Prezydent podpisał ustawę dotyczacą usuwania skutków powodzi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-07-2015,15:05 Aktualizacja: 05-07-2015,15:13
A A A
Przedsiębiorca, który poniósł straty w wyniku powodzi, będzie mógł na zasadach umownych kształtować harmonogram spłat pożyczki udzielonej mu na naprawę szkód. 
 
Dotychczas pomoc przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi była uruchamiana na podstawie wspomnianej ustawy dwukrotnie. Pierwszy raz po powodziach w 2012 r., kiedy z pomocy w postaci pożyczek mogli skorzystać przedsiębiorcy w 7 gminach województwa dolnośląskiego.
 
Drugi raz pomoc została skierowana do przedsiębiorców w sumie z 18 gmin położonych w województwach dolnośląskim, lubuskim oraz śląskim, w wyniku powodzi z 2013 r. Po raz trzeci pomoc zostanie udzielona przedsiębiorcom poszkodowanym w majowych powodziach w 2014 r. w województwach małopolskim (gmina Ciężkowice) oraz województwie opolskim (gmina Głuchołazy).

Potrzeba dobrego prawa i więcej pieniędzy na meliorację

Możliwość likwidacji tam stawianych przez bobry i dotacje przedmiotowe na sprzęt oraz dokumentację techniczną - takie m.in. wnioski wysnuli delegaci na walnym zgromadzeniu Związku Spółek Wodnych w Toruniu z siedzibą w Chełmnie. Delegaci...
Autorzy noweli stwierdzili, że doświadczenia związane z ustawą pozwoliły na zidentyfikowanie problemów z nią związanych. Chodzi m.in. o podstawę określenia wysokości udzielanej pożyczki, sposób postępowania w przypadku niewykorzystania w całości przez przedsiębiorcę udzielonej mu pożyczki, czy dokonywanie spłaty lub zwrotu pożyczki. Uchwalone teraz zmiany mają poprawić te kwestie.
 
Zgodnie z nowymi przepisami, podstawą określenia kwoty pożyczki będzie oszacowanie szkód poniesionych przez przedsiębiorcę, dokonane przez: komisję powołaną przez fundusz pożyczkowy, rzeczoznawcę lub biegłego uprawnionego do dokonywania wyceny środków trwałych lub aktywów obrotowych, rzeczoznawcę majątkowego lub ubezpieczyciela.
 
W przypadkach, kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z usług wymienionych rzeczoznawców lub biegłego, albo kiedy zdecyduje, aby podstawą określenia kwoty pożyczki było oszacowanie dokonane przez ubezpieczyciela - będzie obowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie pożyczki także dokumentację, na podstawie której to oszacowanie zostało dokonane. Dokumentacja ta pozwoli funduszom pożyczkowym na określenie kwoty pożyczki.
 
Nowe regulacje wprowadzają też możliwości dokonywania zmian w przeznaczeniu pożyczki. Nadal będzie ona mogła być wykorzystana jedynie na usuwanie szkód powstałych w majątku przedsiębiorstwa w wyniku wystąpienia powodzi.
zbiornik_obra

Rolnicy odetchną. Zbiornik przejmie nadmiar wody

Przechwycenie fali powodziowej, magazynowanie wody do celów nawadniania użytków zielonych w dolinie Obry i zmniejszenie strat rolników – to główne cele funkcjonowania oddanego niedawno do użytku Zbiornika Wodnego...
Możliwe jednak stanie się dokonywanie przesunięć środków finansowych pomiędzy różnymi składnikami tego majątku - dokonywanie zmian pomiędzy kategoriami wydatków w przypadku, gdy w trakcie usuwania poniesionych przez przedsiębiorcę szkód, okaże się, że część z nich została usunięta taniej niż zostało to określone w oszacowaniu, a na usuwanie niektórych z tych szkód należy przeznaczyć więcej środków finansowych.
 
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ten problem występuje dość często i związany jest z różnymi czynnikami, np. przedsiębiorca usuwa szkodę częściowo we własnym zakresie (np. kupuje części do maszyny, a naprawę wykonuje sam), przez co zmniejsza wydatki na naprawę maszyn, a zaoszczędzone środki przeznacza np. na odbudowanie magazynu. W tej sytuacji pojawia się rozbieżność pomiędzy ustalonym kosztorysem poniesionych szkód, a rzeczywistymi wydatkami.
 
Nowela przewiduje również, że w przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę odwołania od decyzji funduszu pożyczkowego odmawiającej umorzenia pożyczki, za okres od dnia wniesienia tego odwołania, do dnia uprawomocnienia się wydanego w postępowaniu odwoławczym rozstrzygnięcia nie będą naliczane odsetki ustawowe.
 
Nowe przepisy przewidują ponadto, że fundusz pożyczkowy i przedsiębiorca będą mogli na zasadach umownych kształtować harmonogram spłat pożyczki. Zmiana ma umożliwić przedsiębiorcy, który np. znajdzie się chwilowo w trudnej sytuacji finansowej lub zachoruje i przez pewien okres nie będzie mógł spłacać pożyczki na zasadach ustalonych z funduszem pożyczkowym przed wystąpieniem trudnej sytuacji, na dopasowanie wysokości rat i terminów ich spłat do swoich możliwości.
 
Okres karencji w spłacie pożyczki będzie wynosił 9 miesięcy, jednak czas spłaty pożyczki przez przedsiębiorcę nie będzie mógł przekroczyć 3 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"