Organizacje rolnicze: ngo nie mogą nadużywać swoich uprawnień

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
30-03-2023,17:30 Aktualizacja: 30-03-2023,17:34
A A A

12 największych organizacji rolniczych w Polsce popiera zmianę ustawy o ochronie zwierząt. Organizacje te jednocześnie wniosły uwagi do projektu specustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw, mających na celu poprawę nadzoru nad ich zdrowiem i ochroną.

"Jednoznacznie należy stwierdzić, iż organizacje rolnicze nie chcą pozbawiać prawa sektora ngo do pomagania zwierzętom. Jednak musi się to odbywać na jasnych i precyzyjnych zasadach, żeby nie dochodziło do nadużywania uprawnień tak, jak miało to miejsce do tej pory" czytamy w komunikacie tych organizacji.

odbieranie rolnikom zwierząt, MRiRW, RPO, ochrona zwierząt, inspekcja weterynaryjna

Organizacje społeczne będą musiały powiadomić władze o odebraniu zwierzęcia

Przedstawiciele organizacji społecznych będą mogli odebrać właścicielowi zwierzę w sytuacji np. zagrożenia życia. Jednocześnie będą musieli poinformować stosowne organy o odbiorze i miejscu pobytu odebranego zwierzęcia - zakłada projekt ustawy,...

Do najważniejszych uwag jakie wniosła strona rolnicza należy zaliczyć, iż prawo organizacji społecznej do uczestniczenia w interwencji nie może naruszać miru domowego (art. 193 k.k). Dotychczasowe brzmienie było nadinterpretowane, dlatego ustawa powinna te kwestie jednoznacznie rozstrzygać.

Niezbędne jest również wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku obecności powiatowego lekarza weterynarii przy interwencyjnym odbiorze zwierząt, bez względu na dzień tygodnia, czy godziny pracy.

Profesjonalna ocena stanu zwierząt

PLW obiektywnie i profesjonalnie dokona oceny stanu faktycznego oraz czy zachodzą przesłanki do odbioru zwierząt.

"Tylko osoba z odpowiednim przygotowaniem zawodowym może stwierdzić czy jest zagrożenie życia lub zdrowia zwierzęcia, co jest jedyną okolicznością umożliwiającą odbiór interwencyjny. Lata doświadczeń i wiele przykładów pokazuje, że takiej wiedzy nie posiadają policjanci, strażnicy miejscy czy upoważnieni przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną zwierząt" czytamy w komunikacie.

mięso, bydło mięsne, Jacek Zarzecki, stopdezinformacjiżywnościowej, obrońcy zwierząt, żywność pochodzenia zwierzęcego

Obrońców zwierząt nie interesują ... zwierzęta

- Czy jakakolwiek organizacja zwierzęca pozytywnie zareagowała na fakt, że polscy hodowcy otrzymają więcej pieniędzy na poprawę dobrostanu zwierząt? Oczywiście że nie, ponieważ im nie zależy na zwierzętach - mówił Jacek Zarzecki, prezes...

W ustawie powinny się znaleźć zapisy, które będą zobowiązywały ngo do tego, iż zwierzęta gospodarskie mogłyby trafiać jedynie do podmiotów, które są do tego profesjonalnie przygotowane i spełniają przepisy w zakresie posiadania numeru siedziby stada, czy też minimalne warunki dobrostanu zwierząt.

Projekt zawiera również przepisy zapewniające organom administracji publicznej dostęp do odebranych zwierząt. Jego uniemożliwienie powinno być traktowane jako naruszenie prawa i skutkować konsekwencjami prawnymi.

Zmiany dotyczą również prawa organizacji do uzyskania zwrotu nakładów z tytułu poniesionych kosztów utrzymania czy też leczenia zwierzęcia odebranego interwencyjnie, w przypadku wyroku skazującego właściciela przez sąd.

Odszkodowanie dla właścicieli zwierząt

W sytuacji, gdyby organizacja pozyskiwała na ten cel środki przez różnego rodzaju zbiórki np. w Internecie, takie nakłady nie byłyby zwracane.

Jacek Zarzecki, ustawa o ochronie zwierząt, organizacje prozwierzęce, hodowcy zwierząt, zwierzęta hodowlane

Jacek Zarzecki: organizacje prozwierzęce podniosły krzyk

Minister rolnictwa zapowiedział, że tylko Inspekcja Weterynaryjna będzie miała prawo wchodzenia na teren gospodarstw rolnych. Organizacje prozwierzęce podniosły alarm nie zgadzając się z tą propozycją. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk...

"W przypadku śmierci zwierzęcia będącego pod opieką organizacji. a którego zwrot nakazałby sąd lub organ administracji, właścicielowi powinno przysługiwać odszkodowanie z tego tytułu od organizacji" czytamy w komunikacie.

Wniesiono również uwagi do obligatoryjnej kastracji i sterylizacji zwierząt w schroniskach. Strona społeczna stoi na stanowisku, iż nie należy przeprowadzać kastracji, jeśli zabieg stanowi zagrożenie życia zwierzęcia.

Monitoring w ubojniach i w samochodach

Zmiany także miałyby dotyczyć monitoringu. Miałby on być wprowadzony nie tylko ubojni, ale również w środkach transportu.

"Monitoring w ubojniach i środkach transportu bydła ma uniemożliwić przewóz zwierząt niezdolnych do transportu, a także zobowiązać do przestrzegania przepisów w zakresie dobrostanu. To jeden z podstawowych i niezmiennych postulatów, którego inicjatorem jest sama branża producentów żywca wołowego" piszą organizacje rolnicze.

Zaproponowano pewne modyfikacje w zakresie wprowadzenia sankcji karnych z tytułu nieprzestrzegania zapisów ustawy o ochronie zwierząt.

odbieranie rolnikom zwierząt, Marcin Wiącek, RPO, ochrona zwierząt, inspekcja weterynaryjna

Interwencyjny odbiór zwierząt? RPO ma swoją koncepcję

Wprowadzenie przepisów o charakterze gwarancyjnym, które uchroniłyby opiekunów zwierząt przed nadużywaniem uprawnień przysługujących organizacjom społecznym - radzi rządzącym Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Na...

Szerszy katalog sankcji, zdaniem strony rolniczej, ucywilizuje działania organizacji, które obecnie nie przestrzegają prawa, gdyż z tego tytułu nie ponoszą żadnych konsekwencji.

Szara strefa środków pieniężnych

Rolnicy wyszli również z inicjatywą zmiany ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych w zakresie zaliczenia do miejsc publicznych środków masowego przekazu lub masowej komunikacji, w tym Internetu.

Obecnie przeprowadzane zbiórki w Internecie nie podlegają pod ustawę o zasadach zbiórek publicznych. Mają one charakter apeli o wpłatę pieniędzy.

"Co roku kilkadziesiąt milionów złotych jest nierozliczanych przez organizację czy osoby. Tym samym powstaje szara strefa środków niewiadomego pochodzenia wydatkowanych często niezgodnie z przeznaczeniem i wolą darczyńców, którą należy uregulować" czytamy w komunikacie.

Komunikat oraz pismo przedstawiające te postulaty skierowane do ministra rolnictwa przygotowały następujące organizacje:

 • Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Polskie Zrzeszenie Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
 • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
 • Krajowa Rada Drobiarska - Izba Gospodarcza
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj
 • Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus
 • Polska Izba Mleka
 • Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej Polpig
 • Związek Polskie Mięso
 • Polska Federacja Rolna

Więcej informacji na temat hodowli bydła i produkcji mleka oraz trzody chlewnej znajdziesz w magazynach "Hoduj z Głową Bydło" oraz "Hoduj z Głową Świnie

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals) 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA