Geologia, leśnictwo i łowiectwo nowymi działami administracji rządowej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Karol Kostrzewa PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
18-11-2020,10:05 Aktualizacja: 18-11-2020,7:28
A A A

Wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu, zakłada projekt noweli ustawy o działach administracji rządowej, który wpłynął do Sejmu. Zmiany mają zwiększyć efektywność i zmniejszyć koszty działania administracji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu w poniedziałek. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. We wtorek treść projektu opublikowano na stronach Sejmu.

leśnictwo, Edward Siara, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ministerstwo rolnictwa

Od stycznia leśnictwo pod nadzorem resortu rolnictwa

Od nowego roku leśnictwo przejdzie pod zarząd resortu rolnictwa z Ministerstwa Klimatu i Środowiska - poinformował Edward Siarka, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa. Ma to związek z rekonstrukcją rządu i nowym podziałem kompetencji....
Projektem przewiduje między innymi wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu.

Według uzasadnienia projekt zawiera także propozycje zmian w zakresie spraw przyporządkowanych do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, gospodarka wodna, gospodarka złożami kopalin, klimat, kultura fizyczna, turystyka i środowisko.

Jak zaznaczono nowy dział geologia ma objąć "niezwykle istotne kwestie wpływające na racjonalne gospodarowanie surowcami kopalnymi i zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego państwa".

Doprecyzowano, że chodzi o sprawy dotyczące: polityki i bezpieczeństwa surowcowego państwa w zakresie surowców kopalnych; badania zasobów surowców kopalnych i zarządzania nimi oraz zarządzania górotworem; kwalifikacji w zakresie geologii; inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie zasobów surowców kopalnych oraz udział w pracach organów instytucji międzynarodowych; funkcjonowania państwowej służby geologicznej.

dzierżawa obwodów łowieckich, minister klimatu i środowiska, koła łowieckie, obwody łowieckie

Minister przedstawił zasady dzierżawy obwodów łowieckich

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny wniosków i...
Wyodrębnienie nowego działu leśnictwo i łowiectwo nastąpi z działu administracji rządowej środowisko.

"Docelowo, w wyniku rekonstrukcji Rady Ministrów, działem tym będzie kierował minister rolnictwa i rozwoju wsi kierujący obecnie trzema działami administracji rządowej, tj. rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne. Sprawy objęte tymi działami administracji rządowej są ściśle związane ze sprawami objętymi nowym działem leśnictwo i łowiectwo" - czytamy w projekcie noweli.

Kolejny nowy dział - centrum administracyjne rządu - ma być właściwy dla określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz, prognoz oraz ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, koordynacji działań administracji rządowej w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów lub premiera, polityki kadrowej w administracji rządowej.

Centrum administracji rządu ma się także zajmować koordynacją działań związanych ze współdziałaniem rządu i premiera z prezydentem, Sejmem, Senatem i innymi organami państwowymi, oraz - w zakresie należących do tego działu zadań - obronnością i bezpieczeństwem państwa, a także polityką informacyjną Rady Ministrów i szefa rządu, obsługą merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, prezesa Rady Ministrów i wicepremierów.

polski związek łowiecki, NFOŚiGW, walka z asf w Polsce, chłodnie na tusze dzików

Polski Związek Łowiecki dostanie miliony na walkę z ASF

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże Polskiemu Związkowi Łowieckiemu prawie 20 mln zł na zakup m.in. 400 chłodni do przechowywania tusz dzików pochodzących ze stref występowania ognisk ASF. Jak poinformował...
Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, konsekwencją przypisania zadań do nowego działu administracji rządowej jest uchylenie katalogu spraw przypisanych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie o Radzie Ministrów.

"Jednocześnie, mając na uwadze, że zadania określone w ustawie o działach administracji rządowej oraz w ustawie o Radzie Ministrów są powiązane, przewiduje się w nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów, że Kancelarią Prezesa Rady Ministrów kierować będzie jak dotychczas Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którym każdorazowo będzie minister kierujący działem administracji rządowej - centrum administracyjne rządu" - napisano w projekcie noweli o działach administracji.

Jak czytamy, projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz wynikające z nich zmiany w przepisach kilkudziesięciu innych ustaw.

odstrzał dzików, asf, czechy, odstrzał dzików w czechach

Za upolowanie i wywóz dzika zapłacą blisko 850 zł

Ze względu na występowanie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w pobliżu granicy z Niemcami i Polską Czechy chcą zwiększyć odstrzał dzików. Ministerstwo rolnictwa poinformowało w czwartek, że za upolowanie i wywóz dzika będzie wypłacać w...
Proponowane przepisy mają dostosować struktury administracji rządowej do nowej, zrekonstruowanej struktury Rady Ministrów w zw. z pandemią.

Zdaniem autorów projektu zmiany "mają na celu zwiększenie efektywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działania administracji rządowej". Jak wskazują, "skonsolidowanie procesu decyzyjnego w gestii mniejszej liczby członków Rady Ministrów wymaga pewnych korekt optymalizujących w działach administracji rządowej".

W wyniku rekonstrukcji rządu przeprowadzonej na początku października liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a ich kompetencje przekazano innym - wcześniej istniejącym lub nowo powołanym - ministerstwom.

W rządzie są obecnie cztery stanowiska wicepremierów. Nowe kompetencje - np. w sprawach cyfryzacji - uzyskała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, do której przeniesiono niektórych byłych ministrów i innych pracowników likwidowanych resortów.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie