Minister przedstawił zasady dzierżawy obwodów łowieckich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-11-2020,6:30 Aktualizacja: 07-11-2020,21:12
A A A

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny wniosków i wnioskodawców.

Zobowiązanie do wydania tego aktu wynika z ustawy z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

polski związek łowiecki, NFOŚiGW, walka z asf w Polsce, chłodnie na tusze dzików

Polski Związek Łowiecki dostanie miliony na walkę z ASF

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże Polskiemu Związkowi Łowieckiemu prawie 20 mln zł na zakup m.in. 400 chłodni do przechowywania tusz dzików pochodzących ze stref występowania ognisk ASF. Jak poinformował...

Do tej pory zasady dzierżawy obwodów łowieckich regulowały uchwały organów Polskiego Związku Łowieckiego.

"Określony w projektowanym rozporządzeniu tryb składania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich zakłada ich składanie do właściwych miejscowo zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego, które są terenowymi organami Polskiego Związku Łowieckiego i dysponują odpowiednim zapleczem kadrowym i administracyjnym do przeprowadzenia analizy formalnej złożonego wniosku i nadania mu dalszego biegu" - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Wnioski o dzierżawę obwodów łowieckich mają być składane do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym wygasa obowiązująca umowa dzierżawy. A jeśli chodzi o dzierżawę obwodu łowieckiego nowo utworzonego lub przeznaczonego do wydzierżawienia w związku ze zmianą dzierżawcy - będzie to 30 dni.

"Tryb rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich zakłada przeprowadzenie weryfikacji i oceny złożonych wniosków i wnioskodawców przez co najmniej trzyosobowe komisje oceniające powoływane przez zarząd okręgowy i składające się z łowczego okręgowego, prezesa okręgowego sądu łowieckiego lub upoważnionego przez niego sędziego okręgowego sądu łowieckiego oraz członka Polskiego Związku Łowieckiego wyznaczonego przez łowczego okręgowego. Dodatkowo w pracach komisji na prawach jej członka mogą uczestniczyć przedstawiciele wydzierżawiającego, właściwego nadleśniczego, właściwej izby rolniczej oraz właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)" - brzmi uzasadnienie.

Nastolatek zastrzelony w sadzie, Kluczkowice, Andrzej Fijołek

Nastolatek zastrzelony w sadzie. Myśliwy już jest w areszcie

Na 3 miesiące został póki co aresztowany mężczyzna, który miał śmiertelnie postrzelić zbierającego jabłka w sadzie nastolatka. Zatrzymany 51-latek miał broń, bo należy do koła łowieckiego. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Opolu...

Rozporządzenie przewiduje, że w pierwszej kolejności dokonuje się oceny dotychczasowego dzierżawcy obwodu łowieckiego, a w przypadku uzyskania przez niego co najmniej 65 proc. maksymalnej liczby punktów, obwód łowiecki wydzierżawia się temu dzierżawcy, nie rozpatrując pozostałych wniosków (bo wysoki wynik świadczy o tym, że dotychczasowy należycie realizował nałożone na niego zadania).

Jeżeli natomiast dotychczasowy dzierżawca obwodu łowieckiego nie uzyskał wymaganej liczby punktów, wówczas  jego wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego rozpatrywany jest równocześnie z innymi wnioskami.

Trzeba jednocześnie podkreślić, że rozporządzenie - ze względu na różnorodny charakter obwodów łowieckich - rozróżnia trzy kategorie wnioskodawców ubiegających się o dzierżawę obwodu łowieckiego oraz określa zróżnicowane kryteria ich oceny pod kątem prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej i podejmowania działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt łownych.

dziki, ASF, odstrzał sanitarny dzików, polowania zbiorowe, lockdown

Weterynaria wstrzymuje polowania. Jest interwencja izby

W związku z otrzymywanymi od kół łowieckich informacjami o blokowaniu przez powiatowych lekarzy weterynarii możliwości przeprowadzania polowań zbiorowych, Lubuska Izba Rolnicza postanowiła interweniować w Inspekcji Weterynaryjnej i u...

O dzierżawę obwodu łowieckiego ubiegać się może jego dotychczasowy dzierżawca, nowy dzierżawca (koło, które przed dniem złożenia wniosku o dzierżawę obwodu dzierżawiło inny obwód lub obwody) oraz nowo powstały dzierżawca (koło, które przed dniem złożenia wniosku o dzierżawę obwodu nie dzierżawiło żadnego).

Jeśli chodzi o kryteria oceny, są to:

  • realizacja rocznych planów łowieckich w zakresie odstrzału zwierzyny grubej z wyłączeniem dzików, odstrzału dzików oraz odstrzału drapieżników
  • stosunek liczby przegranych postępowań sądowych w sprawach dotyczących wysokości wypłaconego odszkodowania za szkody w płodach i uprawach rolnych spowodowane przez zwierzynę w stosunku do liczby wszystkich zgłoszonych szkód łowieckich (ochrona interesów rolników)
  • liczba członków koła łowieckiego przypadającą na powierzchnię obwodu lub obwodów łowieckich (premiowanie kół otwartych na przyjmowanie nowych członków)
  • posiadanie na terenie obwodu lub obwodów poletek łowieckich
  • opinie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego wydzierżawiającego, właściwej izby rolniczej i właściwego nadleśniczego odnoszące się do dotychczasowego dzierżawcy
  • zatrudnienie lub powołanie na terenie obwodu lub obwodów łowieckich strażnika łowieckiego wynika z ustawowego obowiązku dzierżawców obwodów łowieckich)

    Wiesz o ciekawym wydarzeniu? Poinformuj nas o tym. Czekamy: redakcja@agropolska.pl
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
KONGRES EKMA 2021