Prezydent podpisał ustawę o OZE

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: k.perkowska I perkowska@apra.pl
11-03-2015,16:05 Aktualizacja: 12-03-2015,5:25
A A A

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 11 marca ustawę o odnawialnych źródłach energii. Wprowadza ona radykalne zmiany w systemie wsparcia dla OZE, a także ustanawia po raz pierwszy system taryf gwarantowanych dla prosumentów.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom posłów Platformy Obywatelskiej, że ustawa o OZE może trafić do Trybunału Konstytucyjnego, prezydent zdecydował się ją podpisać. Nowy akt prawny został uchwalony przez Sejm 20 lutego po kilku latach oczekiwań i burzliwych sporów na temat poszczególnych rozwiązań, m.in. nowego systemu aukcyjnego, który zastąpi dotychczasowe zielone certyfikaty.

Ustawę przyjęto większością głosów PSL, PiS, SLD, TR i posłów niezrzeszonych. Odrzucili oni zmiany proponowane przez Senat i utrzymali wcześniejszą poprawkę wprowadzającą taryfy gwarantowane dla prosumentów, czyli producentów i konsumentów energii elektrycznej w mikroinstalacjach. Za jej odrzuceniem była tylko PO i dwóch posłów niezrzeszonych, popierający stanowisko dużych koncernów energetycznych sprzeciwiających się od dawna rozwijaniu tzw. energetyki obywatelskiej.

Według wyliczeń Ministerstwa Gospodarki, zmiana systemu wsparcia z zielonych certyfikatów na aukcje ma być tańsza dla budżetu państwu rocznie o ponad 7 mld.

***

Informacja Kancelarii Prezydenta w sprawie ustawy z 20 lutego 2015 r.

o odnawialnych źródłach energii.

Celem ustawy z dnia 20 lutego o odnawialnych źródłach energii (zwanej dalej ustawą o odnawialnych źródłach energii lub ustawą o OZE) jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Akt prawny rangi ustawowej, który dotyczyłby wyłącznie szeroko pojętej problematyki energetyki odnawialnej, umożliwi kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia w energię odbiorców końcowych, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze. Przyrost liczby oddawanych do użytkowania nowych instalacji odnawialnego źródła energii przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy.

W celu wdrożenia zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej z OZE, ze szczególnym uwzględnieniem generacji rozproszonej, opartej o lokalne zasoby OZE, ustawa m.in. wprowadza instytucję sprzedawcy zobowiązanego, określa mechanizmy przeciwdziałania nadpodaży świadectw pochodzenia, określa zasady monitorowania i ustalenia średniej ważonej ceny, po jakiej zbywane są prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, wprowadza aukcyjny system sprzedaży energii oraz procedurę oceny formalnej wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zamierzających przystąpić do udziału w aukcji, wprowadza opłaty OZE oraz ustanawia Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., eliminuje możliwość nadkompensaty wsparcia oferowanego dla producentów energii z OZE w rozdziale 4 ustawy z inną pomocą publiczną i pomocą de minimis, a także reguluje zasady korzystania z mechanizmów wsparcia przez zmodernizowane instalacje odnawialnych źródeł energii.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii (rozdział 4) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama