Ustawy ważne dla rolników przeszły przez Sejm

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-11-2021,8:05 Aktualizacja: 18-11-2021,8:28
A A A

W Sejmie odbyły się głosowania ustaw dotyczących rolnictwa i wsi. Posłowie odrzucili m.in. poprawki Senatu do ustawy w sprawie paliwa rolniczego, ale zgodzili się na korekty w dokumencie dotyczącym nieuczciwych praktyk w obrocie produktami rolnymi.

Sejm nie poparł poprawek Senatu w sprawie zwiększenia wzrostu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. Nowe przepisy zakładają m.in. zwiększenie limitu oleju napędowego zużywanego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów, a w przeliczeniu na sztukę bydła (DJP) z 30 l do 40 l.

PROW 2014-2020, budowa zbiorników wodnych, stawy, ARiMR

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw dotyczących PROW

Na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę, jeżeli nie będzie nie większy niż 5 tys. m kw. i nie głębszy niż 3 m - przewiduje projekt nowelizacji ustawy dotyczący PROW, którym zajmował się...

Senat zaproponował wniesienie do ustawy poprawek dotyczących zwiększenia stawki zwrotu akcyzy ze 110 l do 130 l (w odniesieniu do gruntów rolnych) oraz z 40 l do 60 l (w odniesieniu do jednostek przeliczeniowych bydła).

Poprawki te zostały negatywnie zaopiniowane przez sejmową komisję finansów oraz rolnictwa, z powodu - jak poinformował Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa - braku zabezpieczenia finansowego na dodatkowe wydatki związane ze zwrotem akcyzy na paliwo rolnicze. Podniesienie zwrotu akcyzy spowodowałoby wydatki rzędu 480 mln zł, a teraz będzie kosztowało budżet państwa w 2022 r. ponad 160 mln zł i zwiększy wydatki na ten cel do 1,3 mld zł.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

Sejm poparł z kolei wszystkie poprawki Senatu do ustawy w sprawie nieuczciwych praktyk w obrocie produktami rolnymi, która wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijnej dyrektywy w tej sprawie z 2019 r.

odszkodowania łowieckie, prawo łowieckie, koła łowieckie, Andrzej Duda

Prezydent podpisał ustawę rozszerzającą prawo do odszkodowań łowieckich

Z odszkodowań łowieckich będą mogli skorzystać także ci rolnicy, którzy wcześniej nie zgodzili się na budowę urządzeń zabezpieczających ich plony przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną - przewiduje nowela Prawa łowieckiego...

Większość korekt porządkuje i doprecyzowuje niektóre zapisy ustawy. Posłowie poparli również zmianę terminu wejścia w życie ustawy z 1 listopada na okres 14 dni od momentu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W przyjętej ustawie rozszerzona została definicja produktów rolnych i spożywczych; będą mogły być badane relacje dotyczące skupu m.in. pasz, żywych zwierząt, nasion i owoców oleistych. Zmianie uległa definicja nabywcy, którym może być też organ publiczny.

Nowe przepisy określają zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową oraz zasady i sposób podejmowania ochrony interesów dostawców i nabywców. W stosunku do obowiązującej ustawa wprowadza większe kompetencje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ustawa definiuje 16 nieuczciwych praktyk, przy czym 10 jest bezwzględnie zakazanych, a 6 - dozwolonych pod warunkiem, że zostały w sposób jasny uzgodnione w umowie między dostawcą a nabywcą.

bydło, opasy, obora

Te zwierzęta mają nie podlegać egzekucji komorniczej

Określenie należących do rolnika zwierząt oraz przedmiotów, które nie podlegają egzekucji komorniczej, zawiera nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, którą jednogłośnie przyjął Sejm. Poparło ją wszystkich 445 posłów...

Sejm poparł ponadto cztery zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ustawa ma ułatwić podejmowanie działalności nierolniczej na gruntach rolnych. Poprawki Senatu mają charakter doprecyzowujący. Wcześniej za ich wprowadzeniem do ustawy opowiedziała się komisja rolnictwa. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Ustawa ma uprościć procedurę w zakresie podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników lub małżonków rolników działalności nierolniczej na gruntach rolnych (w szczególności klas I-III) przy wykorzystaniu zasobów prowadzonego gospodarstwa rolnego. Nowe przepisy zwalniają z konieczności przeznaczania tych gruntów na cele nierolnicze i wnoszenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji w przypadku podjęcia na nich działalności nierolniczej.

Posłowie uchwalili również ustawę o rekompensatach dla gmin za zmianę opodatkowania wiatraków w 2018 roku. Koszty rekompensat, do których uprawnionych jest ok. 200 samorządów oszacowano na 524,43 mln zł. Pieniądze będą pochodzić z rezerwy celowej w budżecie państwa. Dokument trafi teraz pod obrady Senatu.

Sejm uchwalił wreszcie ustawę dotyczącą przejęcia spółek rolnych przez resort aktywów państwowych. Nowe przepisy mają ułatwić budowę holdingu spożywczego na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. W skład holdingu mają wejść spółki takie jak Elewarr, który został już przekazany do resortu aktywów państwowych w połowie października, oraz spółki: Danko, Małopolska Hodowla Roślin, Poznańska Hodowla Roślin, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Pomorska-Mazurska Hodowla Ziemniaka, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice i Kombinat Rolny Kietrz.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt