkańcy małopolskich wsi i ci zamierzający dopiero nimi zostać. Małopolska Izba Rolnicza opracowała i...

4. Zmiany w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, które powodują niekontrolowane rozlewanie się zabudowy. Mają m.in. przeciwdziałać lokalizowaniu zabudowy "w szczerym polu", co często wymusza na gminach dodatkowe inwestycje związane z komunikacją czy infrastrukturą społeczną i techniczną. Zgodnie z intencją ustawodawcy z 2003 roku decyzje WZ miały być wykorzystywane sporadycznie, a stały się zjawiskiem powszechnym, powodując chaos przestrzenny. Stąd proponowany przepis o powiązaniu wydawania decyzji z położeniem na obszarze uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy oraz wymogiem zgodności z planem ogólnym w zakresie funkcji zabudowy oraz parametrów i wskaźników urbanistycznych.

5. Zmiany w przepisach dotyczących procedury, które mają na celu uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procesu sporządzania aktów planowania przestrzennego. Z danych MRiT wynika, że prawie 1/3 planów miejscowych jest procedowana ponad 3 lata. Resort chce to zmienić poprzez wprowadzenie trybu uproszczonej procedury planistycznej w konkretnych przypadkach, umożliwienie równoczesnego prowadzenia procedur dla różnych aktów oraz ograniczenie konieczności powtarzania konsultacji społecznych.

6. Wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego jako systemu teleinformatycznego. System ma być źródłem informacji i danych (m.in. dokumenty powstające w trakcie sporządzania aktów planistycznych, raporty z konsultacji społecznych, decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym, rozstrzygnięcia organów nadzoru). Rejestr będzie bazował na danych przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Będzie to nieodpłatny, dostępny dla wszystkich zainteresowanych, zintegrowany system. Przepisy dotyczące rejestru zaczną obowiązywać od 2026 roku, co pozwoli urzędom gmin na przygotowanie się do zmiany.
 

Poleć
Udostępnij