Sejm zmienił przepisy dotyczące finansowania WPR

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-04-2016,16:45 Aktualizacja: 29-04-2016,20:43
A A A

Samorządy, jeszcze przed zawarciem umowy o przyznaniu im pomocy, będą mogły dostać pieniądze na działania prowadzone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Sejm znowelizował w piątek ustawę o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

Głosowało 445 posłów, 442 osoby poparły ustawę, 3 wstrzymały się. Projekt trafił do pierwszego czytania do sejmowej komisji rolnictwa 11 kwietnia. Podczas prac zostały wniesione poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym - poinformował Zbigniew Dolata (PiS), poseł sprawozdawca. W drugim czytaniu posłowie nie zgłosili poprawek.

Phil Hogan, Krzysztof Jurgiel, Sejm, Senat, mleko, wieprzowina, kryzys, Komisja Europejska, MRiRW

Wspólna Polityka Rolna. W Sejmie o przyszłości rolnictwa

Nadprodukcja mleka, problemy hodowców trzody chlewnej związane m.in. z rosyjskim embargiem oraz poszukiwania nowych rynków zbytu dla płodów rolnych były głównymi zagadnieniami, jakie poruszono podczas debaty na temat...

Konieczność nowelizacji ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej wynika z potrzeby umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego otrzymania środków na wyprzedzające finansowanie niektórych działań realizowanych w ramach PROW 2014-2020.

Dotyczy to działań w zakresie scaleń gruntów rolnych. Są one wykonywane przez starostwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Uzyskanie tych środków jest niezbędne do sfinansowania prac przygotowawczych, w tym na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej, koniecznej do przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 przez starostów - uzasadniał projekt Dolata podczas drugiego czytania.

Zmiany ujednolicają zasady, dotyczące przekazywania środków agencji płatniczej na finansowanie wspólnej polityki rolnej (WPR) w części podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Markku Markkula, Europejski Komitet Regionów, wspólna polityka rolna, Unia Europejska

Wspólna polityka rolna prosta i elastyczna

Prostsza i bardziej elastyczna wspólna polityka rolna pozwoli zmniejszyć wpływ zmienności rynku oraz zdynamizować gospodarkę wiejską, uznali przywódcy lokalni i regionalni krajów UE. W przyjętym dziś w Brukseli sprawozdaniu...

Ustawa zmienia zasady dotyczące obowiązku zwrotu niezrefundowanych środków. Obecnie jedynie środki niezrefundowane przez agencję płatniczą, z przyczyn leżących po stronie jednostki samorządu terytorialnego, podlegają zwrotowi. Nowe przepisy regulują, iż zwrot niezrefundowanych środków z pomocy technicznej będzie dochodem budżetu państwa.

Nowelizacja umożliwia przywrócenie terminu na złożenie wniosku o wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach działania tworzenia grup producentów i organizacji producentów. Dotychczas beneficjent mógł złożyć taki wniosek w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja administracyjna, na podstawie której pomoc została przyznana, stała się ostateczna.

Według nowych przepisów możliwe będzie przywrócenie tego terminu, na prośbę beneficjenta, w terminie 21 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, np. spowodowanego pobytem beneficjenta w szpitalu.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów