Są ważne poprawki do ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-11-2018,14:30 Aktualizacja: 07-11-2018,14:37
A A A

Sejmowa komisja rolnictwa opowiedziała się za 36 poprawkami Senatu do ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach, tryb ich zakładania oraz organizację na terenie kraju.

Do najważniejszych poprawek należy zmiana artykułu, który określa, że na terenie jednej wsi może mieć siedzibę (a nie zostać utworzone) jedno koło gospodyń wiejskich, zaś jego członkiem może być osoba, której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła (zamiast stale zamieszkująca na obszarze wsi).

koła gospodyń wiejskich, sejm, aktywizacja obszarów wiejskich, mateusz morawiecki

Premier pisze list do gospodyń. Dziękuje za pracę dla małych ojczyzn

Żyjemy w wolnym państwie i możemy sami urządzać nasz polski dom, dlatego powinniśmy docenić wreszcie gigantyczną pracę, jaką wykonały - i nadal wykonują - Panie z Kół Gospodyń Wiejskich - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w liście do...

Kolejną ważną zmianą jest przepis, który określa, że "w przypadku złożenia wniosku o wpis do rejestru przez więcej niż jedno koło gospodyń wiejskich utworzone na terenie tej samej wsi, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wpisu tego koła, które złożyło wniosek najwcześniej".

Przepis nie dotyczy kół, które obecnie działają we jednej wsi.

Istotne dla istniejących już kół jest zmiana przepisu dotyczącego terminu złożenia wniosku o rejestrację koła na nowych zasadach. Uchwalona przez Sejm ustawa zakłada, że będzie można to zrobić w ciągu 6 miesięcy, teraz Senat chce skrócić ten okres do miesiąca. Takie koło będzie miało pierwszeństwo w rejestracji.

Dokument został ponadto poszerzony o przepisy regulujące zasady likwidacji koła gospodyń wiejskich oraz wprowadzono zmiany do załącznika czyli do wzorcowego statutu Kół Gospodyń Wiejskich.

Komisja odrzuciła poprawkę, która proponuje wykreślenie słowa "własnoręcznie" - dotyczy to podpisu komitetu założycielskiego pod wnioskiem o wpis koła gospodyń do rejestru.

koła gospodyń wiejskich, rada ministrów, aktywizacja obszarów wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich mogą liczyć na pomoc rządu

- Koła Gospodyń Wiejskich są najbardziej aktywną formą organizowania się kobiet na wsi. Trzeba im pomóc, gdyż nie mając osobowości prawnej, nie mogą otrzymywać dotacji i prowadzić działalności gospodarczej - mówi Jan Krzysztof...

Biuro Legislacyjne wskazało, że słowo "własnoręcznie" zostało także użyte w innych artykułach, co jest "niekonsekwentne" i może budzić wątpliwości. W związku z tym rząd oraz posłowie z komisji byli przeciwni tej poprawce.

Ustawa określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terenie kraju.

Według ustawy "koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich".

Ustawa zakłada, że koło może założyć 10 osób. Mogą prowadzić działalność m.in. społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich; wspierać przedsiębiorczość kobiet; rozwijać kulturę ludową. Ustawa daje też osobowość prawną kołom, co pozwoli im korzystać z różnego rodzaju form wsparcia w postaci środków, np. unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa.

Koła gospodyń wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują w Polsce. Obecnie jest ok. 21 tysięcy powstałych w ramach kółek rolniczych oraz kilka tysięcy działających jako zespoły ludowe i stowarzyszenia. Według resortu rolnictwa organizacje skupiają ponad milion osób.

Poprawki zaproponowane przez Senat będą teraz przegłosowane przez Sejm. Po czym ustawa zostanie przekazana do podpisu prezydenta.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie