Ustawa o kołach gospodyń wiejskich podpisana przez prezydenta

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Łukasz Pawłowski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
27-11-2018,13:10 Aktualizacja: 27-11-2018,13:22
A A A

Koło gospodyń wiejskich ma być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Prezydent podpisał ustawę określającą zasady tworzenia takich kół.

Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.

koła gospodyń wiejskich, sejm, aktywizacja obszarów wiejskich, sejmowa komisja rolnictwa

Są ważne poprawki do ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Sejmowa komisja rolnictwa opowiedziała się za 36 poprawkami Senatu do ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach, tryb ich zakładania oraz organizację na terenie kraju. Do najważniejszych...

Jak informuje Kancelaria Prezydenta koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.

Zgodnie z ustawą, koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną.

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych.

Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18 i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać także udział osoby, które ukończyły lat 13. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.

Nadzór nad działalnością koła będzie sprawował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Ustawa określa maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich na realizację ich zadań jeszcze w 2018 r. na poziomie 90 mln zł.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu