Oszczędzanie się opłaca

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr Alicja Sułek Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG-PIB w Puławach | redakcja@agropolska.pl
09-08-2017,10:00 Aktualizacja: 09-08-2017,10:12
A A A

Z uwagi na ponad 70 proc. udział zbóż w strukturze zasiewów, bardzo często uprawiane są w monokulturze, szczególnie w gospodarstwach wielkoobszarowych, na co reagują spadkiem plonu. Aby temu zapobiec, w takich warunkach zaleca się intensywną technologię produkcji. Ta jednak przy długotrwałym stosowaniu, z powodu zużywania dużych dawek nawozów i chemicznych środków ochrony roślin, może powodować degradację środowiska naturalnego. Czy są inne rozwiązania?

Alternatywą dla intensywnego systemu produkcji jest między innymi technologia integrowana, w której ogranicza się stosowanie środków ochrony roślin do niezbędnego minimum, a stosowanie nawozów mineralnych ściśle uzależnia się od zasobności gleby i stanu odżywienia roślin.

żniwa, kombajn, pszenica, Sahryń

Jest 10 ton z hektara

W gospodarstwie Witolda Ferensa w Sahryniu (gmina Werbkowice) rozpoczęto zbiór pszenicy ozimej uprawianej po raz pierwszy w technologii bezorkowej. Po pierwszym dniu koszenia plony są bardzo dobre, bo od 9 do 10 ton z hektara, w zależności...

W IUNG-PIB w Puławach podjęto próbę oceny opłacalność produkcji pszenicy ozimej w różnych technologiach uprawy. W tym celu, w Stacji Doświadczalnej Osiny założono doświadczenia porównawcze, w których pszenicę ozimą uprawiano w wieloletnim płodozmianie zbożowym (100 proc. zbóż), w trzech technologiach – intensywnej, integrowanej i oszczędnej, różniących się poziomem zużycia materiału siewnego i przemysłowych środków produkcji.

Doświadczenie prowadzono na glebie kompleksu pszennego dobrego, a przedplonem był jęczmień jary.

Precyzyjnie skalkulowano koszty

Wysokość nakładów środków produkcji ustalono na podstawie faktycznego zużycia w doświadczeniu: materiału siewnego, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin (tab. 1).

Tabela 1. Zużycie materiału siewnego, nawozów mineralnych środków ochrony roślin w trzech technologiach produkcji pszenicy ozimej

Technologia produkcji

Ilość wysiewu

(kg/ha)

Nawożenie

(kg/ha)

Herbicydy

Fungicydy

Retardanty

Insektycydy

N

P2O5

K2O

Intensywna

200

150

80

110

Maraton 375 SC (4 l/ha)

Aminopielik D 450 SL (3,0 l/ha)

Baytan Universal 094 FS + Jockey NEW 113 FS (0,4 l + 0,4 l/ha)

Tilt Plus 400 EC + Unix 75 WG (1 l + 0,7 l/ha)

Olimpus 480 EC + Artea 330 EC (1,8 l + 0,4 l/ha)

Stefes 720 SL 1,0 l/ha

Moddus 250 EC 0,4 l/ha

Decis 250 EC (0,3 l/ha)

Integrowana

 

260

125

60

85

Maraton 375 SC (4 l/ha)

Aminopielik D 450 SL 3,0 l/ha

Baytan Universal 094 FS + Jockey NEW 113 FS (0,5 l + 0,5 l/ha)

Tilt Plus 400 EC + Unix 75 WG (1 l + 0,7 l/ha)

Artea 330 EC 0,5 /ha

Stefes 720 SL 1,0 l/ha

Decis 250 EC (0,3 l/ha)

Oszczędna

285

75

30

60

Maraton 375 SC (4 l)

Aminopielik D 450 SL 3,0 l/ha

Baytan Universal 094 FS + Jockey NEW 113 FS (0,6 l + 0,6 l/ha)

Tilt Plus 400 EC + 1 l/ha

 -

Decis 250 EC (0,3 l/ha)

Koszty określono na podstawie cen zakupu, a wartość produkcji pszenicy ozimej ustalono według średniej ceny skupu ziarna w 2016 r. W ocenie ekonomicznej technologii produkcji uwzględniono tylko koszty bezpośrednie, zaś nadwyżkę bezpośrednią obliczono jako różnicę pomiędzy wartością uzyskanej produkcji, a poniesionymi kosztami bezpośrednimi.

W technologii intensywnej i integrowanej głównymi składnikami kosztów bezpośrednich na 1 ha były nawozy mineralne i środki ochrony roślin, natomiast w technologii oszczędnej materiał siewny. W kosztach bezpośrednich nawozy mineralne i środki ochrony roślin stanowiły w technologii intensywnej 82,2 proc., w integrowanej 73,8 proc., a w oszczędnej 63,0 proc. Natomiast udział kosztów materiału siewnego wahał się od 17,8 proc. w technologii intensywnej do 37,0 proc. w technologii oszczędnej (tab. 2).

Tabela 2. Koszty materiału siewnego, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin (wg cen z 2016 r.)

Technologia produkcji

Materiał siewny

Nawozy mineralne

Środki ochrony roślin

zł/ha

 

proc. kosztów bezpośrednich

zł/ha

 

proc. kosztów bezpośrednich

zł/ha

 

proc. kosztów bezpośrednich

Intensywna

360

17,8

833

41,2

829

41,0

Integrowana

468

26,2

675

37,8

640

36,0

Oszczędna

504

37,0

463

34,0

395

29,0

Końcowym etapem rachunku ekonomicznego było obliczenie wskaźnika opłacalności, jako stosunku wartości produkcji do kosztów bezpośrednich.

Dnia Pola Michalów 2017

Zamojszczyzna spichlerzem Polski

Pod takim hasłem 23 czerwca odbył się pierwszy Wojewódzki Dzień Pola i konferencja w gospodarstwie Aleksandry i Marcina Zamoyskich w Michalowie na Zamojszczyźnie. Wydarzenie zgromadziło kilkadziesiąt firm związanych z rolnictwem oraz setki...

Najlepszy plon w intensywnej, wykorzystanie nawozów w oszczędnej

Pszenica uprawiana według technologii intensywnej plonowała najwyżej, niższy plon był w technologii integrowanej, a najniższy w warunkach technologii oszczędnej. Obniżka ta była następstwem niższych nakładów bezpośrednich związanych ze zużyciem nasion, nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, co pozwoliło obniżyć koszty bezpośrednie w technologii integrowanej i oszczędnej odpowiednio o 12 i 33 proc.

Od zastosowanej technologii produkcji zależała także efektywność nawożenia mineralnego. Produkcja ziarna pszenicy w przeliczeniu na 1 kg azotu zastosowanego w nawozach mineralnych była większa w warunkach technologii oszczędnej niż w technologii integrowanej i intensywnej. Przy uwzględnieniu wszystkich składników nawozowych, różnice między technologią oszczędną, a intensywną i integrowaną w zakresie produkcyjności 1 kg NPK wynosiły 28,0 proc.

Plon ziarna oraz wybrane wskaźniki ekonomiczne produkcji pszenicy ozimej w trzech technologiach uprawy prezentuje tabela 3.

Tabela 3. Plon ziarna oraz wybrane wskaźniki ekonomiczne produkcji pszenicy ozimej

Wyszczególnienie

Technologia produkcji

intensywna

integrowana

oszczędna

Plon ziarna (t/ha)

7,8

6,7

6,4

Produkcyjność azotu (kg ziarna/kg N)

49,0

54,0

86,5

Produkcyjność NPK (kg ziarna/kg)

22,4

22,0

30,9

Wartość produkcji (zł/ha)

5701

4904

4685

Koszty bezpośrednie/(zł/ha)

2022

1783

1362

Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat (zł/ha)

3679

3120

3323

Plon ziarna równoważący koszty bezpośrednie

35

37

28

Wskaźnik opłacalności bezpośredniej bez dopłat (proc.)

282

274

352

Przedsiębiorca Rolny lipiec 2017

Poleć
Udostępnij
Skomentuj