Ptaki stołują się na polach. Co można z nimi zrobić?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-09-2022,15:15 Aktualizacja: 28-09-2022,15:15
A A A

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego przekazało wyjaśnienia dotyczące możliwości płoszenia ptaków, które wyjadają zwłaszcza zasiewy na polach.

Na wielokrotnie przez nas opisywane wnioski rolników o objęcie państwowymi odszkodowaniami niszczycielskiej działalności ptaków odpowiedzi z resortu środowiska były zawsze takie same.

odszkodowania za straty wyrządzane przez ptaki, ptaki na polach, Adam Guibourgé-Czetwertyński

Odszkodowania za wyjadanie upraw przez ptaki? Ministerstwo nadal na "nie"

Resortowi urzędnicy ciągle przywołują te same argumenty przeciw wprowadzeniu odszkodowań państwowych za działalność dzikich ptaków. Jednocześnie wskazują na możliwość starania się o uzyskanie wieloletniego zezwolenia na odstępstwo od...

W ocenie urzędników nie da się tego zrealizować, bo szkody wyrządzane przez ptaki - wyjaśniając najkrócej - trudno rzetelnie oszacować, gdyż są widoczne przez krótki czas, a dodatkowo ptaki są wyjątkowo mobilne.

Za każdym razem wskazywano jedynie na możliwości m.in. umyślnego płoszenia i niepokojenia, na które zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (uop) może zezwolić regionalny dyrektor ochrony środowiska. Teraz ministerstwo wyjaśnia, jak się do tego formalnie zabrać.

"Powyższa derogacja w stosunku do gatunków ptaków jest wydawana po spełnieniu trzech przesłanek tj.: braku rozwiązań alternatywnych (1), jeżeli działania nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących chronionych populacji gatunków zwierząt (2) oraz jeżeli spełniona jest przynajmniej jedna z przesłanek indywidualnych, tj. np. zapobieganie szkód w zbożach (3)" - czytamy w piśmie MKiŚ.

Zezwolenie wydawane jest na wniosek zawierający odpowiednio (art. 56 ust. 6 uop):

ptaki na obszarach wiejskich, modernizacja gospodarstw, Zuzanna Rosin

Modernizacja gospodarstw wypędziła ze wsi ptaki

Polskie wsie od lat zmieniają się na wielką skalę. Postępuje intensyfikacja rolnictwa, znana już dobrze z negatywnego wpływu na bioróżnorodność. Za spadek liczby ptaków we wsiach - ale i na polach - odpowiada w dużej mierze...

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy
  • cel wykonania wnioskowanych czynności
  • opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie
  • nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje
  • liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia
  • wskazanie sposobu, metody i stosowanych urządzeń do chwytania, odławiania lub zabijania zwierząt albo sposobu zbioru roślin i grzybów lub sposobu wykonania innych czynności, na które może być wydane zezwolenie, a także miejsca i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń
  • wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta

"Rolnicy mogą wnioskować o kilkuletnią derogację m.in. w zakresie umyślnego płoszenia i niepokojenia, zaś okres na jaki regionalni dyrektorzy ochrony środowiska wydadzą derogację będzie uzależniony od analizy materiału dowodowego i spełnienia ww. przesłanek. Zauważyć również należy, że pozwolenia te nie mają charakteru nakazowego. Wnioskodawca może więc wykorzystać ewentualną, udzieloną derogację w całości lub w części, jednak nie ma takiego obowiązku" - zwraca uwagę resort.

Co istotne, zgodnie z przepisami, nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie wydawane osobom fizycznym na działania związane z płoszeniem i miejscowym ograniczaniem populacji gatunków zwierząt, wyrządzających szkody w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, nieobjętych odszkodowaniem Skarbu Państwa.

Przykładowy wniosek o udzielnie derogacji można znaleźć tutaj.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!