Ministerstwo zapowiada skuteczniejszą ochronę gruntów przed odrolnieniami

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
16-11-2021,18:20 Aktualizacja: 16-11-2021,18:27
A A A

Prowadzone są prace nad nowelizacją Ustawy o ochronie gruntów rolnych, która umożliwi skuteczniejszą ochronę ziemi o najwyższej wartości produkcyjnej - zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

To odpowiedź na opisywany przez nas wniosek samorządu rolniczego w sprawie objęcia szczególną ochroną dobrych klas ziemi rolnej (I-III klasa).

odrolnianie ziemi, krir, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Łatwe odrolnianie gruntów? KRIR mówi stanowcze "nie"

Krajowa Rada Izb Rolniczych w piśmie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi wyraziła stanowczy sprzeciw wobec zamiaru zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Chodzi o zmiany w ustawie dotyczące zwolnień z opłat gruntów...

"Postępujące inwestycje w Polsce coraz bardziej wchodzą w tereny rolnicze. Raz wydanie zgody na odrolnienie gruntów dobrej klasy bonitacyjnej nigdy nie przywróci tych gruntów do produkcji rolnej" - brzmiała argumentacja wnioskodawców.

Resort podkreśla, że zgonie z Ustawa o ochronie gruntów rolnych (u.o.g.r.l.) oraz z przepisami procedury planistycznej zawartej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, minister na wniosek wójta (burmistrza) w drodze decyzji administracyjnej rozstrzyga co do zasadności przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze pod warunkiem, że stanowią użytki rolne klas I-III, położone na obszarach wiejskich.

"Mając na uwadze ogólne zasady przeznaczania na cele nierolnicze gruntów rolnych, należy podkreślić, że celem u.o.g.r.l. jest ich ochrona zarówno ilościowa, jak i jakościowa, po to aby zachować zwartą rolniczą przestrzeń produkcyjną, w szczególności gruntów o najwyższej bonitacji, tj. klas I-III. Ochrona ilościowa polega na ograniczaniu ich przeznaczenia na cele nierolnicze. Natomiast ochrona jakościowa polega na przeznaczaniu na cele nierolnicze w pierwszej kolejności gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku innych gruntów o najniższej przydatności produkcyjnej, tj. klas IV-VI. Z unormowań tych jednoznacznie wynika, że na cele nierolnicze powinny być wykorzystywane przede wszystkim nieużytki" - przekazuje ministerstwo.

grunty rolne, działalność nierolnicza

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych przyjęta z poprawkami

Senat poparł poprawki do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ustawa ma ułatwić podejmowanie działalności nierolniczej na gruntach rolnych.   Izba wyższa parlamentu poparła wprowadzenie do ustawy poprawek,...

Zastrzega jednocześnie, że zasada ta nie ma charakteru bezwzględnego, ponieważ ustawodawca wskazał również, że w razie braku nieużytków można na cele nierolnicze przeznaczać inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej, czyli w kolejności grunty rolne następujących klas bonitacyjnych: VI, V, IVa, IVb i dopiero w ostateczności grunty wyższych klas: IIIa, IIIb, II i I. Minister, jako organ właściwy w zakresie ochrony gruntów rolnych, rozpatruje wnioski tylko z punktu widzenia zasadności ochrony gruntów rolnych najwyższej wartości oraz utrzymania zwartości przestrzeni rolniczej przed zainwestowaniem.

"Podkreślenia wymaga, że minister wyraża zgodę do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja ministra odnosi się jedynie do gruntów rolnych klas I-III, przewidzianych w projekcie planu na cele nierolnicze, a nie do całego obszaru zagospodarowania przestrzennego, w granicach którego występują również nieużytki, grunty niższych klas bonitacyjnych oraz tereny już zagospodarowane na cele nierolnicze w ramach wcześniej obowiązujących planów" - zaznacza resort rolnictwa.

Jak przypomina, o zmianie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów, które w procedurze opracowywania planu miejscowego nie wymagają uzyskania zgody ministra, w myśl u.o.g.r.l. (grunty rolne niższych klas bonitacyjnych IV-VI) decyduje rada gminy, podejmując uchwałę w sprawie uchwalenia planu miejscowego. Nie mają zatem w tym przypadku zastosowania m.in. przepisy dotyczące obowiązku uzyskiwania zgody ministra rolnictwa.

Urzędnicy zapewniają, że aktualnie prowadzone są prace nad nowelizacją u.o.g.r.l., która umożliwi skuteczniejszą ochronę gruntów rolnych o najwyższej wartości produkcyjnej.

"Należy jednak zauważyć, że zgodnie z obowiązującą u.o.g.r.l., zmiana przeznaczenia najlepszych gruntów klas I-III jest możliwa, ale tylko w sytuacji, gdy władze gminy wykażą w treści wniosku, że nie ma innej sposobności rozwoju zabudowy o charakterze nierolniczym na gruntach słabszych klas bonitacyjnych, czy na gruntach rolnych już na te cele przewidzianych lub też wnioskowane grunty stanowią jedynie niewielkie enklawy wśród istniejącej zabudowy nierolniczej" -  podsumowuje ministerstwo.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj