Dobrostan zwierząt pod lupą. Jest wiele do poprawy w tym zakresie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
14-11-2018,12:20 Aktualizacja: 14-11-2018,12:26
A A A

Jak wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, działania Unii Europejskiej na rzecz dobrostanu zwierząt przyniosły sukcesy w istotnych obszarach, niemniej w przypadku zwierząt gospodarskich nadal występują uchybienia.

Komisja wydała wprawdzie wytyczne na temat warunków transportu i metod uboju zwierząt oraz dobrostanu świń, lecz w dalszym ciągu odnotowuje się problemy w stosowaniu ich w praktyce. Kontrolerzy podkreślają, że co do zasady państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania w odpowiedzi na zalecenia Komisji Europejskiej, choć czasem zajmuje im to dużo czasu.

rzeźnie, ubojnie, dobrostan zwierząt, konsumenci

Kamery w rzeźniach. Będą monitorować zachowanie zasad dobrostanu

Wszystkie rzeźnie w Anglii będą musiały wprowadzić obowiązkowe nagrywanie CCTV. Jak informuje portal 3trzy3 za stroną www.gov.uk zostaną one wyposażone w kamery przemysłowe. CCTV z angielskiego Closed-Circuit TeleVision można przetłumaczyć jako...
"UE posiada jedne z najwyższych na świecie standardów w zakresie dobrostanu zwierząt, które obejmują przepisy dotyczące chowu, transportu i uboju zwierząt gospodarskich. W ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) płatności dla rolników są uzależnione od zapewnienia minimalnego poziomu dobrostanu zwierząt, zaś w polityce rozwoju obszarów wiejskich przewidziano zachęty dla rolników do stosowania wyższych standardów" - czytamy w komunikacie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

W ramach programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 osiemnaście państw członkowskich przydzieliło 1,5 mld euro na płatności na rzecz dobrostanu zwierząt.

"Aby zweryfikować, w jaki sposób kontrolowany jest dobrostan zwierząt gospodarskich, oraz ocenić całościowe wdrożenie unijnej strategii na rzecz dobrostanu zwierząt, kontrolerzy przeprowadzili wizyty w pięciu państwach członkowskich: w Niemczech, we Francji, Włoszech, w Polsce i Rumunii. Na tej podstawie stwierdzili, że działania UE przyniosły sukcesy w niektórych obszarach, ale nadal występują uchybienia, jeśli chodzi o spełnianie norm minimalnych. Istnieją ponadto możliwości lepszej koordynacji z kontrolami przestrzegania zasady wzajemnej zgodności, a zasoby WPR mogłyby być lepiej wykorzystywane w celu promowania wyższych standardów w zakresie dobrostanu zwierząt" - podkreśla ETO.

zabił psa młotkiem, rolnik zabił psa, łódzkie, policja, przestępstwo

Gospodarz zabił psa młotkiem, bo ten zagryzł kury

Nawet pięć lat więzienia grozi 57-letniemu mieszkańcowi gminy Zapolice (pow. zduńskowolski, woj. łódzkie) za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. Policjanci znaleźli martwe zwierzę w stodole. Telefoniczną informację o podejrzeniu...
- Dobrostan zwierząt ma duże znaczenie dla obywateli Unii - mówi Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. - Komisja Europejska w proaktywny sposób uwzględnia obawy zainteresowanych stron, wciąż należy jednak zmniejszyć dystans między ambitnymi celami a wdrażaniem przepisów w praktyce.

Aby zapewnić przestrzeganie norm minimalnych, Komisja wydawała wytyczne, a także podejmowała działania w zakresie egzekwowania przepisów. Jej wysiłki przyniosły sukcesy w istotnych obszarach, w szczególności w zakresie grupowego utrzymania loch i zakazu stosowania klatek, które ograniczają swobodę ruchu kur niosek.

Komisja i państwa członkowskie prowadziły prace nad wytycznymi, by zapewnić lepsze zrozumienie i przestrzeganie na większą skalę wymogów prawnych, oraz szeroko je rozpowszechniały. Skontrolowane państwa członkowskie co do zasady stosowały się do zaleceń Komisji, choć niekiedy zajmowało im to dużo czasu.

dobrostan, bydło, bydło mleczne, dobrostan krów, utrzymanie dobrostanu

Wpływ dobrostanu krów na wydajność i skład mleka

Dobrostan zwierząt (ang. animal welfare) to stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach pełnej harmonii ustroju w jego środowisku. Ponieważ środowiskiem życia zwierząt hodowanych przez człowieka są warunki przez niego stworzone,...
Kontrolerzy zwracają uwagę, że w niektórych obszarach nadal występują uchybienia. Tak jest zwłaszcza w przypadku rutynowego obcinania ogonów prosiętom, nieprzestrzegania przepisów w sprawie transportu dalekobieżnego i transportu zwierząt niezdolnych do podróży oraz stosowania nieodpowiednich procedur ogłuszania podczas uboju.

Kluczową rolę w tym względzie odgrywają systemy kontroli urzędowych stosowane w państwach członkowskich. Kontrolerzy zaobserwowali przypadki dobrych praktyk, w szczególności w odniesieniu do spójności kontroli urzędowych, ale stwierdzili jednocześnie, że należy położyć większy nacisk na obszary i podmioty branżowe, w przypadku których ryzyko niezgodności jest wyższe.

Aby usprawnić zarządzanie polityką w zakresie dobrostanu zwierząt, państwa członkowskie mogłyby w lepszy sposób wykorzystywać informacje uzyskane w toku audytów wewnętrznych i za pośrednictwem skarg.

Zdaniem kontrolerów państwa członkowskie wdrożyły zasadniczo odpowiednie mechanizmy na potrzeby kontroli przestrzegania zasady wzajemnej zgodności związanych z dobrostanem zwierząt. Nie wykorzystano jednak jak dotąd wszystkich możliwości polepszenia ich koordynacji z kontrolami urzędowymi. Stwierdzono ponadto przypadki, w których kary nałożone przez agencje płatnicze nie były proporcjonalne do wagi nieprawidłowości.

bydło, transport bydła, wyczerpane krowy, częstrochowa, inspekcja transportu drogowego

Krowy musiały trafić do ubojni. Bydło jechało w fatalnych warunkach

Śląscy inspektorzy transportu drogowego na drodze krajowej nr 1 w Częstochowie zatrzymali do kontroli ciężarówkę, którą przewożono 31 sztuk bydła. Zwierzęta podróżowały w fatalnych warunkach. "Podczas oględzin ładowni...
Kontrolerzy sformułowali szereg zaleceń pod adresem Komisji Europejskiej mających na celu poprawę zarządzania polityką w zakresie dobrostanu zwierząt. Dotyczą one strategicznych ram na rzecz dobrostanu zwierząt, bardziej skutecznego egzekwowania przepisów, opracowania wytycznych zapewniających przestrzeganie wymogów, wzmocnienia powiązań między systemem wzajemnej zgodności a dobrostanem zwierząt oraz podjęcia działań w celu lepszego uwzględnienia dobrostanu zwierząt w polityce rozwoju obszarów wiejskich.

***
Unijny sektor produkcji zwierzęcej stanowi 45 proc. całkowitej działalności rolniczej, a ponadto generuje produkcję o wartości 168 mld euro rocznie i zapewnia około 4 mln miejsc pracy. Sektory powiązane (przetwórstwo mleka i mięsa, pasze dla zwierząt gospodarskich) generują roczny obrót w wysokości około 400 mld euro. Konsekwentne stosowanie standardów w zakresie dobrostanu zwierząt pomaga w zapewnieniu równych warunków konkurencji w tych sektorach.

Trybunał przedstawia swoje sprawozdania specjalne Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE, a także innym zainteresowanym stronom, w tym parlamentom narodowym, podmiotom związanym z danym sektorem i przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego. Zdecydowana większość zaleceń formułowanych w tych sprawozdaniach jest wprowadzana w życie, co dowodzi korzyści płynących z prac Trybunału dla obywateli UE.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2020

Hoduj z głową świnie:

-Jaka kukurydza dla świń?

-Sposób na niski FCR

-Nowy szczep świńskiej grypy

-Na gryzonie w chlewni

-Chlewnia na 80 loch

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2020

Hoduj z głową bydło:

-Deratyzacja w oborze

-Korzyści z matek buhajów

-Różna sposoby alkalizowania

-Z racic na wymię

-Zespół Tłustej Krowy

PRENUMERATA