Usługi rolnicze, usługi leśne. Na wsiach będą nowe możliwości

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-02-2022,8:05 Aktualizacja: 03-02-2022,8:10
A A A

Poszerzenie rodzaju świadczonych usług o usługi leśne, możliwość wnioskowania o pomoc na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych oraz w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych - to nowości w projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" (w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej") objętego PROW 2014-2020 trafił do konsultacji społecznych i opiniowania.

doradztwo rolnicze, nik, najwyższa izba kontroli, tomasz chróstny

NIK: resort nie kontrolował usług doradztwa rolniczego

Środki na działania statutowe jednostek doradztwa rolniczego w latach 2016-2018 były wystarczające i zostały prawidłowo wykorzystane, ale MRiRW nie kontrolowało jakości i przydatności udzielanych usług doradczych - oceniła w raporcie NIK. System...

Przede wszystkim obecnie pomoc przyznaje się, jeżeli wykonanie zakresu rzeczowego operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi m.in. nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Ze względu na planowane przedłużenie wdrożenia tego poddziałania o 2 lata w związku z tzw. okresem przejściowym konieczne jest przesunięcie ostatecznych terminów. Zaproponowano więc wydłużenie ostatecznej daty na zakończenie realizacji operacji do 30 czerwca 2025 r.

Druga istotna zmiana dotyczy poszerzenia rodzaju świadczonych usług o usługi leśne, jak również poszerzenia zakresu świadczonych usług związanych ze stricte rolnictwem.

"Poszerzenie rodzaju typu operacji o świadczenie usług leśnych ma na celu umożliwienie uzyskania wsparcia na zakup nowych maszyn leśniczych. Propozycja ta wychodzi naprzeciw postulatom Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej skierowanym do MRiRW. Firmy świadczące usługi leśne dysponują w ogromnej mierze starymi, zużytymi maszynami. Zakup nowoczesnych urządzeń wpłynie na poprawę ochrony środowiska. Prywatne firmy leśne, tzw. Zakłady Usług Leśnych (ZUL), to przeważnie przedsiębiorstwa działające przede wszystkim na obszarach wiejskich. Wspieranie takich przedsiębiorstw jest istotnym elementem polityki rozwoju obszarów wiejskich" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

spółki wodne, dotacje, łódź

Spółki wodne z dotacjami na konserwację rowów

Promesy na dotacje przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem urządzeń wodnych wręczył przedstawicielom spółek wodnych z województwa łódzkiego tamtejszy wojewoda Tobiasz Bocheński. Przekazanie dokumentów nastąpiło w...

Jak w nim dalej zaznaczono, ze względu na to, że poszerzenie rodzaju typu operacji o usługi leśne w ramach poddziałania ukierunkowane będzie na przedsiębiorstwa, które już świadczą te usługi na obszarach wiejskich, o wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa, które świadczą usługi co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Inwestycje będą obejmować koszty związane z zakupem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn lub urządzeń.

"Ponadto w ramach operacji polegających na świadczeniu usług związanych z rolnictwem możliwe będzie ubieganie się o pomoc w ramach świadczenia dotychczasowych usług wspomagających produkcję roślinną lub wspomagających chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, lub następujących po zbiorach, na rozwój działalności gospodarczej, którą wnioskodawca prowadzi przez co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy" - wskazują autorzy projektu rozporządzenia.

Wnioskodawca w ramach usług rolniczych będzie mógł ponadto wnioskować o pomoc na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych oraz w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych w ramach Rolnictwa 4.0.

Copa-Cogeca, Europejski Zielony Ład, FBZPR, Norbert Lins, Pascal Canfin

Copa-Cogeca domaga się od KE oceny wpływu Zielonego Ładu na rolnictwo

Komisja Europejska wyznaczyła nowe zasady wspólnej polityki rolnej bez rozważenia ich konsekwencji. Copa-Cogeca po raz kolejny domaga się od Brukseli opracowania oceny wpływu Zielonego Ładu na europejskie rolnictwo - informuje FBZPR....

Usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych będą mogły być świadczone m.in. dla spółek wodnych oraz ich związków, co pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania przez nie w odpowiednim stanie urządzeń melioracji wodnych.

Spółki wodne są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Ich członkami są rolnicy, a więc to oni ostatecznie korzystają z usług świadczonych przez przedsiębiorców będących beneficjentami tego poddziałania.

"W celu umożliwienia aplikowania o pomoc większemu gronu potencjalnych beneficjentów i dzięki temu zwiększeniu oferowanych usług w przedmiotowym zakresie wsparcia nie będzie miał zastosowania wymóg spełnienia dwuletniego okresu prowadzenia działalności gospodarczej przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy" - brzmi uzasadnienie.

Tak samo będzie w przypadku świadczenia usług w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych (Rolnictwo 4.0). Premiowane będą tu operacje w następujących obszarach tematycznych: ograniczenie zużycia środków ochrony roślin, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, nowoczesne zarządzanie stadem zwierząt.

Beneficjentami będą mogły być podmioty, również z branży IT, mające doświadczenie w tym zakresie i rozwijające działalność usługową na obszarach wiejskich, jak również podejmujące taką działalność usługową po raz pierwszy.

Do tego wszystkiego wsparcie usług związanych z rolnictwem i leśnictwem resort proponuje poszerzyć również o te w zakresie mycia i dezynfekcji budynków inwentarskich, hal do produkcji rolniczej oraz urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych i leśnych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu